مصالح

کارفرمایان و سازندگان صنعت ساختمان بعد از تهیه نقشه های اجرایی هر ساختمان (پروژه) و یا حتی در برخی موارد قبل از تصمیم گیری در خصوص آغاز یک پروژه ساختمانی، نیاز دارند که دید شفافی نسبت به هزینه های اجرایی آن پروژه داشته باشند. یکی از نیازهای ضروری این دید شفاف اطلاع از هزینه های مستقیم و غیر مستقیم اجرای پروژه مورد نظر است. در وضعیت موجود بازار صنعت ساختمان، کانال های دسترسی منسجمی به اطلاعات قیمت روز مصالح و تجهیزات گوناگون وجود نداشته و اگر موجود باشد به روزرسانی نشده و یا در حد محدود در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
این دپارتمان امید دارد موجب ایجاد یک رقابت سالم و مبتنی بر مشتری مداری در بین تولید کنندگان و عرضه کنندگان و مجریان صنعت ساختمان شده و شاهد اصلاح برخی قیمت ها در راستای منافع مصرف کنندگان نهایی باشیم.

واحد: مترمربع
قیمت : ۱۸,۰۰۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۱۶,۰۰۰ (تومان)
خوب
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۱۵,۲۰۰ (تومان)
استاندارد
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۳۸,۰۰۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۳۵,۰۰۰ (تومان)
خوب
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۲۲,۰۰۰ (تومان)
استاندارد
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: کیلوگرم
قیمت : ۲۸۰ (تومان)
عالی-خوب-استاندارد
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: مترمکعب
قیمت : ۱۲۰,۰۰۰ (تومان)
عالی-خوب-استاندارد
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: کیلوگرم
قیمت : ۱۸۰ (تومان)
عالی-خوب-استاندارد
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: مترمکعب
قیمت : ۲۲۲,۶۰۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: مترمکعب
قیمت : ۲۲۲,۶۰۰ (تومان)
خوب-استاندارد
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: قالب
قیمت : ۹,۲۲۵ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: قالب
قیمت : ۷,۶۸۷ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: قالب
قیمت : ۷,۶۹۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: قالب
قیمت : ۵,۷۶۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: قالب
قیمت : ۳,۸۴۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: قالب
قیمت : ۱,۹۰۰ (تومان)
خوب
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: قالب
قیمت : ۱,۳۰۰ (تومان)
خوب
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: قالب
قیمت : ۱,۰۰۰ (تومان)
استاندارد
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۲۳۰,۰۰۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۲۳۰,۰۰۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۲۳۰,۰۰۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۲۵۰,۰۰۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۲۵۰,۰۰۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۲۵۰,۰۰۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۱۰۸,۰۰۰ (تومان)
خوب
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۱۰۸,۰۰۰ (تومان)
خوب
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۱۰۸,۰۰۰ (تومان)
خوب
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۱۰۸,۰۰۰ (تومان)
خوب
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۴۰,۰۰۰ (تومان)
استاندارد
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۴۰,۰۰۰ (تومان)
استاندارد
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۴۰,۰۰۰ (تومان)
استاندارد
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۴۰,۰۰۰ (تومان)
استاندارد
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: کیلوگرم
قیمت : ۱۷,۰۰۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: کیلوگرم
قیمت : ۸۲,۰۰۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: کیلوگرم
قیمت : ۱۰,۷۰۰ (تومان)
عالی-خوب-استاندارد
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: تن
قیمت : ۱۴۰,۰۰۰ (تومان)
عالی-خوب-استاندارد
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: کیلوگرم
قیمت : ۱۳,۲۰۰ (تومان)
عالی-خوب-استاندارد
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: کیلوگرم
قیمت : ۶۸,۵۰۰ (تومان)
عالی-خوب-استاندارد
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: مترمکعب
قیمت : ۳۲۴,۰۰۰ (تومان)
عالی-خوب-استاندارد
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: تن
قیمت : ۱۴۰,۰۰۰ (تومان)
عالی-خوب-استاندارد
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: تن
قیمت : ۱۶۰,۰۰۰ (تومان)
عالی-خوب-استاندارد
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: کیلوگرم
قیمت : ۸,۴۱۰ (تومان)
عالی-خوب-استاندارد
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: کیلوگرم
قیمت : ۶,۴۵۰ (تومان)
عالی-خوب-استاندارد
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۲,۳۰۰,۰۰۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۲,۲۰۰,۰۰۰ (تومان)
خوب
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۱,۵۰۰,۰۰۰ (تومان)
استاندارد
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: متر طول
قیمت : ۴۴,۰۰۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: متر طول
قیمت : ۱۹,۰۰۰ (تومان)
خوب
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: متر طول
قیمت : ۳۰,۰۰۰ (تومان)
استاندارد
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۱۲۵,۰۰۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۱۴۰,۰۰۰ (تومان)
خوب
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۴۵,۰۰۰ (تومان)
استاندارد
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: متر مربع
قیمت : ۲۸۵,۰۰۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: متر مربع
قیمت : ۲۸۵,۰۰۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: متر مربع
قیمت : ۲۸۵,۰۰۰ (تومان)
خوب
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: متر مربع
قیمت : ۲۸۵,۰۰۰ (تومان)
خوب
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: متر مربع
قیمت : ۲۸۵,۰۰۰ (تومان)
استاندارد
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: متر مربع
قیمت : ۲۸۵,۰۰۰ (تومان)
استاندارد
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۱,۰۴۵,۰۰۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۶۰,۰۰۰ (تومان)
عالی-خوب
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۶۰,۰۰۰ (تومان)
عالی-خوب
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۶۰,۰۰۰ (تومان)
عالی-خوب
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۲۰,۰۰۰ (تومان)
خوب
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۸,۰۰۰ (تومان)
استاندارد
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۱۸,۰۰۰ (تومان)
استاندارد
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۱۸,۰۰۰ (تومان)
استاندارد
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۱۸,۰۰۰ (تومان)
استاندارد
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: مترمکعب
قیمت : ۸۰,۰۰۰ (تومان)
عالی-خوب-استاندارد
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: کیلوگرم
قیمت : ۶,۴۵۰ (تومان)
عالی-خوب-استاندارد
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: کیلوگرم
قیمت : ۱۰,۰۰۰ (تومان)
عالی-خوب-استاندارد
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: متر طول
قیمت : ۱۷۰,۰۰۰ (تومان)
خوب
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: متر طول
قیمت : ۳۵,۰۰۰ (تومان)
استاندارد
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: متر طول
قیمت : ۵,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: متر طول
قیمت : ۲,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: متر طول
قیمت : ۱,۵۰۰,۰۰۰ (تومان)
خوب
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: متر طول
قیمت : ۱,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
خوب
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: متر طول
قیمت : ۹۵۰,۰۰۰ (تومان)
استاندارد
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: متر طول
قیمت : ۹۰۰,۰۰۰ (تومان)
استاندارد
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۸,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۲,۲۵۴,۰۰۰ (تومان)
خوب
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۲,۴۷۰,۰۰۰ (تومان)
خوب
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۴۰۰,۰۰۰ (تومان)
استاندارد
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۶,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۲,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
خوب
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۴۰۰,۰۰۰ (تومان)
استاندارد
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: کیلوگرم
قیمت : ۸,۵۵۰ (تومان)
عالی-خوب
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: کیلوگرم
قیمت : ۱۸۰,۰۰۰ (تومان)
استاندارد
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: مترطول
قیمت : ۱۵۰,۰۰۰ (تومان)
عالی-خوب-استاندارد
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: کیلوگرم
قیمت : ۸,۵۵۰ (تومان)
استاندارد
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: لنگه
قیمت : ۵,۴۰۰,۰۰۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: لنگه
قیمت : ۲,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: لنگه
قیمت : ۵,۵۰۰,۰۰۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: لنگه
قیمت : ۲,۲۰۰,۰۰۰ (تومان)
خوب
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: لنگه
قیمت : ۱,۰۸۰,۰۰۰ (تومان)
خوب
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: لنگه
قیمت : ۸۵۰,۰۰۰ (تومان)
خوب
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: لنگه
قیمت : ۱,۳۵۰,۰۰۰ (تومان)
استاندارد
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: لنگه
قیمت : ۵۵۰,۰۰۰ (تومان)
استاندارد
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: لنگه
قیمت : ۳۵۰,۰۰۰ (تومان)
استاندارد
۱۳۹۹/۳/۳۱
  • ۱
  • از ۱۵۸

دیده شو