مصالح

کارفرمایان و سازندگان صنعت ساختمان بعد از تهیه نقشه های اجرایی هر ساختمان (پروژه) و یا حتی در برخی موارد قبل از تصمیم گیری در خصوص آغاز یک پروژه ساختمانی، نیاز دارند که دید شفافی نسبت به هزینه های اجرایی آن پروژه داشته باشند. یکی از نیازهای ضروری این دید شفاف اطلاع از هزینه های مستقیم و غیر مستقیم اجرای پروژه مورد نظر است. در وضعیت موجود بازار صنعت ساختمان، کانال های دسترسی منسجمی به اطلاعات قیمت روز مصالح و تجهیزات گوناگون وجود نداشته و اگر موجود باشد به روزرسانی نشده و یا در حد محدود در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
این دپارتمان امید دارد موجب ایجاد یک رقابت سالم و مبتنی بر مشتری مداری در بین تولید کنندگان و عرضه کنندگان و مجریان صنعت ساختمان شده و شاهد اصلاح برخی قیمت ها در راستای منافع مصرف کنندگان نهایی باشیم.

واحد: عدد
قیمت : ۳۲۰,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: عدد
قیمت : ۱۸۰,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: عدد
قیمت : ۹,۴۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: عدد
قیمت : ۵۳,۶۶۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: عدد
قیمت : ۶,۸۲۰,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: عدد
قیمت : ۱۲,۵۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: عدد
قیمت : ۱۲۰,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: عدد
قیمت : ۴۶,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: عدد
قیمت : ۶۱۰,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: عدد
قیمت : ۶۹۰,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: عدد
قیمت : ۲۷,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: عدد
قیمت : ۳۱,۲۲۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: عدد
قیمت : ۷۰۰,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: عدد
قیمت : ۱,۵۴۰,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: عدد
قیمت : ۳۱,۲۲۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: عدد
قیمت : ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: عدد
قیمت : ۸۶۹,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: عدد
قیمت : ۵,۴۰۰,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: عدد
قیمت : ۹۵۰,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: عدد
قیمت : ۳۱,۲۲۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: عدد
قیمت : ۲۷۵,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: عدد
قیمت : ۲۸,۹۷۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: مترطول
قیمت : ۵۵,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: عدد
قیمت : ۹۰۰,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: مترطول
قیمت : ۳۲,۴۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: کیلوگرم
قیمت : ۱,۳۹۴ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: عدد
قیمت : ۶۰,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: مترطول
قیمت : ۷,۷۲۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: مترطول
قیمت : ۹,۵۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: مترطول
قیمت : ۱۴,۴۸۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: مترطول
قیمت : ۲,۱۳۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: مترطول
قیمت : ۱,۳۹۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: مترطول
قیمت : ۲,۱۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: مترطول
قیمت : ۶,۷۴۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: مترطول
قیمت : ۲,۳۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: مترطول
قیمت : ۱۳,۵۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: مترطول
قیمت : ۲,۲۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: مترطول
قیمت : ۶,۶۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: مترطول
قیمت : ۱۳,۵۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: عدد
قیمت : ۱,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: عدد
قیمت : ۱۲,۱۵۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: عدد
قیمت : ۱۲,۸۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: عدد
قیمت : ۱۲,۴۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: عدد
قیمت : ۱۱,۹۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: عدد
قیمت : ۱۱,۸۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: عدد
قیمت : ۱۳,۲۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: عدد
قیمت : ۱۴,۴۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: عدد
قیمت : ۱۵,۲۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
  • ۲
  • از ۳۰۸

دیده شو