مصالح

کارفرمایان و سازندگان صنعت ساختمان بعد از تهیه نقشه های اجرایی هر ساختمان (پروژه) و یا حتی در برخی موارد قبل از تصمیم گیری در خصوص آغاز یک پروژه ساختمانی، نیاز دارند که دید شفافی نسبت به هزینه های اجرایی آن پروژه داشته باشند. یکی از نیازهای ضروری این دید شفاف اطلاع از هزینه های مستقیم و غیر مستقیم اجرای پروژه مورد نظر است. در وضعیت موجود بازار صنعت ساختمان، کانال های دسترسی منسجمی به اطلاعات قیمت روز مصالح و تجهیزات گوناگون وجود نداشته و اگر موجود باشد به روزرسانی نشده و یا در حد محدود در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
این دپارتمان امید دارد موجب ایجاد یک رقابت سالم و مبتنی بر مشتری مداری در بین تولید کنندگان و عرضه کنندگان و مجریان صنعت ساختمان شده و شاهد اصلاح برخی قیمت ها در راستای منافع مصرف کنندگان نهایی باشیم.

واحد: عدد
قیمت : ۱۰۵,۰۰۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۸۰,۰۰۰ (تومان)
خوب
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۷۵,۰۰۰ (تومان)
استاندارد
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۷,۶۱۳,۹۵۰ (تومان)
عالی-خوب-استاندارد
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۱,۶۲۵,۴۵۰ (تومان)
عالی-خوب-استاندارد
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۱,۳۸۵,۹۱۰ (تومان)
عالی-خوب-استاندارد
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۱,۳۵۱,۶۹۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۱,۲۴۹,۰۳۰ (تومان)
عالی-خوب-استاندارد
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۱,۳۸۵,۹۱۰ (تومان)
عالی-خوب-استاندارد
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۱,۰۰۹,۴۹۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۱,۳۵۱,۶۹۰ (تومان)
خوب
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۱,۷۶۲,۳۳۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۱,۳۰۰,۳۶۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۱,۰۲۶,۶۰۰ (تومان)
خوب
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۱,۴۲۰,۱۳۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۱,۵۳۹,۹۰۰ (تومان)
عالی-خوب-استاندارد
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۱,۵۳۹,۹۰۰ (تومان)
عالی-خوب
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۲,۶۴۴,۲۹۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۴,۴۸۲,۸۲۰ (تومان)
خوب
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۲,۵۶۶,۵۰۰ (تومان)
عالی-خوب-استاندارد
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۷,۶۱۳,۹۵۰ (تومان)
عالی-خوب-استاندارد
۱۳۹۹/۲/۳۰
واحد: عدد
قیمت : ۱,۶۲۵,۴۵۰ (تومان)
عالی-خوب-استاندارد
۱۳۹۹/۲/۳۰
واحد: عدد
قیمت : ۱,۳۸۵,۹۱۰ (تومان)
عالی-خوب-استاندارد
۱۳۹۹/۲/۳۰
واحد: عدد
قیمت : ۱,۳۵۱,۶۹۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۲/۳۰
واحد: عدد
قیمت : ۱,۲۴۹,۰۳۰ (تومان)
عالی-خوب-استاندارد
۱۳۹۹/۲/۳۰
واحد: عدد
قیمت : ۱,۳۸۵,۹۱۰ (تومان)
عالی-خوب-استاندارد
۱۳۹۹/۲/۳۰
واحد: عدد
قیمت : ۱,۰۰۹,۴۹۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۲/۳۰
واحد: عدد
قیمت : ۱,۳۵۱,۶۹۰ (تومان)
خوب
۱۳۹۹/۲/۳۰
واحد: عدد
قیمت : ۱,۷۶۲,۳۳۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۲/۳۰
واحد: عدد
قیمت : ۱,۳۰۰,۳۶۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۲/۳۰
واحد: عدد
قیمت : ۱,۰۲۶,۶۰۰ (تومان)
خوب
۱۳۹۹/۲/۳۰
واحد: عدد
قیمت : ۱,۴۲۰,۱۳۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۲/۳۰
واحد: عدد
قیمت : ۱,۵۳۹,۹۰۰ (تومان)
عالی-خوب-استاندارد
۱۳۹۹/۲/۳۰
واحد: عدد
قیمت : ۱,۵۳۹,۹۰۰ (تومان)
عالی-خوب
۱۳۹۹/۲/۳۰
واحد: عدد
قیمت : ۱۲,۶۴۴,۲۹۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۲/۳۰
واحد: عدد
قیمت : ۴,۴۸۲,۸۲۰ (تومان)
خوب
۱۳۹۹/۲/۳۰
واحد: عدد
قیمت : ۲,۵۶۶,۵۰۰ (تومان)
عالی-خوب-استاندارد
۱۳۹۹/۲/۳۰
  • ۱
  • از ۱

دیده شو