مصالح

کارفرمایان و سازندگان صنعت ساختمان بعد از تهیه نقشه های اجرایی هر ساختمان (پروژه) و یا حتی در برخی موارد قبل از تصمیم گیری در خصوص آغاز یک پروژه ساختمانی، نیاز دارند که دید شفافی نسبت به هزینه های اجرایی آن پروژه داشته باشند. یکی از نیازهای ضروری این دید شفاف اطلاع از هزینه های مستقیم و غیر مستقیم اجرای پروژه مورد نظر است. در وضعیت موجود بازار صنعت ساختمان، کانال های دسترسی منسجمی به اطلاعات قیمت روز مصالح و تجهیزات گوناگون وجود نداشته و اگر موجود باشد به روزرسانی نشده و یا در حد محدود در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
این دپارتمان امید دارد موجب ایجاد یک رقابت سالم و مبتنی بر مشتری مداری در بین تولید کنندگان و عرضه کنندگان و مجریان صنعت ساختمان شده و شاهد اصلاح برخی قیمت ها در راستای منافع مصرف کنندگان نهایی باشیم.

واحد: شاخه
قیمت : ۵۴,۴۰۰ (تومان)
طول شاخه ها ۶ متر میباشد.
۱۳۹۷/۹/۱۹
واحد: شاخه
قیمت : ۶۹,۳۰۰ (تومان)
طول شاخه ها ۶ متر میباشد.
۱۳۹۷/۹/۱۹
واحد: شاخه
قیمت : ۸۲,۵۰۰ (تومان)
طول شاخه ها ۶ متر میباشد.
۱۳۹۷/۹/۱۹
واحد: شاخه
قیمت : ۷۶,۷۰۰ (تومان)
طول شاخه ها ۶ متر میباشد.
۱۳۹۷/۹/۱۹
واحد: شاخه
قیمت : ۶۶,۷۰۰ (تومان)
طول شاخه ها ۶ متر میباشد.
۱۳۹۷/۹/۱۹
واحد: شاخه
قیمت : ۱۱۲,۲۰۰ (تومان)
طول شاخه ها ۶ متر میباشد.
۱۳۹۷/۹/۱۹
واحد: شاخه
قیمت : ۱۱۸,۰۰۰ (تومان)
طول شاخه ها ۶ متر میباشد.
۱۳۹۷/۹/۱۹
واحد: شاخه
قیمت : ۹۹,۲۰۰ (تومان)
طول شاخه ها ۶ متر میباشد.
۱۳۹۷/۹/۱۹
واحد: شاخه
قیمت : ۱۶۸,۳۰۰ (تومان)
طول شاخه ها ۶ متر میباشد.
۱۳۹۷/۹/۱۹
واحد: شاخه
قیمت : ۱۳۶,۹۰۰ (تومان)
طول شاخه ها ۶ متر میباشد.
۱۳۹۷/۹/۱۹
واحد: شاخه
قیمت : ۱۵۶,۷۰۰ (تومان)
طول شاخه ها ۶ متر میباشد.
۱۳۹۷/۹/۱۹
واحد: شاخه
قیمت : ۲۰۲,۹۰۰ (تومان)
طول شاخه ها ۶ متر میباشد.
۱۳۹۷/۹/۱۹
واحد: شاخه
قیمت : ۲۳۱,۰۰۰ (تومان)
طول شاخه ها ۶ متر میباشد.
۱۳۹۷/۹/۱۹
واحد: شاخه
قیمت : ۱۲۷,۵۰۰ (تومان)
طول شاخه ها ۶ متر میباشد.
۱۳۹۷/۹/۱۹
واحد: شاخه
قیمت : ۲۶۴,۰۰۰ (تومان)
طول شاخه ها ۶ متر میباشد.
۱۳۹۷/۹/۱۹
واحد: شاخه
قیمت : ۲۳۱,۰۰۰ (تومان)
طول شاخه ها ۶ متر میباشد.
۱۳۹۷/۹/۱۹
واحد: شاخه
قیمت : ۲۸۳,۸۰۰ (تومان)
طول شاخه ها ۶ متر میباشد.
۱۳۹۷/۹/۱۹
واحد: شاخه
قیمت : ۳۴۸,۱۰۰ (تومان)
طول شاخه ها ۶ متر میباشد.
۱۳۹۷/۹/۱۹
واحد: شاخه
قیمت : ۴۳۸,۹۰۰ (تومان)
طول شاخه ها ۶ متر میباشد.
۱۳۹۷/۹/۱۹
واحد: شاخه
قیمت : ۳۴۹,۸۰۰ (تومان)
طول شاخه ها ۶ متر میباشد.
۱۳۹۷/۹/۱۹
واحد: شاخه
قیمت : ۴۳۸,۹۰۰ (تومان)
طول شاخه ها ۶ متر میباشد.
۱۳۹۷/۹/۱۹
واحد: شاخه
قیمت : ۵۱۹,۷۰۰ (تومان)
طول شاخه ها ۶ متر میباشد.
۱۳۹۷/۹/۱۹
واحد: شاخه
قیمت : ۸۳۳,۲۰۰ (تومان)
طول شاخه ها ۶ متر میباشد.
۱۳۹۷/۹/۱۹
واحد: شاخه
قیمت : ۵۴۴,۵۰۰ (تومان)
طول شاخه ها ۶ متر میباشد.
۱۳۹۷/۹/۱۹
واحد: شاخه
قیمت : ۷۰۶,۲۰۰ (تومان)
طول شاخه ها ۶ متر میباشد.
۱۳۹۷/۹/۱۹
واحد: شاخه
قیمت : ۸۲۵,۰۰۰ (تومان)
طول شاخه ها ۶ متر میباشد.
۱۳۹۷/۹/۱۹
واحد: شاخه
قیمت : ۸۷۴,۵۰۰ (تومان)
طول شاخه ها ۶ متر میباشد.
۱۳۹۷/۹/۱۹
واحد: شاخه
قیمت : ۵۱,۳۰۰ (تومان)
این لوله برای روی کار کاربرد دارد. و طول شاخه ها ۶ متر است.
۱۳۹۷/۹/۱۸
واحد: شاخه
قیمت : ۶۴,۰۰۰ (تومان)
این لوله برای روی کار کاربرد دارد. و طول شاخه ها ۶ متر است.
۱۳۹۷/۹/۱۸
واحد: شاخه
قیمت : ۸۲,۸۰۰ (تومان)
این لوله برای روی کار کاربرد دارد. و طول شاخه ها ۶ متر است.
۱۳۹۷/۹/۱۸
واحد: شاخه
قیمت : ۵۱,۴۰۰ (تومان)
این لوله برای زیر یا روی کار کاربرد دارد. و طول شاخه ها ۶ متر است.
۱۳۹۷/۹/۱۸
واحد: شاخه
قیمت : ۱۰۳,۵۰۰ (تومان)
این لوله برای زیر یا روی کار کاربرد دارد. و طول شاخه ها ۶ متر است.
۱۳۹۷/۹/۱۸
واحد: شاخه
قیمت : ۱۵۶,۸۰۰ (تومان)
این لوله برای زیر یا روی کار کاربرد دارد. و طول شاخه ها ۶ متر است.
۱۳۹۷/۹/۱۸
واحد: شاخه
قیمت : ۱۲۵,۲۰۰ (تومان)
این لوله برای روی کار کاربرد دارد. و طول شاخه ها ۶ متر است.
۱۳۹۷/۹/۱۸
واحد: شاخه
قیمت : ۸۹,۰۰۰ (تومان)
این لوله برای زیر یا روی کار کاربرد دارد. و طول شاخه ها ۶ متر است.
۱۳۹۷/۹/۱۸
واحد: شاخه
قیمت : ۱۵۰,۰۰۰ (تومان)
این لوله برای زیر یا روی کار کاربرد دارد. و طول شاخه ها ۶ متر است.
۱۳۹۷/۹/۱۸
واحد: شاخه
قیمت : ۲۰۹,۰۰۰ (تومان)
این لوله برای زیر یا روی کار کاربرد دارد. و طول شاخه ها ۶ متر است.
۱۳۹۷/۹/۱۸
واحد: شاخه
قیمت : ۱۹۷,۰۰۰ (تومان)
این لوله برای زیر یا روی کار کاربرد دارد. و طول شاخه ها ۶ متر است.
۱۳۹۷/۹/۱۸
واحد: شاخه
قیمت : ۲۵۵,۱۰۰ (تومان)
این لوله برای زیر یا روی کار کاربرد دارد. و طول شاخه ها ۶ متر است.
۱۳۹۷/۹/۱۸
واحد: شاخه
قیمت : ۲۲۴,۶۰۰ (تومان)
این لوله برای زیر یا روی کار کاربرد دارد. و طول شاخه ها ۶ متر است.
۱۳۹۷/۹/۱۸
واحد: شاخه
قیمت : ۳۳۲,۵۰۰ (تومان)
این لوله برای زیر یا روی کار کاربرد دارد. و طول شاخه ها ۶ متر است.
۱۳۹۷/۹/۱۸
واحد: شاخه
قیمت : ۲۸۸,۰۰۰ (تومان)
این لوله برای روی کار کاربرد دارد. و طول شاخه ها ۶ متر است.
۱۳۹۷/۹/۱۸
واحد: شاخه
قیمت : ۳۵۷,۰۰۰ (تومان)
این لوله برای زیر یا روی کار کاربرد دارد. و طول شاخه ها ۶ متر است.
۱۳۹۷/۹/۱۸
واحد: شاخه
قیمت : ۴,۴۹۰,۰۰۰ (تومان)
این لوله برای روی کار کاربرد دارد. و طول شاخه ها ۶ متر است.
۱۳۹۷/۹/۱۸
واحد: شاخه
قیمت : ۵۴۶,۵۰۰ (تومان)
این لوله برای زیر یا روی کار کاربرد دارد. و طول شاخه ها ۶ متر است.
۱۳۹۷/۹/۱۸
واحد: شاخه
قیمت : ۸۵۶,۰۰۰ (تومان)
این لوله برای روی کار کاربرد دارد. و طول شاخه ها ۶ متر است.
۱۳۹۷/۹/۱۸
واحد: شاخه
قیمت : ۱,۰۸۳,۰۰۰ (تومان)
این لوله برای زیر یا روی کار کاربرد دارد. و طول شاخه ها ۶ متر است.
۱۳۹۷/۹/۱۸
واحد: شاخه
قیمت : ۱,۳۳۵,۷۰۰ (تومان)
این لوله برای زیر یا روی کار کاربرد دارد. و طول شاخه ها ۶ متر است.
۱۳۹۷/۹/۱۸
واحد: شاخه
قیمت : ۴۷,۶۰۰ (تومان)
این لوله برای رو کار کاربرد دارد. و شاخه ها ۶ متری هستند.
۱۳۹۷/۹/۱۸
واحد: شاخه
قیمت : ۶۴,۹۰۰ (تومان)
این لوله برای رو کار کاربرد دارد. و شاخه ها ۶ متری هستند.
۱۳۹۷/۹/۱۸
  • ۱
  • از ۳

دیده شو