مصالح

کارفرمایان و سازندگان صنعت ساختمان بعد از تهیه نقشه های اجرایی هر ساختمان (پروژه) و یا حتی در برخی موارد قبل از تصمیم گیری در خصوص آغاز یک پروژه ساختمانی، نیاز دارند که دید شفافی نسبت به هزینه های اجرایی آن پروژه داشته باشند. یکی از نیازهای ضروری این دید شفاف اطلاع از هزینه های مستقیم و غیر مستقیم اجرای پروژه مورد نظر است. در وضعیت موجود بازار صنعت ساختمان، کانال های دسترسی منسجمی به اطلاعات قیمت روز مصالح و تجهیزات گوناگون وجود نداشته و اگر موجود باشد به روزرسانی نشده و یا در حد محدود در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
این دپارتمان امید دارد موجب ایجاد یک رقابت سالم و مبتنی بر مشتری مداری در بین تولید کنندگان و عرضه کنندگان و مجریان صنعت ساختمان شده و شاهد اصلاح برخی قیمت ها در راستای منافع مصرف کنندگان نهایی باشیم.

واحد: عدد
قیمت : ۹۵۰,۰۰۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۷۶۰,۰۰۰ (تومان)
خوب
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۲۵۷,۴۲۰ (تومان)
استاندارد
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: مترطول
قیمت : ۳,۴۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: عدد
قیمت : ۹۵۰,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: مترطول
قیمت : ۲,۲۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: عدد
قیمت : ۷۶۰,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: مترطول
قیمت : ۲,۵۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: عدد
قیمت : ۴۵۰,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: عدد
قیمت : ۲۵۷,۴۲۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: عدد
قیمت : ۴۳۰,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۷/۹/۲۴
واحد: عدد
قیمت : ۴۵۰,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۷/۹/۲۴
واحد: عدد
قیمت : ۴۸۰,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۷/۹/۲۴
واحد: عدد
قیمت : ۵۰۰,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۷/۹/۲۴
واحد: عدد
قیمت : ۵۲۰,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۷/۹/۲۴
واحد: عدد
قیمت : ۵۳۰,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۷/۹/۲۴
واحد: عدد
قیمت : ۵۷۰,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۷/۹/۲۴
واحد: عدد
قیمت : ۵۹۰,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۷/۹/۲۴
واحد: عدد
قیمت : ۶۳۰,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۷/۹/۲۴
واحد: عدد
قیمت : ۷۸۰,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۷/۹/۲۴
واحد: عدد
قیمت : ۴۳۰,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۷/۹/۲۴
واحد: عدد
قیمت : ۴۹۰,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۷/۹/۲۴
واحد: عدد
قیمت : ۴۸۰,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۷/۹/۲۴
واحد: عدد
قیمت : ۹۷۰,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۷/۹/۲۴
واحد: عدد
قیمت : ۱,۵۰۰,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۷/۹/۲۴
واحد: عدد
قیمت : ۱۶۵,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۷/۹/۲۴
واحد: عدد
قیمت : ۷,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۷/۹/۲۴
واحد: عدد
قیمت : ۷۰,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۷/۹/۲۴
واحد: عدد
قیمت : ۳۵۵,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۷/۹/۲۴
واحد: عدد
قیمت : ۳۷۵,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۷/۹/۲۴
واحد: عدد
قیمت : ۳۹۵,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۷/۹/۲۴
واحد: عدد
قیمت : ۴۲۵,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۷/۹/۲۴
واحد: عدد
قیمت : ۴۵۵,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۷/۹/۲۴
واحد: عدد
قیمت : ۴۷۵,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۷/۹/۲۴
واحد: عدد
قیمت : ۵۰۰,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۷/۹/۲۴
واحد: عدد
قیمت : ۵۲۵,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۷/۹/۲۴
واحد: عدد
قیمت : ۵۵۵,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۷/۹/۲۴
واحد: عدد
قیمت : ۵۸۵,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۷/۹/۲۴
واحد: عدد
قیمت : ۷۵۰,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۷/۹/۲۴
واحد: عدد
قیمت : ۵۲۰,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۷/۹/۲۴
واحد: عدد
قیمت : ۱,۲۵۰,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۷/۹/۲۴
واحد: عدد
قیمت : ۱۴۰,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۷/۹/۲۴
واحد: عدد
قیمت : ۱۰,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۷/۹/۲۴
  • ۱
  • از ۲

دیده شو