مصالح

کارفرمایان و سازندگان صنعت ساختمان بعد از تهیه نقشه های اجرایی هر ساختمان (پروژه) و یا حتی در برخی موارد قبل از تصمیم گیری در خصوص آغاز یک پروژه ساختمانی، نیاز دارند که دید شفافی نسبت به هزینه های اجرایی آن پروژه داشته باشند. یکی از نیازهای ضروری این دید شفاف اطلاع از هزینه های مستقیم و غیر مستقیم اجرای پروژه مورد نظر است. در وضعیت موجود بازار صنعت ساختمان، کانال های دسترسی منسجمی به اطلاعات قیمت روز مصالح و تجهیزات گوناگون وجود نداشته و اگر موجود باشد به روزرسانی نشده و یا در حد محدود در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
این دپارتمان امید دارد موجب ایجاد یک رقابت سالم و مبتنی بر مشتری مداری در بین تولید کنندگان و عرضه کنندگان و مجریان صنعت ساختمان شده و شاهد اصلاح برخی قیمت ها در راستای منافع مصرف کنندگان نهایی باشیم.

واحد: کیلوگرم
قیمت : ۸,۱۰۰ (تومان)
عالی-خوب
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: مترطول
قیمت : ۲,۰۷۵ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: مترطول
قیمت : ۱,۲۵۸ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: مترطول
قیمت : ۲,۱۳۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: مترطول
قیمت : ۱,۳۹۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: مترطول
قیمت : ۱,۶۸۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: مترطول
قیمت : ۱,۱۲۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: کیلوگرم
قیمت : ۸,۱۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
  • ۱
  • از ۱

دیده شو