تعریف اسناد مالکیتی

(رای شما: 0)
از جمله تعاریفی که در این فایل آمده شامل وظایف ادارات در ارتباط با اسناد و مالکیت معارض می باشد:
وظایف ادارات ثبت در ارتباط با اسناد و مالکیت معارض:
ادارات ثبت مکلفند به محض اطلاع از صدور اسناد معارض، وجود سند مالکیت معارض ( ثبت موخر) و همچنین سند مالکیت ثبت مقدم مراتب را …

ویژگی های محصول

 فایل اسناد مالکیتی به بخش های مختلفی از قبیل اسناد مالکیت، انواع تعارض، سند مالکیت معارض و بخش های حقوقی یک ملکی که دارای دو مالک باشد، می پردازد. برای مثال: 

انواع تعارض:

الف- تعارض در عین؛ هرگاه نسبت بملکی کلاً یا بعضاً دو جلد سند مالکیت صادر شود تعارض در عین بوجود می آید یعنی برای یک ملک یک سند مالکیت بنام  الف و یک سند مالکیت بنام ب صادر می شود.

ب- تعارض در حدود؛ اگر حدّ فاصل شمال ملکی بعنوان دیوار مشترک بملک مجاور محدود شده باشد و حدّ جنوب ملک مجاور بصورت دیوار اختصاصی بملک مزبور تعریف شده باشد. می گوئیم تعارض در حدود ایجاد شده است.

لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۵,۰۰۰ تومان
تعریف اسناد مالکیتی
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو