مصالح

کارفرمایان و سازندگان صنعت ساختمان بعد از تهیه نقشه های اجرایی هر ساختمان (پروژه) و یا حتی در برخی موارد قبل از تصمیم گیری در خصوص آغاز یک پروژه ساختمانی، نیاز دارند که دید شفافی نسبت به هزینه های اجرایی آن پروژه داشته باشند. یکی از نیازهای ضروری این دید شفاف اطلاع از هزینه های مستقیم و غیر مستقیم اجرای پروژه مورد نظر است. در وضعیت موجود بازار صنعت ساختمان، کانال های دسترسی منسجمی به اطلاعات قیمت روز مصالح و تجهیزات گوناگون وجود نداشته و اگر موجود باشد به روزرسانی نشده و یا در حد محدود در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
این دپارتمان امید دارد موجب ایجاد یک رقابت سالم و مبتنی بر مشتری مداری در بین تولید کنندگان و عرضه کنندگان و مجریان صنعت ساختمان شده و شاهد اصلاح برخی قیمت ها در راستای منافع مصرف کنندگان نهایی باشیم.

واحد: عدد
قیمت : ۴۰,۳۰۰ (تومان)
سنگین - PN ۱۰۰
۱۳۹۷/۳/۶
واحد: عدد
قیمت : ۴۰,۳۰۰ (تومان)
سنگین - PN ۱۰۰
۱۳۹۷/۳/۶
واحد: عدد
قیمت : ۵۹,۱۰۰ (تومان)
سنگین - PN ۱۰۰
۱۳۹۷/۳/۶
واحد: عدد
قیمت : ۹۰,۳۰۰ (تومان)
سنگین - PN ۶۴
۱۳۹۷/۳/۶
واحد: عدد
قیمت : ۱۲۶,۵۰۰ (تومان)
سنگین - PN ۶۴
۱۳۹۷/۳/۶
واحد: عدد
قیمت : ۲۰۴,۶۰۰ (تومان)
سنگین - PN ۵۰
۱۳۹۷/۳/۶
واحد: عدد
قیمت : ۲۶۲,۹۰۰ (تومان)
سنگین - PN ۴۰
۱۳۹۷/۳/۶
واحد: عدد
قیمت : ۴۲۷,۲۰۰ (تومان)
سنگین - PN ۴۰
۱۳۹۷/۳/۶
واحد: عدد
قیمت : ۲,۰۹۱,۶۰۰ (تومان)
سنگین - PN ۲۵
۱۳۹۷/۳/۶
واحد: عدد
قیمت : ۲۹,۵۰۰ (تومان)
سبک - PN ۸۰
۱۳۹۷/۳/۶
واحد: عدد
قیمت : ۲۹,۵۰۰ (تومان)
سبک - PN ۸۰
۱۳۹۷/۳/۶
واحد: عدد
قیمت : ۳۲,۸۰۰ (تومان)
سبک - PN ۸۰
۱۳۹۷/۳/۶
واحد: عدد
قیمت : ۵۴,۲۰۰ (تومان)
سبک - PN ۵۰
۱۳۹۷/۳/۶
واحد: عدد
قیمت : ۷۸,۸۰۰ (تومان)
سبک - PN ۵۰
۱۳۹۷/۳/۶
واحد: عدد
قیمت : ۱۱۹,۳۰۰ (تومان)
سبک - PN ۴۰
۱۳۹۷/۳/۶
واحد: عدد
قیمت : ۱۹۷,۲۰۰ (تومان)
سبک - PN ۳۲
۱۳۹۷/۳/۶
واحد: عدد
قیمت : ۲۹۵,۸۰۰ (تومان)
سبک - PN ۳۲
۱۳۹۷/۳/۶
واحد: عدد
قیمت : ۷۳۹,۵۰۰ (تومان)
متوسط - PN ۲۰
۱۳۹۷/۳/۶
واحد: عدد
قیمت : ۱,۰۴۸,۷۰۰ (تومان)
متوسط - PN ۲۰
۱۳۹۷/۳/۶
واحد: عدد
قیمت : ۱,۶۷۷,۷۰۰ (تومان)
متوسط - PN ۲۰
۱۳۹۷/۳/۶
واحد: عدد
قیمت : ۵۵۲,۷۰۰ (تومان)
سبک - PN ۱۶
۱۳۹۷/۳/۶
واحد: عدد
قیمت : ۷۶۹,۴۰۰ (تومان)
سبک - PN ۱۶
۱۳۹۷/۳/۶
واحد: عدد
قیمت : ۱,۲۴۰,۰۰۰ (تومان)
سبک - PN ۱۶
۱۳۹۷/۳/۶
واحد: عدد
قیمت : ۲۹,۵۰۰ (تومان)
سنگین - PN ۲۰ - CIM ۷۰ B
۱۳۹۷/۳/۶
واحد: عدد
قیمت : ۴۵,۰۰۰ (تومان)
سبک - PN ۱۰ - CIM ۷۵/۱۵۰
۱۳۹۷/۳/۶
واحد: عدد
قیمت : ۵۸,۰۰۰ (تومان)
سبک - PN ۱۰ - CIM ۷۵/۱۵۰
۱۳۹۷/۳/۶
واحد: عدد
قیمت : ۲۹,۹۰۰ (تومان)
سنگین - PN ۲۰ - CIM ۷۰ B
۱۳۹۷/۳/۲
واحد: عدد
قیمت : ۴۱,۶۰۰ (تومان)
سنگین - PN ۲۰ - CIM ۷۰ B
۱۳۹۷/۳/۲
واحد: عدد
قیمت : ۵۶,۹۰۰ (تومان)
سنگین - PN ۲۰ - CIM ۷۰ B
۱۳۹۷/۳/۲
واحد: عدد
قیمت : ۷۹,۹۰۰ (تومان)
سنگین - PN ۲۰ - CIM ۷۰ B
۱۳۹۷/۳/۲
واحد: عدد
قیمت : ۱۰۶,۹۰۰ (تومان)
سنگین - PN ۲۰ - CIM ۷۰ B
۱۳۹۷/۳/۲
واحد: عدد
قیمت : ۱۵۹,۵۰۰ (تومان)
سنگین - PN ۲۰ - CIM ۷۰ B
۱۳۹۷/۳/۲
واحد: عدد
قیمت : ۲۵۳,۰۰۰ (تومان)
سنگین - PN ۲۰ - CIM ۷۰ B
۱۳۹۷/۳/۲
واحد: عدد
قیمت : ۳۴۱,۰۰۰ (تومان)
سنگین - PN ۲۰ - CIM ۷۰ B
۱۳۹۷/۳/۲
واحد: عدد
قیمت : ۶۶۰,۰۰۰ (تومان)
سنگین - PN ۲۰ - CIM ۷۰ B
۱۳۹۷/۳/۲
واحد: عدد
قیمت : ۱,۵۴۰,۰۰۰ (تومان)
سنگین - PN ۲۰ - CIM ۷۰ B
۱۳۹۷/۳/۲
واحد: عدد
قیمت : ۲,۰۹۰,۰۰۰ (تومان)
سنگین - PN ۲۰ - CIM ۷۰ B
۱۳۹۷/۳/۲
واحد: عدد
قیمت : ۲۴,۹۰۰ (تومان)
سبک - PN ۱۶ - CIM ۵۰
۱۳۹۷/۳/۲
واحد: عدد
قیمت : ۳۳,۵۰۰ (تومان)
سبک - PN ۱۶ - CIM ۵۰
۱۳۹۷/۳/۲
واحد: عدد
قیمت : ۴۴,۹۰۰ (تومان)
سبک - PN ۱۶ - CIM ۵۰
۱۳۹۷/۳/۲
واحد: عدد
قیمت : ۶۳,۸۰۰ (تومان)
سبک - PN ۱۶ - CIM ۵۰
۱۳۹۷/۳/۲
واحد: عدد
قیمت : ۸۸,۰۰۰ (تومان)
سبک - PN ۱۶ - CIM ۵۰
۱۳۹۷/۳/۲
واحد: عدد
قیمت : ۱۲۶,۵۰۰ (تومان)
سبک - PN ۱۶ - CIM ۵۰
۱۳۹۷/۳/۲
واحد: عدد
قیمت : ۲۱۴,۵۰۰ (تومان)
سبک - PN ۱۶ - CIM ۵۰
۱۳۹۷/۳/۲
واحد: عدد
قیمت : ۳۱۸,۰۰۰ (تومان)
سبک - PN ۱۶ - CIM ۵۰
۱۳۹۷/۳/۲
واحد: عدد
قیمت : ۵۵۰,۰۰۰ (تومان)
سبک - PN ۱۶ - CIM ۵۰
۱۳۹۷/۳/۲
واحد: عدد
قیمت : ۴۵,۱۰۰ (تومان)
سنگین - PN ۱۶ - CIM ۷۵/۲۰۰
۱۳۹۷/۳/۲
واحد: عدد
قیمت : ۶۵,۰۰۰ (تومان)
سنگین - PN ۱۶ - CIM ۷۵/۲۰۰
۱۳۹۷/۳/۲
واحد: عدد
قیمت : ۹۹,۰۰۰ (تومان)
سنگین - PN ۱۶ - CIM ۷۵/۲۰۰
۱۳۹۷/۳/۲
واحد: عدد
قیمت : ۱۳۷,۵۰۰ (تومان)
سنگین - PN ۱۶ - CIM ۷۵/۲۰۰
۱۳۹۷/۳/۲