مصالح

کارفرمایان و سازندگان صنعت ساختمان بعد از تهیه نقشه های اجرایی هر ساختمان (پروژه) و یا حتی در برخی موارد قبل از تصمیم گیری در خصوص آغاز یک پروژه ساختمانی، نیاز دارند که دید شفافی نسبت به هزینه های اجرایی آن پروژه داشته باشند. یکی از نیازهای ضروری این دید شفاف اطلاع از هزینه های مستقیم و غیر مستقیم اجرای پروژه مورد نظر است. در وضعیت موجود بازار صنعت ساختمان، کانال های دسترسی منسجمی به اطلاعات قیمت روز مصالح و تجهیزات گوناگون وجود نداشته و اگر موجود باشد به روزرسانی نشده و یا در حد محدود در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
این دپارتمان امید دارد موجب ایجاد یک رقابت سالم و مبتنی بر مشتری مداری در بین تولید کنندگان و عرضه کنندگان و مجریان صنعت ساختمان شده و شاهد اصلاح برخی قیمت ها در راستای منافع مصرف کنندگان نهایی باشیم.

واحد: کیلوگرم
قیمت : ۸۲,۰۰۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: کیلوگرم
قیمت : ۶۸,۵۰۰ (تومان)
عالی-خوب-استاندارد
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: کیلوگرم
قیمت : ۶,۵۰۰ (تومان)
عالی-خوب-استاندارد
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: کیلوگرم
قیمت : ۶,۵۰۰ (تومان)
عالی-خوب-استاندارد
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: کیلوگرم
قیمت : ۶,۳۵۰ (تومان)
عالی-خوب-استاندارد
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: کیلوگرم
قیمت : ۶,۳۵۰ (تومان)
عالی-خوب-استاندارد
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: کیلوگرم
قیمت : ۶,۵۰۰ (تومان)
عالی-خوب-استاندارد
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: کیلوگرم
قیمت : ۶,۲۰۰ (تومان)
عالی-خوب-استاندارد
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: کیلوگرم
قیمت : ۶,۰۰۰ (تومان)
عالی-خوب-استاندارد
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: کیلوگرم
قیمت : ۶,۰۰۰ (تومان)
عالی-خوب-استاندارد
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: کیلوگرم
قیمت : ۸۲,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: کیلوگرم
قیمت : ۶۸,۵۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: کیلوگرم
قیمت : ۶,۵۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: کیلوگرم
قیمت : ۶,۵۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: کیلوگرم
قیمت : ۶,۵۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: کیلوگرم
قیمت : ۶,۲۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: کیلوگرم
قیمت : ۶,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: کیلوگرم
قیمت : ۶,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: کیلو گرم
قیمت : ۳,۵۵۰ (تومان)
وزن هر شاخه میلگرد ۱۲ متری باتوجه به استاندارد جهانی (استاندارد دین) محاسبه میشود کارخانه قزوین
۱۳۹۷/۹/۲۶
واحد: کیلو گرم
قیمت : ۳,۷۰۰ (تومان)
وزن هر شاخه میلگرد ۱۲ متری باتوجه به استاندارد جهانی (استاندارد دین) محاسبه میشود کارخانه نیشابور
۱۳۹۷/۹/۲۶
واحد: کیلو گرم
قیمت : ۴,۴۰۰ (تومان)
وزن هر شاخه میلگرد ۱۲ متری باتوجه به استاندارد جهانی (استاندارد دین) محاسبه میشود کارخانه فولاد متین
۱۳۹۷/۹/۲۶
واحد: کیلو گرم
قیمت : ۳,۶۳۰ (تومان)
وزن هر شاخه میلگرد ۱۲ متری باتوجه به استاندارد جهانی (استاندارد دین) محاسبه میشود کارخانه ابهر
۱۳۹۷/۹/۲۶
واحد: کیلو گرم
قیمت : ۳,۰۰۰ (تومان)
گردهای استیل در واقع همان شمش آلیاژ استیل میباشند که برای مصارف خاصی مانند شفت استیل ، لوله غیر سایز استیل و… بکار میرود 
۱۳۹۷/۹/۲۶
واحد: کیلو گرم
قیمت : ۳,۰۰۰ (تومان)
گردهای استیل در واقع همان شمش آلیاژ استیل میباشند که برای مصارف خاصی مانند شفت استیل ، لوله غیر سایز استیل و… بکار میرود 
۱۳۹۷/۹/۲۶
واحد: کیلو گرم
قیمت : ۳,۰۲۰ (تومان)
گردهای استیل در واقع همان شمش آلیاژ استیل میباشند که برای مصارف خاصی مانند شفت استیل ، لوله غیر سایز استیل و… بکار میرود 
۱۳۹۷/۹/۲۶
واحد: کیلو گرم
قیمت : ۴,۳۰۰ (تومان)
گردهای استیل در واقع همان شمش آلیاژ استیل میباشند که برای مصارف خاصی مانند شفت استیل ، لوله غیر سایز استیل و… بکار میرود 
۱۳۹۷/۹/۲۶
واحد: کیلو گرم
قیمت : ۶,۵۵۰ (تومان)
گردهای استیل در واقع همان شمش آلیاژ استیل میباشند که برای مصارف خاصی مانند شفت استیل ، لوله غیر سایز استیل و… بکار میرود 
۱۳۹۷/۹/۲۶
واحد: کیلو گرم
قیمت : ۵,۳۵۰ (تومان)
گردهای استیل در واقع همان شمش آلیاژ استیل میباشند که برای مصارف خاصی مانند شفت استیل ، لوله غیر سایز استیل و… بکار میرود 
۱۳۹۷/۹/۲۶
واحد: کیلو گرم
قیمت : ۵,۳۰۰ (تومان)
وزن هر شاخه میلگرد ۱۲ متری باتوجه به استاندارد جهانی (استاندارد دین) محاسبه میشود کارخانه ذوب آهن
۱۳۹۷/۹/۲۶
واحد: کیلو گرم
قیمت : ۳,۷۲۰ (تومان)
وزن هر شاخه میلگرد ۱۲ متری باتوجه به استاندارد جهانی (استاندارد دین) محاسبه میشود فایکو
۱۳۹۷/۹/۲۶
واحد: کیلو گرم
قیمت : ۴,۱۵۰ (تومان)
وزن هر شاخه میلگرد ۱۲ متری باتوجه به استاندارد جهانی (استاندارد دین) محاسبه میشود کارخانه ذوب آهن
۱۳۹۷/۹/۲۶
واحد: کیلو گرم
قیمت : ۵,۶۰۰ (تومان)
فولاد مبارکه بنگاه تهران   
۱۳۹۷/۹/۲۶
واحد: کیلو گرم
قیمت : ۵,۱۵۰ (تومان)
فولاد مبارکه ۱۰۰۰*۱۰۰۰ 
۱۳۹۷/۹/۲۶
واحد: کیلو گرم
قیمت : ۵,۱۵۰ (تومان)
ورق سیاه برش خورده ۳ فولاد مبارکه ۱۰۰۰*۲۵۰۰  
۱۳۹۷/۹/۲۶
واحد: کیلو گرم
قیمت : ۵,۱۵۰ (تومان)
ورق سیاه برش خورده ۳ فولاد مبارکه ۱۰۰۰*۳۰۰۰  
۱۳۹۷/۹/۲۶
واحد: کیلو گرم
قیمت : ۵,۱۵۰ (تومان)
ورق سیاه برش خورده ۳ فولاد مبارکه ۱۲۵۰*۳۰۰۰ 
۱۳۹۷/۹/۲۶
واحد: کیلو گرم
قیمت : ۵,۱۵۰ (تومان)
ورق سیاه برش خورده ۳ فولاد مبارکه ۱۵۰۰*۱۰۰۰  
۱۳۹۷/۹/۲۶
واحد: کیلو گرم
قیمت : ۵,۱۵۰ (تومان)
ورق سیاه برش خورده ۳ فولاد مبارکه ۱۵۰۰*۳۰۰۰  
۱۳۹۷/۹/۲۶
واحد: کیلو گرم
قیمت : ۵,۱۵۰ (تومان)
ورق سیاه برش خورده ۳ فولاد مبارکه ۲۰۰۰*۱۲۵۰
۱۳۹۷/۹/۲۶
واحد: کیلو گرم
قیمت : ۵,۱۵۰ (تومان)
ورق سیاه برش خورده ۳ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۰۰۰ 
۱۳۹۷/۹/۲۶
واحد: کیلو گرم
قیمت : ۴,۳۱۵ (تومان)
این نوع از محصولات ورق فولاد به طور خاص برای عمر طولانی در شرایط سخت طراحی شده است
۱۳۹۷/۹/۲۶
واحد: کیلو گرم
قیمت : ۳,۷۲۵ (تومان)
این نوع از محصولات ورق فولاد به طور خاص برای عمر طولانی در شرایط سخت طراحی شده است
۱۳۹۷/۹/۲۶
واحد: کیلو گرم
قیمت : ۴,۳۰۰ (تومان)
این نوع از محصولات ورق فولاد به طور خاص برای عمر طولانی در شرایط سخت طراحی شده است
۱۳۹۷/۹/۲۶
واحد: کیلو گرم
قیمت : ۴,۵۰۰ (تومان)
این نوع از محصولات ورق فولاد به طور خاص برای عمر طولانی در شرایط سخت طراحی شده است
۱۳۹۷/۹/۲۶
واحد: کیلو گرم
قیمت : ۴,۵۵۰ (تومان)
این نوع از محصولات ورق فولاد به طور خاص برای عمر طولانی در شرایط سخت طراحی شده است
۱۳۹۷/۹/۲۶
واحد: کیلو گرم
قیمت : ۳,۶۳۰ (تومان)
کارخانه ایرانی
۱۳۹۷/۹/۲۶
واحد: کیلو گرم
قیمت : ۳,۶۵۰ (تومان)
کارخانه ایرانی
۱۳۹۷/۹/۲۶
واحد: کیلو گرم
قیمت : ۳,۶۰۰ (تومان)
کارخانه ایرانی
۱۳۹۷/۹/۲۶
  • ۱
  • از ۵

دیده شو