مصالح

کارفرمایان و سازندگان صنعت ساختمان بعد از تهیه نقشه های اجرایی هر ساختمان (پروژه) و یا حتی در برخی موارد قبل از تصمیم گیری در خصوص آغاز یک پروژه ساختمانی، نیاز دارند که دید شفافی نسبت به هزینه های اجرایی آن پروژه داشته باشند. یکی از نیازهای ضروری این دید شفاف اطلاع از هزینه های مستقیم و غیر مستقیم اجرای پروژه مورد نظر است. در وضعیت موجود بازار صنعت ساختمان، کانال های دسترسی منسجمی به اطلاعات قیمت روز مصالح و تجهیزات گوناگون وجود نداشته و اگر موجود باشد به روزرسانی نشده و یا در حد محدود در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
این دپارتمان امید دارد موجب ایجاد یک رقابت سالم و مبتنی بر مشتری مداری در بین تولید کنندگان و عرضه کنندگان و مجریان صنعت ساختمان شده و شاهد اصلاح برخی قیمت ها در راستای منافع مصرف کنندگان نهایی باشیم.

واحد: عدد
قیمت : ۱,۶۰۰,۰۰۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: کیلوگرم
قیمت : ۱,۳۹۴ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۸۵,۰۰۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۱,۶۰۰,۰۰۰ (تومان)
خوب
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: کیلوگرم
قیمت : ۳۳۰ (تومان)
خوب
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۷۰,۰۰۰ (تومان)
خوب
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۱,۲۷۰,۰۰۰ (تومان)
استاندارد
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: کیلوگرم
قیمت : ۱,۷۰۰ (تومان)
استاندارد
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۶۵,۰۰۰ (تومان)
استاندارد
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۹۰۰,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: مترطول
قیمت : ۳۲,۴۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: کیلوگرم
قیمت : ۱,۳۹۴ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: عدد
قیمت : ۶۰,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: عدد
قیمت : ۷۴۵,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: متر
قیمت : ۵۵,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: کیلوگرم
قیمت : ۳۳۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: عدد
قیمت : ۵۰,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: عدد
قیمت : ۷۴۵,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: متر
قیمت : ۳۸,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: کیلوگرم
قیمت : ۱,۷۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: کیلوگرم
قیمت : ۱,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: کیلوگرم
قیمت : ۱۳۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: عدد
قیمت : ۵۰,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
  • ۱
  • از ۱

دیده شو