مصالح

کارفرمایان و سازندگان صنعت ساختمان بعد از تهیه نقشه های اجرایی هر ساختمان (پروژه) و یا حتی در برخی موارد قبل از تصمیم گیری در خصوص آغاز یک پروژه ساختمانی، نیاز دارند که دید شفافی نسبت به هزینه های اجرایی آن پروژه داشته باشند. یکی از نیازهای ضروری این دید شفاف اطلاع از هزینه های مستقیم و غیر مستقیم اجرای پروژه مورد نظر است. در وضعیت موجود بازار صنعت ساختمان، کانال های دسترسی منسجمی به اطلاعات قیمت روز مصالح و تجهیزات گوناگون وجود نداشته و اگر موجود باشد به روزرسانی نشده و یا در حد محدود در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
این دپارتمان امید دارد موجب ایجاد یک رقابت سالم و مبتنی بر مشتری مداری در بین تولید کنندگان و عرضه کنندگان و مجریان صنعت ساختمان شده و شاهد اصلاح برخی قیمت ها در راستای منافع مصرف کنندگان نهایی باشیم.

واحد: عدد
قیمت : ۶۴۹ (تومان)
قیمت یک عدد است.
۱۳۹۷/۱۲/۱۹
واحد: عدد
قیمت : ۸۷۳ (تومان)
قیمت یک عدد است.
۱۳۹۷/۱۲/۱۹
واحد: عدد
قیمت : ۱,۴۶۶ (تومان)
قیمت یک عدد است.
۱۳۹۷/۱۲/۱۹
واحد: عدد
قیمت : ۲,۶۱۵ (تومان)
قیمت یک عدد است.
۱۳۹۷/۱۲/۱۹
واحد: عدد
قیمت : ۴,۶۸۳ (تومان)
قیمت یک عدد است.
۱۳۹۷/۱۲/۱۹
واحد: عدد
قیمت : ۷,۶۱۱ (تومان)
قیمت یک عدد است.
۱۳۹۷/۱۲/۱۹
واحد: عدد
قیمت : ۱۲,۶۳۲ (تومان)
قیمت یک عدد است.
۱۳۹۷/۱۲/۱۹
واحد: عدد
قیمت : ۲۱,۲۹۸ (تومان)
قیمت یک عدد است.
۱۳۹۷/۱۲/۱۹
واحد: عدد
قیمت : ۳۳,۸۳۲ (تومان)
قیمت یک عدد است.
۱۳۹۷/۱۲/۱۹
واحد: عدد
قیمت : ۶۶۹ (تومان)
قیمت یک عدد است.
۱۳۹۷/۱۲/۱۹
واحد: عدد
قیمت : ۸۴۷ (تومان)
قیمت یک عدد است.
۱۳۹۷/۱۲/۱۹
واحد: عدد
قیمت : ۹۱۳ (تومان)
قیمت یک عدد است.
۱۳۹۷/۱۲/۱۹
واحد: عدد
قیمت : ۱,۴۳۸ (تومان)
قیمت یک عدد است.
۱۳۹۷/۱۲/۱۹
واحد: عدد
قیمت : ۱,۵۴۴ (تومان)
قیمت یک عدد است.
۱۳۹۷/۱۲/۱۹
واحد: عدد
قیمت : ۱,۸۹۸ (تومان)
قیمت یک عدد است.
۱۳۹۷/۱۲/۱۹
واحد: عدد
قیمت : ۲,۲۱۹ (تومان)
قیمت یک عدد است.
۱۳۹۷/۱۲/۱۹
واحد: عدد
قیمت : ۲,۲۱۳ (تومان)
قیمت یک عدد است.
۱۳۹۷/۱۲/۱۹
واحد: عدد
قیمت : ۲,۴۰۶ (تومان)
قیمت یک عدد است.
۱۳۹۷/۱۲/۱۹
واحد: عدد
قیمت : ۲,۸۰۲ (تومان)
قیمت یک عدد است.
۱۳۹۷/۱۲/۱۹
واحد: عدد
قیمت : ۶,۵۴۷ (تومان)
قیمت یک عدد است.
۱۳۹۷/۱۲/۱۸
واحد: عدد
قیمت : ۱۳,۰۸۴ (تومان)
قیمت یک عدد است.
۱۳۹۷/۱۲/۱۸
واحد: عدد
قیمت : ۲۱,۹۰۶ (تومان)
قیمت یک عدد است.
۱۳۹۷/۱۲/۱۸
واحد: عدد
قیمت : ۱۸,۵۲۸ (تومان)
قیمت یک عدد است.
۱۳۹۷/۱۲/۱۸
واحد: عدد
قیمت : ۲۰,۹۵۸ (تومان)
قیمت یک عدد است.
۱۳۹۷/۱۲/۱۸
واحد: عدد
قیمت : ۹,۹۰۴ (تومان)
قیمت برای یک عدد است.
۱۳۹۷/۱۲/۱۸
واحد: عدد
قیمت : ۲۰,۳۸۶ (تومان)
قیمت یک عدد است.
۱۳۹۷/۱۲/۱۸
واحد: عدد
قیمت : ۹,۴۲۶ (تومان)
قیمت یک عدد است.
۱۳۹۷/۱۲/۱۸
واحد: عدد
قیمت : ۱۲,۶۵۱ (تومان)
قیمت یک عدد است.
۱۳۹۷/۱۲/۱۸
واحد: عدد
قیمت : ۲۲,۳۵۸ (تومان)
قیمت یک عدد است.
۱۳۹۷/۱۲/۱۸
واحد: عدد
قیمت : ۱۳,۲۷۳ (تومان)
قیمت یک عدد است.
۱۳۹۷/۱۲/۱۸
واحد: عدد
قیمت : ۷,۵۸۹ (تومان)
قیمت یک عدد است.
۱۳۹۷/۱۲/۱۸
واحد: عدد
قیمت : ۱۶,۳۷۹ (تومان)
قیمت یک عدد است.
۱۳۹۷/۱۲/۱۸
واحد: عدد
قیمت : ۱۵,۳۲۳ (تومان)
قیمت یک عدد است.
۱۳۹۷/۱۲/۱۸
واحد: عدد
قیمت : ۲۱,۸۸۳ (تومان)
قیمت یک عدد است.
۱۳۹۷/۱۲/۱۸
واحد: عدد
قیمت : ۲۴,۳۷۷ (تومان)
قیمت یک عدد است.
۱۳۹۷/۱۲/۱۸
واحد: عدد
قیمت : ۱۷,۴۹۵ (تومان)
قیمت یک عدد است.
۱۳۹۷/۱۲/۱۸
واحد: عدد
قیمت : ۲۵,۹۴۶ (تومان)
قیمت یک عدد است.
۱۳۹۷/۱۲/۱۸
واحد: عدد
قیمت : ۱۵,۰۱۰ (تومان)
قیمت یک عدد است.
۱۳۹۷/۱۲/۱۸
واحد: عدد
قیمت : ۲۷,۴۱۶ (تومان)
قیمت یک عدد است.
۱۳۹۷/۱۲/۱۸
واحد: عدد
قیمت : ۳۶,۱۷۴ (تومان)
قیمت یک عدد است.
۱۳۹۷/۱۲/۱۸
واحد: عدد
قیمت : ۲۰,۴۸۳ (تومان)
قیمت یک عدد است.
۱۳۹۷/۱۲/۱۸
واحد: عدد
قیمت : ۱۲,۳۲۹ (تومان)
قیمت یک عدد است.
۱۳۹۷/۱۲/۱۸
واحد: عدد
قیمت : ۱۶,۵۶۷ (تومان)
قیمت یک عدد است.
۱۳۹۷/۱۲/۱۸
واحد: عدد
قیمت : ۱۶,۵۶۷ (تومان)
قیمت یک عدد است.
۱۳۹۷/۱۲/۱۸
واحد: عدد
قیمت : ۱۴,۰۶۱ (تومان)
قیمت یک عدد است.
۱۳۹۷/۱۲/۱۸
واحد: عدد
قیمت : ۲۸,۱۸۱ (تومان)
قیمت یک عدد است.
۱۳۹۷/۱۲/۱۸
واحد: عدد
قیمت : ۳۲,۶۲۲ (تومان)
قیمت یک عدد است.
۱۳۹۷/۱۲/۱۸
  • ۱
  • از ۲۷۳