مصالح

کارفرمایان و سازندگان صنعت ساختمان بعد از تهیه نقشه های اجرایی هر ساختمان (پروژه) و یا حتی در برخی موارد قبل از تصمیم گیری در خصوص آغاز یک پروژه ساختمانی، نیاز دارند که دید شفافی نسبت به هزینه های اجرایی آن پروژه داشته باشند. یکی از نیازهای ضروری این دید شفاف اطلاع از هزینه های مستقیم و غیر مستقیم اجرای پروژه مورد نظر است. در وضعیت موجود بازار صنعت ساختمان، کانال های دسترسی منسجمی به اطلاعات قیمت روز مصالح و تجهیزات گوناگون وجود نداشته و اگر موجود باشد به روزرسانی نشده و یا در حد محدود در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
این دپارتمان امید دارد موجب ایجاد یک رقابت سالم و مبتنی بر مشتری مداری در بین تولید کنندگان و عرضه کنندگان و مجریان صنعت ساختمان شده و شاهد اصلاح برخی قیمت ها در راستای منافع مصرف کنندگان نهایی باشیم.

واحد: دستگاه
قیمت : ۵۴۵,۱۱۳ (تومان)
قیمت برای محصول درجه ۱ میباشد.
۱۳۹۷/۹/۲۴
واحد: دستگاه
قیمت : ۵۴۵,۷۷۷ (تومان)
قیمت برای محصول درجه ۱ میباشد.
۱۳۹۷/۹/۲۴
واحد: دستگاه
قیمت : ۱۲۰,۱۶۵ (تومان)
قیمت برای محصول درجه ۱ میباشد.
۱۳۹۷/۴/۱۶
واحد: دستگاه
قیمت : ۱۴۹,۰۳۰ (تومان)
قیمت برای محصول درجه ۱ میباشد.
۱۳۹۷/۴/۱۶
واحد: دستگاه
قیمت : ۱۵۸,۱۹۷ (تومان)
قیمت برای محصول درجه ۱ میباشد.
۱۳۹۷/۴/۱۶
واحد: دستگاه
قیمت : ۱۴۶,۷۵۰ (تومان)
قیمت برای محصول درجه ۱ میباشد.
۱۳۹۷/۴/۱۶
واحد: دستگاه
قیمت : ۳۵۷,۹۱۸ (تومان)
قیمت برای محصول درجه ۱ میباشد.
۱۳۹۷/۴/۱۶
واحد: دستگاه
قیمت : ۴۳۳,۹۰۵ (تومان)
قیمت برای محصول درجه ۱ میباشد.
۱۳۹۷/۴/۱۶
واحد: دستگاه
قیمت : ۴۱۹,۰۵۸ (تومان)
قیمت برای محصول درجه ۱ میباشد.
۱۳۹۷/۴/۱۶
واحد: دستگاه
قیمت : ۳۴۷,۳۳۱ (تومان)
قیمت برای محصول درجه ۱ میباشد.
۱۳۹۷/۴/۱۶
واحد: دستگاه
قیمت : ۱۳۵,۰۱۶ (تومان)
قیمت برای محصول درجه ۱ میباشد.
۱۳۹۷/۴/۱۶
واحد: دستگاه
قیمت : ۳۴۱,۰۴۲ (تومان)
قیمت برای محصول درجه ۲ میباشد.
۱۳۹۷/۴/۱۶
واحد: دستگاه
قیمت : ۱۴۲,۱۱۲ (تومان)
قیمت برای محصول درجه ۲ میباشد.
۱۳۹۷/۴/۱۶
واحد: دستگاه
قیمت : ۱۵۰,۲۸۷ (تومان)
قیمت برای محصول درجه ۲ میباشد.
۱۳۹۷/۴/۱۶
واحد: دستگاه
قیمت : ۳۴۴,۶۶۸ (تومان)
قیمت برای محصول درجه ۲ میباشد.
۱۳۹۷/۴/۱۶
واحد: دستگاه
قیمت : ۳۶۵,۱۰۴ (تومان)
قیمت برای محصول درجه ۲ میباشد.
۱۳۹۷/۴/۱۶
واحد: دستگاه
قیمت : ۳۹۱,۹۱۴ (تومان)
قیمت برای محصول درجه ۲ میباشد.
۱۳۹۷/۴/۱۶
واحد: دستگاه
قیمت : ۴۳۰,۳۶۵ (تومان)
قیمت برای محصول درجه ۲ میباشد.
۱۳۹۷/۴/۱۶
واحد: دستگاه
قیمت : ۱۳۳,۰۴۴ (تومان)
قیمت برای محصول درجه ۲ میباشد.
۱۳۹۷/۴/۱۶
واحد: دستگاه
قیمت : ۱۶۸,۵۷۸ (تومان)
قیمت برای محصول درجه ۲ میباشد.
۱۳۹۷/۴/۱۶
واحد: دستگاه
قیمت : ۳۵۴,۶۸۵ (تومان)
قیمت برای محصول درجه ۲ میباشد.
۱۳۹۷/۴/۱۶
واحد: دستگاه
قیمت : ۱۳۹,۴۱۲ (تومان)
قیمت برای محصول درجه ۲ میباشد.
۱۳۹۷/۴/۱۶
واحد: دستگاه
قیمت : ۳۴۰,۰۲۲ (تومان)
قیمت برای محصول درجه ۲ میباشد.
۱۳۹۷/۴/۱۶
واحد: دستگاه
قیمت : ۱۲۸,۲۶۵ (تومان)
قیمت برای محصول درجه ۲ میباشد.
۱۳۹۷/۴/۱۶
واحد: دستگاه
قیمت : ۴۲۰,۶۰۶ (تومان)
قیمت برای محصول درجه ۱ میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۳۰
واحد: دستگاه
قیمت : ۴۲۹,۸۴۲ (تومان)
قیمت برای محصول درجه ۲ میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۳۰
واحد: دستگاه
قیمت : ۴۱۲,۲۱۰ (تومان)
قیمت برای محصول درجه ۲ میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۳۰
واحد: دستگاه
قیمت : ۳۹۸,۱۰۵ (تومان)
قیمت برای محصول درجه ۲ میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۳۰
واحد: دستگاه
قیمت : ۳۲۹,۹۶۵ (تومان)
قیمت برای محصول درجه ۲ میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۳۰
واحد: دستگاه
قیمت : ۳۹۹,۵۷۶ (تومان)
قیمت برای محصول درجه ۲ میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۳۰
واحد: دستگاه
قیمت : ۱۸۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه توالت فرنگی میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۲۷
واحد: دستگاه
قیمت : ۹۵,۰۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه توالت فرنگی میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۲۷
واحد: دستگاه
قیمت : ۲۵۲,۱۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه توالت فرنگی میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۲۷
واحد: دستگاه
قیمت : ۲۳۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه توالت فرنگی میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۲۷
واحد: دستگاه
قیمت : ۱۶۸,۰۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه توالت فرنگی میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۲۷
واحد: دستگاه
قیمت : ۲۵۳,۵۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه توالت فرنگی میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۲۷
واحد: دستگاه
قیمت : ۹۹,۰۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه توالت فرنگی میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۲۷
واحد: دستگاه
قیمت : ۱,۰۴۶,۵۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه توالت فرنگی میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۲۷
واحد: دستگاه
قیمت : ۳۳۲,۱۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه توالت فرنگی میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۲۷
واحد: دستگاه
قیمت : ۲۲۳,۷۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه توالت فرنگی میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۲۷
واحد: دستگاه
قیمت : ۳,۴۲۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه توالت فرنگی میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۲۷
واحد: دستگاه
قیمت : ۵۰۲,۰۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه توالت فرنگی میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۲۷
واحد: دستگاه
قیمت : ۲,۱۵۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه توالت فرنگی میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۲۷
واحد: دستگاه
قیمت : ۳۵۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه توالت فرنگی میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۲۷
واحد: دستگاه
قیمت : ۸۴۴,۰۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه توالت فرنگی میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۲۷
واحد: دستگاه
قیمت : ۴۴۳,۷۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه توالت فرنگی میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۲۷
واحد: دستگاه
قیمت : ۲۷۱,۱۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه توالت فرنگی میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۲۷
واحد: دستگاه
قیمت : ۴۵۸,۰۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه توالت فرنگی میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۲۷
واحد: دستگاه
قیمت : ۲,۲۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه توالت فرنگی میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۲۷
واحد: دستگاه
قیمت : ۲۱۷,۲۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه توالت فرنگی میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۲۷