مصالح

کارفرمایان و سازندگان صنعت ساختمان بعد از تهیه نقشه های اجرایی هر ساختمان (پروژه) و یا حتی در برخی موارد قبل از تصمیم گیری در خصوص آغاز یک پروژه ساختمانی، نیاز دارند که دید شفافی نسبت به هزینه های اجرایی آن پروژه داشته باشند. یکی از نیازهای ضروری این دید شفاف اطلاع از هزینه های مستقیم و غیر مستقیم اجرای پروژه مورد نظر است. در وضعیت موجود بازار صنعت ساختمان، کانال های دسترسی منسجمی به اطلاعات قیمت روز مصالح و تجهیزات گوناگون وجود نداشته و اگر موجود باشد به روزرسانی نشده و یا در حد محدود در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
این دپارتمان امید دارد موجب ایجاد یک رقابت سالم و مبتنی بر مشتری مداری در بین تولید کنندگان و عرضه کنندگان و مجریان صنعت ساختمان شده و شاهد اصلاح برخی قیمت ها در راستای منافع مصرف کنندگان نهایی باشیم.

واحد: دستگاه
قیمت : ۱۶,۸۴۵,۰۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه است.
۱۳۹۷/۵/۷
واحد: دستگاه
قیمت : ۴,۶۸۹,۰۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه است.
۱۳۹۷/۵/۷
واحد: دستگاه
قیمت : ۴,۴۸۴,۰۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه است.
۱۳۹۷/۵/۷
واحد: دستگاه
قیمت : ۶,۷۶۹,۰۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه است.
۱۳۹۷/۵/۷
واحد: دستگاه
قیمت : ۱۸,۵۱۶,۰۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه است.
۱۳۹۷/۵/۷
واحد: دستگاه
قیمت : ۷,۹۲۸,۰۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه است.
۱۳۹۷/۵/۷
واحد: دستگاه
قیمت : ۱۴,۶۱۲,۰۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه است.
۱۳۹۷/۵/۷
واحد: دستگاه
قیمت : ۱۰,۵۸۸,۰۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه است.
۱۳۹۷/۵/۷
واحد: دستگاه
قیمت : ۱۱,۵۰۹,۰۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه است.
۱۳۹۷/۵/۷
واحد: دستگاه
قیمت : ۳,۲۹۱,۰۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه است.
۱۳۹۷/۵/۷
واحد: دستگاه
قیمت : ۲,۲۱۷,۰۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه است.
۱۳۹۷/۵/۷
واحد: دستگاه
قیمت : ۲,۹۳۳,۰۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه است.
۱۳۹۷/۵/۷
واحد: دستگاه
قیمت : ۶,۳۰۸,۰۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه است.
۱۳۹۷/۵/۷
واحد: دستگاه
قیمت : ۲۰,۲۲۱,۰۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه است.
۱۳۹۷/۵/۷
واحد: دستگاه
قیمت : ۱,۰۷۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۳۰
واحد: دستگاه
قیمت : ۱,۶۵۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای ابعاد مخزن ۱۲۰-۳۰ سانت و منبع نمک و رزین ۶۰و۲۵ لیتر است.
۱۳۹۶/۱۰/۱۹
واحد: دستگاه
قیمت : ۲,۱۸۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای ابعاد مخزن ۱۵۰-۳۰ سانت و منبع نمک و رزین ۶۰و۵۰ لیتر است.
۱۳۹۶/۱۰/۱۹
واحد: دستگاه
قیمت : ۲,۹۴۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای ابعاد مخزن ۱۵۰-۴۰ سانت و منبع نمک و رزین ۱۰۰و۷۵ لیتر است.
۱۳۹۶/۱۰/۱۹
واحد: دستگاه
قیمت : ۳,۵۳۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای ابعاد مخزن ۱۵۰-۴۰ سانت و منبع نمک و رزین ۱۰۰و۱۰۰ لیتر است.
۱۳۹۶/۱۰/۱۹
واحد: دستگاه
قیمت : ۴,۲۶۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای ابعاد مخزن ۱۵۰-۵۰ سانت و منبع نمک و رزین ۲۰۰و۱۲۵ لیتر است.
۱۳۹۶/۱۰/۱۹
واحد: دستگاه
قیمت : ۴,۶۹۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای ابعاد مخزن ۱۵۰-۵۰ سانت و منبع نمک و رزین ۲۰۰و۱۵۰ لیتر است.
۱۳۹۶/۱۰/۱۹
واحد: دستگاه
قیمت : ۵,۱۳۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای ابعاد مخزن ۱۵۰-۵۰ سانت و منبع نمک و رزین ۲۰۰و۱۷۵ لیتر است.
۱۳۹۶/۱۰/۱۹
واحد: دستگاه
قیمت : ۵,۸۲۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای ابعاد مخزن ۱۵۰-۶۰ سانت و منبع نمک و رزین ۳۰۰و۲۲۵ لیتر است.
۱۳۹۶/۱۰/۱۹
واحد: دستگاه
قیمت : ۶,۲۱۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای ابعاد مخزن ۱۵۰-۶۰ سانت و منبع نمک و رزین ۳۰۰و۲۵۰ لیتر است.
۱۳۹۶/۱۰/۱۹
واحد: دستگاه
قیمت : ۶,۹۰۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای ابعاد مخزن ۱۵۰-۶۰ سانت و منبع نمک و رزین ۳۰۰و۲۷۵ لیتر است.
۱۳۹۶/۱۰/۱۹
واحد: دستگاه
قیمت : ۷,۸۹۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای ابعاد مخزن ۱۵۰-۷۰ سانت و منبع نمک و رزین ۴۰۰و۳۲۵ لیتر است.
۱۳۹۶/۱۰/۱۹
واحد: دستگاه
قیمت : ۹,۲۰۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای ابعاد مخزن ۱۵۰-۷۰ سانت و منبع نمک و رزین ۵۰۰و۳۵۰ لیتر است.
۱۳۹۶/۱۰/۱۹
واحد: دستگاه
قیمت : ۱۰,۲۶۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای ابعاد مخزن ۱۸۰-۷۰ سانت و منبع نمک و رزین ۵۰۰و۴۰۰ لیتر است.
۱۳۹۶/۱۰/۱۹
واحد: دستگاه
قیمت : ۱۰,۹۸۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای ابعاد مخزن ۱۸۰-۷۰ سانت و منبع نمک و رزین ۵۰۰و۴۵۰ لیتر است.
۱۳۹۶/۱۰/۱۹
واحد: دستگاه
قیمت : ۱۲,۹۸۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای ابعاد مخزن ۱۸۰-۸۰ سانت و منبع نمک و رزین ۵۰۰و۵۵۰ لیتر است.
۱۳۹۶/۱۰/۱۹
واحد: دستگاه
قیمت : ۱۴,۳۲۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای ابعاد مخزن ۱۸۰-۹۰ سانت و منبع نمک و رزین ۸۰۰و۶۵۰ لیتر است.
۱۳۹۶/۱۰/۱۹
واحد: دستگاه
قیمت : ۱۶,۶۹۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای ابعاد مخزن ۲۰۰-۹۰ سانت و منبع نمک و رزین ۸۰۰و۷۵۰ لیتر است.
۱۳۹۶/۱۰/۱۹
واحد: دستگاه
قیمت : ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای ابعاد مخزن ۲۰۰-۹۰ سانت و منبع نمک و رزین ۱۰۰۰و۸۵۰ لیتر است.
۱۳۹۶/۱۰/۱۹
واحد: دستگاه
قیمت : ۱۹,۹۳۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای ابعاد مخزن ۲۰۰-۱۰۰ سانت و منبع نمک و رزین ۱۰۰۰و۹۵۰ لیتر است.
۱۳۹۶/۱۰/۱۹
  • ۱
  • از ۱