مصالح

کارفرمایان و سازندگان صنعت ساختمان بعد از تهیه نقشه های اجرایی هر ساختمان (پروژه) و یا حتی در برخی موارد قبل از تصمیم گیری در خصوص آغاز یک پروژه ساختمانی، نیاز دارند که دید شفافی نسبت به هزینه های اجرایی آن پروژه داشته باشند. یکی از نیازهای ضروری این دید شفاف اطلاع از هزینه های مستقیم و غیر مستقیم اجرای پروژه مورد نظر است. در وضعیت موجود بازار صنعت ساختمان، کانال های دسترسی منسجمی به اطلاعات قیمت روز مصالح و تجهیزات گوناگون وجود نداشته و اگر موجود باشد به روزرسانی نشده و یا در حد محدود در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
این دپارتمان امید دارد موجب ایجاد یک رقابت سالم و مبتنی بر مشتری مداری در بین تولید کنندگان و عرضه کنندگان و مجریان صنعت ساختمان شده و شاهد اصلاح برخی قیمت ها در راستای منافع مصرف کنندگان نهایی باشیم.

واحد: عدد
قیمت : ۴۵,۰۶۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۴۵,۴۹۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۴۴,۶۲۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۴۴,۶۶۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۴۴,۷۶۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۴۵,۷۷۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۴,۹۷۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۵,۷۰۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۴,۵۰۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۲۶۵,۰۰۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۶۲,۵۷۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۹,۴۰۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۵۳,۶۶۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۲۰,۰۰۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۲۰,۰۰۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۲۷۵,۰۰۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۲,۱۵۰ (تومان)
خوب
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۲,۸۰۰ (تومان)
خوب
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۲,۴۰۰ (تومان)
خوب
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۱,۹۰۰ (تومان)
خوب
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۱,۸۰۰ (تومان)
خوب
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۳,۲۰۰ (تومان)
خوب
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۴,۴۰۰ (تومان)
خوب
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۵,۲۰۰ (تومان)
خوب
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۴,۴۰۰ (تومان)
خوب
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۷۵,۰۰۰ (تومان)
خوب
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۲۲,۵۰۰ (تومان)
خوب
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۲,۵۰۰ (تومان)
خوب
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۸,۵۰۰ (تومان)
خوب
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۷,۰۰۰ (تومان)
خوب
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۱۵,۰۰۰ (تومان)
خوب
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۸۵,۰۰۰ (تومان)
خوب
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۰,۳۶۰ (تومان)
استاندارد
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۱,۱۶۳ (تومان)
استاندارد
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۱,۲۷۰ (تومان)
استاندارد
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۹,۰۶۳ (تومان)
استاندارد
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۹,۹۸۳ (تومان)
استاندارد
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۱,۳۶۳ (تومان)
استاندارد
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۹,۴۰۰ (تومان)
استاندارد
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۰,۱۶۰ (تومان)
استاندارد
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۹,۴۰۰ (تومان)
استاندارد
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۹,۷۱۳ (تومان)
استاندارد
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۶,۵۳۸ (تومان)
استاندارد
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۸,۳۵۶ (تومان)
استاندارد
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۸,۵۰۰ (تومان)
استاندارد
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۵,۰۰۰ (تومان)
استاندارد
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۸۵,۰۰۰ (تومان)
استاندارد
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۸,۷۰۰ (تومان)
استاندارد
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۱,۵۰۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۹,۶۵۰ (تومان)
خوب
۱۳۹۹/۳/۳۱
  • ۱
  • از ۷

دیده شو