مراحل و شرایط ثبت نام مسکن مهر خود مالکی

(رای شما: 0)
در «مسکن مهر خودمالکی» خبری از واگذاری رایگان زمین نیست و در عین حال تضمینی بابت خرید واحدها داده نمی شود؛ اما به رغم حذف این دو امتیاز، انبوه سازان حاضرند در صورت فروش زمین دولتی با تقسیط 5 ساله و افزایش سقف تسهیلات ساخت وارد مسیر جدید شوند. ضمن اینکه فروش این واحدها به خاطر …

ویژگی های محصول

در فایل  «مسکن مهر خودمالکی» خبر ها و برنامه های مسکن مهر خودمالکی بیان شده و مراحل و نیز شرایط ثبت نام مسکن مهر خودمالکی به ترتیب شرح داده می شود و در آخر نیز به شیوه نامه پرداخت تسهیلات ساخت مسکن مهر خودمالکی در بافت های فرسوده شهری پرداخته می شود.

لیست محتوای داخل محصول
رایگان رایگان
رایگان
مسکن مهر خودمالکی
رایگان
دیدگاه ها

دیده شو