مصالح

کارفرمایان و سازندگان صنعت ساختمان بعد از تهیه نقشه های اجرایی هر ساختمان (پروژه) و یا حتی در برخی موارد قبل از تصمیم گیری در خصوص آغاز یک پروژه ساختمانی، نیاز دارند که دید شفافی نسبت به هزینه های اجرایی آن پروژه داشته باشند. یکی از نیازهای ضروری این دید شفاف اطلاع از هزینه های مستقیم و غیر مستقیم اجرای پروژه مورد نظر است. در وضعیت موجود بازار صنعت ساختمان، کانال های دسترسی منسجمی به اطلاعات قیمت روز مصالح و تجهیزات گوناگون وجود نداشته و اگر موجود باشد به روزرسانی نشده و یا در حد محدود در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
این دپارتمان امید دارد موجب ایجاد یک رقابت سالم و مبتنی بر مشتری مداری در بین تولید کنندگان و عرضه کنندگان و مجریان صنعت ساختمان شده و شاهد اصلاح برخی قیمت ها در راستای منافع مصرف کنندگان نهایی باشیم.

واحد: دستگاه
قیمت : ۵,۰۸۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای ظرفیت ۱۳۰۰۰۰ کیلو کالری و فشار کار ۲ بار میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۲۰
واحد: دستگاه
قیمت : ۵,۷۰۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای ظرفیت ۱۶۰۰۰۰ کیلو کالری و فشار کار ۲ بار میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۲۰
واحد: دستگاه
قیمت : ۶,۹۵۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای ظرفیت ۲۰۰۰۰۰ کیلو کالری و فشار کار ۲ بار میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۲۰
واحد: دستگاه
قیمت : ۷,۹۰۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای ظرفیت ۲۵۰۰۰۰ کیلو کالری و فشار کار ۲ بار میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۲۰
واحد: دستگاه
قیمت : ۹,۳۶۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای ظرفیت ۳۰۰۰۰۰ کیلو کالری و فشار کار ۲ بار میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۲۰
واحد: دستگاه
قیمت : ۱۲,۴۰۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای ظرفیت ۲۵۰۰۰۰ کیلو کالری و فشار کار ۶ بار میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۲۰
واحد: دستگاه
قیمت : ۱۴,۰۶۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای ظرفیت ۳۰۰۰۰۰ کیلو کالری و فشار کار ۶ بار میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۲۰
واحد: دستگاه
قیمت : ۱۷,۹۴۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای ظرفیت ۴۰۰۰۰۰ کیلو کالری و فشار کار ۶ بار میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۲۰
واحد: دستگاه
قیمت : ۲۲,۹۵۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای ظرفیت ۵۰۰۰۰۰ کیلو کالری و فشار کار ۶ بار میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۲۰
واحد: دستگاه
قیمت : ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای ظرفیت ۶۰۰۰۰۰ کیلو کالری و فشار کار ۶ بار میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۲۰
واحد: دستگاه
قیمت : ۲۸,۵۳۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای ظرفیت ۷۰۰۰۰۰ کیلو کالری و فشار کار ۶ بار میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۲۰
واحد: دستگاه
قیمت : ۳۱,۴۶۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای ظرفیت ۸۰۰۰۰۰ کیلو کالری و فشار کار ۶ بار میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۲۰
واحد: دستگاه
قیمت : ۳۴,۱۷۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای ظرفیت ۹۰۰۰۰۰ کیلو کالری و فشار کار ۶ بار میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۲۰
واحد: دستگاه
قیمت : ۳۶,۲۴۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای ظرفیت ۱۰۰۰۰۰۰ کیلو کالری و فشار کار ۶ بار میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۲۰
واحد: دستگاه
قیمت : ۱,۷۰۳,۹۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۲۰
واحد: دستگاه
قیمت : ۱,۹۱۴,۰۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۲۰
واحد: دستگاه
قیمت : ۴,۲۲۵,۰۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۲۰
واحد: دستگاه
قیمت : ۲۲,۷۵۳,۴۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۲۰
واحد: دستگاه
قیمت : ۲,۵۲۱,۵۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۲۰
واحد: دستگاه
قیمت : ۳,۴۱۶,۶۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۲۰
واحد: دستگاه
قیمت : ۶,۶۲۵,۱۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۲۰
واحد: دستگاه
قیمت : ۱,۱۶۵,۰۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۲۰
واحد: دستگاه
قیمت : ۳۶,۰۶۱,۰۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۲۰
واحد: دستگاه
قیمت : ۱۷,۰۴۹,۶۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۲۰
واحد: دستگاه
قیمت : ۱۷,۷۸۲,۸۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۲۰
واحد: دستگاه
قیمت : ۱,۳۳۹,۰۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۲۰
واحد: دستگاه
قیمت : ۱۵,۲۰۵,۵۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۲۰
واحد: دستگاه
قیمت : ۴,۴۰۷,۱۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۲۰
واحد: دستگاه
قیمت : ۵,۵۸۶,۶۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۲۰
واحد: دستگاه
قیمت : ۶,۷۶۶,۲۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۲۰
واحد: دستگاه
قیمت : ۷,۳۴۹,۵۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۲۰
واحد: دستگاه
قیمت : ۷,۹۴۵,۷۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۲۰
واحد: دستگاه
قیمت : ۱۴,۲۱۴,۲۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۲۰
واحد: دستگاه
قیمت : ۱۳,۲۴۷,۴۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۲۰
واحد: دستگاه
قیمت : ۱۲,۲۹۳,۷۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۲۰
واحد: دستگاه
قیمت : ۱۱,۳۲۶,۹۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۲۰
واحد: دستگاه
قیمت : ۱۰,۳۷۳,۱۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۲۰
  • ۱
  • از ۱