بیمه کیفیت ساختمان

(رای شما: 0)
این فایل در قالب 8 صفحه مقررات ملی ساختمان را به صورت مختصر بیان می کند. 

ویژگی های محصول

این فایل در قالب 8 صفحه مقررات ملی ساختمان را به صورت مختصر بیان می کند. 

مقررات ملی ساختمان، به عنوان مجموعه اصول و قواعد فنی و ترتیب اجرای آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختمانها ضمن برآوردن برخی نتایج مثبت حاشیه ای در درجه اول ایمنی نتیجه خواهد داد.

نمونه ای از متن:

آذروش بیمه ساختمانی را دارای دو ویژگی می داند: اول رعایت مشخصات و نکات فنی توسط سازندگان و انبوه سازان و دوم اطمینان و حصول اعتماد ساکنین ساختمان و نیز دولت از این که اگر سانحه ای رخ دهد، بیمه پاسخگو خواهد بود. ارتقای کیفیت ساخت و ساز به زعم کارشناسان اقتصاد علاوه  بر پیش گیری از حوادث جانی، باعث صرفه جویی و استفاده بهینه از سرمایه ها و منابع عظیم ملی خواهد شد. لذا این فایل به انواع مختلف بیمه های کیفیت ساختمان می پردازد و به نقش محوری مجری ساختمان در این طرح اشاره می کند.

ضوابط و آیین نامه های شهرسازی
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۴,۰۰۰ تومان
بیمه کیفیت ساختمان
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو