مصالح

کارفرمایان و سازندگان صنعت ساختمان بعد از تهیه نقشه های اجرایی هر ساختمان (پروژه) و یا حتی در برخی موارد قبل از تصمیم گیری در خصوص آغاز یک پروژه ساختمانی، نیاز دارند که دید شفافی نسبت به هزینه های اجرایی آن پروژه داشته باشند. یکی از نیازهای ضروری این دید شفاف اطلاع از هزینه های مستقیم و غیر مستقیم اجرای پروژه مورد نظر است. در وضعیت موجود بازار صنعت ساختمان، کانال های دسترسی منسجمی به اطلاعات قیمت روز مصالح و تجهیزات گوناگون وجود نداشته و اگر موجود باشد به روزرسانی نشده و یا در حد محدود در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
این دپارتمان امید دارد موجب ایجاد یک رقابت سالم و مبتنی بر مشتری مداری در بین تولید کنندگان و عرضه کنندگان و مجریان صنعت ساختمان شده و شاهد اصلاح برخی قیمت ها در راستای منافع مصرف کنندگان نهایی باشیم.

واحد: دستگاه
قیمت : ۱,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای قطر ۱/۲ ۶ و کویل ۰/۷ میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۱۷
واحد: دستگاه
قیمت : ۱,۲۸۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای قطر ۱/۲ ۶ و کویل ۰/۷ میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۱۷
واحد: دستگاه
قیمت : ۱,۵۴۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای قطر ۱/۲ ۶ و کویل ۰/۷ میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۱۷
واحد: دستگاه
قیمت : ۱,۸۲۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای قطر ۱/۲ ۶ و کویل ۰/۷ میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۱۷
واحد: دستگاه
قیمت : ۱,۸۴۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای قطر ۳/۴ ۸ و کویل ۰/۷ میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۱۷
واحد: دستگاه
قیمت : ۲,۰۹۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای قطر ۱/۲ ۶ و کویل ۰/۷ میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۱۷
واحد: دستگاه
قیمت : ۲,۳۶۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای قطر ۳/۴ ۸ و کویل ۰/۷ میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۱۷
واحد: دستگاه
قیمت : ۲,۸۲۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای قطر ۳/۴ ۸ و کویل ۰/۷ میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۱۷
واحد: دستگاه
قیمت : ۳,۲۲۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای قطر ۳/۴ ۱۰ و کویل ۰/۷ میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۱۷
واحد: دستگاه
قیمت : ۳,۳۴۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای قطر ۳/۴ ۸ و کویل ۰/۷ میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۱۷
واحد: دستگاه
قیمت : ۳,۸۵۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای قطر ۳/۴ ۸ و کویل ۰/۷ میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۱۷
واحد: دستگاه
قیمت : ۴,۰۸۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای قطر ۳/۴ ۱۰ و کویل ۰/۷ میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۱۷
واحد: دستگاه
قیمت : ۴,۳۲۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای قطر ۳/۴ ۸ و کویل ۰/۷ میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۱۷
واحد: دستگاه
قیمت : ۴,۷۷۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای قطر ۱۲و کویل ۰/۷ میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۱۷
واحد: دستگاه
قیمت : ۴,۹۵۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای قطر ۳/۴ ۱۰ و کویل ۰/۷ میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۱۷
واحد: دستگاه
قیمت : ۵,۸۱۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای قطر ۳/۴ ۱۰ و کویل ۰/۷ میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۱۷
واحد: دستگاه
قیمت : ۵,۹۸۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای قطر ۱۲ و کویل ۰/۷ میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۱۷
واحد: دستگاه
قیمت : ۶,۶۷۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای قطر ۳/۴ ۱۰ و کویل ۰/۷ میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۱۷
واحد: دستگاه
قیمت : ۶,۶۷۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای قطر ۱۴ و کویل ۰/۷ میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۱۷
واحد: دستگاه
قیمت : ۷,۲۵۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای قطر ۱۲و کویل ۰/۷ میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۱۷
واحد: دستگاه
قیمت : ۷,۵۳۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای قطر ۳/۴ ۱۰ و کویل ۰/۷ میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۱۷
واحد: دستگاه
قیمت : ۸,۴۰۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای قطر ۳/۴ ۱۰ و کویل ۰/۷ میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۱۷
واحد: دستگاه
قیمت : ۸,۴۰۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای قطر ۱۴ و کویل ۰/۷ میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۱۷
واحد: دستگاه
قیمت : ۸,۵۱۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای قطر ۱۲ و کویل ۰/۷ میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۱۷
واحد: دستگاه
قیمت : ۹,۷۲۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای قطر ۱۲ و کویل ۰/۷ میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۱۷
واحد: دستگاه
قیمت : ۱۰,۰۶۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای قطر ۱۴ و کویل ۰/۷ میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۱۷
واحد: دستگاه
قیمت : ۱۰,۹۹۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای قطر ۱۲ و کویل ۰/۷ میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۱۷
واحد: دستگاه
قیمت : ۱۱,۷۳۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای قطر ۱۴و کویل ۰/۷ میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۱۷
واحد: دستگاه
قیمت : ۱,۱۴۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای قطر ۱/۲ ۶ و کویل ۰/۹ میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۱۷
واحد: دستگاه
قیمت : ۱,۴۵۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای قطر ۱/۲ ۶ و کویل ۰/۹ میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۱۷
واحد: دستگاه
قیمت : ۱,۷۶۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای قطر ۱/۲ ۶ و کویل ۰/۹ میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۱۷
واحد: دستگاه
قیمت : ۲,۰۷۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای قطر ۱/۲ ۶ و کویل ۰/۹ میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۱۷
واحد: دستگاه
قیمت : ۲,۰۹۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای قطر ۳/۴ ۸ و کویل ۰/۹ میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۱۷
واحد: دستگاه
قیمت : ۲,۳۷۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای قطر ۱/۲ ۶ و کویل ۰/۹ میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۱۷
واحد: دستگاه
قیمت : ۲,۶۹۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای قطر ۳/۴ ۸ و کویل ۰/۹ میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۱۷
واحد: دستگاه
قیمت : ۳,۲۱۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای قطر ۳/۴ ۸ و کویل ۰/۹ میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۱۷
واحد: دستگاه
قیمت : ۳,۶۷۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای قطر ۳/۴ ۱۰ و کویل ۰/۹ میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۱۷
واحد: دستگاه
قیمت : ۳,۸۱۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای قطر ۳/۴ ۸ و کویل ۰/۹ میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۱۷
واحد: دستگاه
قیمت : ۴,۳۹۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای قطر ۳/۴ ۸ و کویل ۰/۹ میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۱۷
واحد: دستگاه
قیمت : ۴,۶۶۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای قطر ۳/۴ ۱۰ و کویل ۰/۹ میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۱۷
واحد: دستگاه
قیمت : ۴,۹۲۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای قطر ۳/۴ ۸ و کویل ۰/۹ میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۱۷
واحد: دستگاه
قیمت : ۵,۴۴۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای قطر ۱۲و کویل ۰/۹ میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۱۷
واحد: دستگاه
قیمت : ۵,۶۴۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای قطر ۳/۴ ۱۰ و کویل ۰/۹ میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۱۷
واحد: دستگاه
قیمت : ۶,۶۲۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای قطر ۳/۴ ۱۰ و کویل ۰/۹ میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۱۷
واحد: دستگاه
قیمت : ۶,۸۲۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای قطر ۱۲ و کویل ۰/۹ میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۱۷
واحد: دستگاه
قیمت : ۷,۶۰۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای قطر ۳/۴ ۱۰ و کویل ۰/۹ میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۱۷
واحد: دستگاه
قیمت : ۷,۶۰۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای قطر ۱۴ و کویل ۰/۹ میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۱۷
واحد: دستگاه
قیمت : ۸,۲۶۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای قطر ۱۲و کویل ۰/۹ میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۱۷
واحد: دستگاه
قیمت : ۸,۵۹۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای قطر ۳/۴ ۱۰ و کویل ۰/۹ میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۱۷
واحد: دستگاه
قیمت : ۹,۵۷۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای قطر ۳/۴ ۱۰ و کویل ۰/۹ میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۱۷