مصالح

کارفرمایان و سازندگان صنعت ساختمان بعد از تهیه نقشه های اجرایی هر ساختمان (پروژه) و یا حتی در برخی موارد قبل از تصمیم گیری در خصوص آغاز یک پروژه ساختمانی، نیاز دارند که دید شفافی نسبت به هزینه های اجرایی آن پروژه داشته باشند. یکی از نیازهای ضروری این دید شفاف اطلاع از هزینه های مستقیم و غیر مستقیم اجرای پروژه مورد نظر است. در وضعیت موجود بازار صنعت ساختمان، کانال های دسترسی منسجمی به اطلاعات قیمت روز مصالح و تجهیزات گوناگون وجود نداشته و اگر موجود باشد به روزرسانی نشده و یا در حد محدود در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
این دپارتمان امید دارد موجب ایجاد یک رقابت سالم و مبتنی بر مشتری مداری در بین تولید کنندگان و عرضه کنندگان و مجریان صنعت ساختمان شده و شاهد اصلاح برخی قیمت ها در راستای منافع مصرف کنندگان نهایی باشیم.

واحد: مترطول
قیمت : ۱۲,۲۰۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: مترطول
قیمت : ۳,۳۰۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: مترطول
قیمت : ۲۱,۰۰۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: مترطول
قیمت : ۹,۶۰۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: مترطول
قیمت : ۵۵,۰۰۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: مترطول
قیمت : ۹,۱۰۰ (تومان)
خوب
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: مترطول
قیمت : ۳,۳۰۰ (تومان)
خوب
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: مترطول
قیمت : ۲۱,۰۰۰ (تومان)
خوب
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: مترطول
قیمت : ۹,۶۰۰ (تومان)
خوب
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: مترطول
قیمت : ۲۱,۰۰۰ (تومان)
خوب
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: متر
قیمت : ۳۸,۰۰۰ (تومان)
خوب
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: مترطول
قیمت : ۶,۹۰۰ (تومان)
استاندارد
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: مترطول
قیمت : ۳,۳۰۰ (تومان)
استاندارد
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: مترطول
قیمت : ۲۱,۰۰۰ (تومان)
استاندارد
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: مترطول
قیمت : ۹,۶۰۰ (تومان)
استاندارد
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: مترطول
قیمت : ۲۱,۰۰۰ (تومان)
استاندارد
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: متر
قیمت : ۳۲,۴۰۰ (تومان)
استاندارد
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: مترطول
قیمت : ۲۶,۵۰۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: مترطول
قیمت : ۲۶,۵۰۰ (تومان)
خوب
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: مترطول
قیمت : ۲۶,۵۰۰ (تومان)
استاندارد
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: متر طول
قیمت : ۳۲,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: متر طول
قیمت : ۳,۴۰۰ (تومان)
عالی-خوب-استاندارد
۱۳۹۹/۲/۳۰
واحد: مترطول
قیمت : ۳۹,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: مترطول
قیمت : ۹,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: مترطول
قیمت : ۳,۳۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: مترطول
قیمت : ۲۰,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: مترطول
قیمت : ۹,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: مترطول
قیمت : ۲,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: مترطول
قیمت : ۵۵,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: مترطول
قیمت : ۶,۷۴۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: مترطول
قیمت : ۲,۳۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: مترطول
قیمت : ۱۳,۵۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: مترطول
قیمت : ۶,۶۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: مترطول
قیمت : ۱۳,۵۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: عدد
قیمت : ۳۶,۳۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: مترطول
قیمت : ۱۰,۷۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: مترطول
قیمت : ۷,۱۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: مترطول
قیمت : ۱,۸۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: مترطول
قیمت : ۱۳,۱۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: مترطول
قیمت : ۶,۵۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: مترطول
قیمت : ۱۳,۱۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: عدد
قیمت : ۳۴,۶۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: مترطول
قیمت : ۲۶,۵۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: متر
قیمت : ۵,۶۶۹ (تومان)
قیمت برای ۱ متر است.
۱۳۹۷/۴/۲
واحد: متر
قیمت : ۳۳,۳۸۰ (تومان)
قیمت برای ۱ متر است.
۱۳۹۷/۴/۲
  • ۱
  • از ۲

دیده شو