مصالح

کارفرمایان و سازندگان صنعت ساختمان بعد از تهیه نقشه های اجرایی هر ساختمان (پروژه) و یا حتی در برخی موارد قبل از تصمیم گیری در خصوص آغاز یک پروژه ساختمانی، نیاز دارند که دید شفافی نسبت به هزینه های اجرایی آن پروژه داشته باشند. یکی از نیازهای ضروری این دید شفاف اطلاع از هزینه های مستقیم و غیر مستقیم اجرای پروژه مورد نظر است. در وضعیت موجود بازار صنعت ساختمان، کانال های دسترسی منسجمی به اطلاعات قیمت روز مصالح و تجهیزات گوناگون وجود نداشته و اگر موجود باشد به روزرسانی نشده و یا در حد محدود در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
این دپارتمان امید دارد موجب ایجاد یک رقابت سالم و مبتنی بر مشتری مداری در بین تولید کنندگان و عرضه کنندگان و مجریان صنعت ساختمان شده و شاهد اصلاح برخی قیمت ها در راستای منافع مصرف کنندگان نهایی باشیم.

واحد: دستگاه
قیمت : ۲,۲۳۳,۰۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه پکیج است.
۱۳۹۷/۵/۷
واحد: دستگاه
قیمت : ۲,۷۴۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه پکیج است.
۱۳۹۷/۵/۷
واحد: دستگاه
قیمت : ۲,۳۴۳,۰۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه پکیج است.
۱۳۹۷/۵/۷
واحد: دستگاه
قیمت : ۲,۸۷۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه پکیج است.
۱۳۹۷/۵/۷
واحد: دستگاه
قیمت : ۳,۳۵۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه پکیج است.
۱۳۹۷/۵/۶
واحد: دستگاه
قیمت : ۱,۳۳۸,۰۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه پکیج است.
۱۳۹۷/۵/۶
واحد: دستگاه
قیمت : ۲,۷۵۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه پکیج است.
۱۳۹۷/۵/۶
واحد: دستگاه
قیمت : ۲,۸۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه پکیج است.
۱۳۹۷/۵/۶
واحد: دستگاه
قیمت : ۲,۴۰۲,۴۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه پکیج است.
۱۳۹۷/۵/۶
واحد: دستگاه
قیمت : ۲,۸۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه پکیج است.
۱۳۹۷/۵/۶
واحد: دستگاه
قیمت : ۳,۹۵۸,۰۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه پکیج است.
۱۳۹۷/۵/۶
واحد: دستگاه
قیمت : ۴,۴۹۶,۰۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه پکیج است.
۱۳۹۷/۵/۶
واحد: دستگاه
قیمت : ۴,۵۰۴,۰۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه پکیج است.
۱۳۹۷/۵/۶
واحد: دستگاه
قیمت : ۵,۸۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه پکیج است.
۱۳۹۷/۵/۶
واحد: دستگاه
قیمت : ۵,۸۹۲,۰۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه پکیج است.
۱۳۹۷/۵/۶
واحد: دستگاه
قیمت : ۷,۱۱۶,۰۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه پکیج است.
۱۳۹۷/۵/۶
واحد: دستگاه
قیمت : ۷,۶۶۲,۰۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه پکیج است.
۱۳۹۷/۵/۶
واحد: دستگاه
قیمت : ۸,۸۰۹,۰۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه پکیج است.
۱۳۹۷/۵/۶
واحد: دستگاه
قیمت : ۸,۹۱۸,۰۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه پکیج است.
۱۳۹۷/۵/۶
واحد: دستگاه
قیمت : ۷,۶۴۷,۵۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه پکیج است.
۱۳۹۷/۵/۶
واحد: دستگاه
قیمت : ۹,۴۶۴,۰۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه پکیج است.
۱۳۹۷/۵/۶
واحد: دستگاه
قیمت : ۸,۲۶۳,۰۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه پکیج است.
۱۳۹۷/۵/۶
واحد: دستگاه
قیمت : ۳,۵۶۵,۰۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه پکیج است.
۱۳۹۷/۵/۶
واحد: دستگاه
قیمت : ۴,۰۶۲,۵۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه پکیج است.
۱۳۹۷/۵/۶
واحد: دستگاه
قیمت : ۴,۹۴۳,۷۵۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه پکیج است.
۱۳۹۷/۵/۶
واحد: دستگاه
قیمت : ۲,۶۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه پکیج است.
۱۳۹۷/۵/۶
واحد: دستگاه
قیمت : ۲,۶۶۲,۰۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه پکیج است.
۱۳۹۷/۵/۶
واحد: دستگاه
قیمت : ۲,۴۰۲,۴۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه پکیج است.
۱۳۹۷/۵/۶
واحد: دستگاه
قیمت : ۲,۶۵۵,۸۷۵ (تومان)
قیمت یک دستگاه پکیج است.
۱۳۹۷/۵/۶
واحد: دستگاه
قیمت : ۲,۵۱۹,۳۷۵ (تومان)
قیمت یک دستگاه پکیج است.
۱۳۹۷/۵/۶
واحد: دستگاه
قیمت : ۲,۷۵۳,۱۲۵ (تومان)
قیمت یک دستگاه پکیج است.
۱۳۹۷/۵/۶
واحد: دستگاه
قیمت : ۲,۲۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه پکیج است.
۱۳۹۷/۵/۶
واحد: دستگاه
قیمت : ۱,۸۹۵,۰۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه پکیج میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۲۵
واحد: دستگاه
قیمت : ۱,۷۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه پکیج میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۲۵
واحد: دستگاه
قیمت : ۱,۷۲۵,۰۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه پکیج میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۲۵
واحد: دستگاه
قیمت : ۳,۹۶۸,۰۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه پکیج میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۲۵
واحد: دستگاه
قیمت : ۱,۹۵۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه پکیج میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۲۵
واحد: دستگاه
قیمت : ۱,۶۴۳,۰۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه پکیج میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۲۵
واحد: دستگاه
قیمت : ۱,۵۳۸,۰۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه پکیج میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۲۵
واحد: دستگاه
قیمت : ۲,۰۷۳,۰۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه پکیج میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۲۵
واحد: دستگاه
قیمت : ۲,۲۶۵,۰۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه پکیج میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۲۵
واحد: دستگاه
قیمت : ۱,۸۵۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه پکیج میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۲۵
واحد: دستگاه
قیمت : ۱,۶۷۵,۰۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه پکیج میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۲۵
واحد: دستگاه
قیمت : ۱,۷۸۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه پکیج میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۲۵
واحد: دستگاه
قیمت : ۲,۵۱۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه پکیج میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۲۵
واحد: دستگاه
قیمت : ۲,۸۷۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه پکیج میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۲۵
واحد: دستگاه
قیمت : ۲,۲۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه پکیج میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۲۵
واحد: دستگاه
قیمت : ۲,۱۶۵,۰۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه پکیج میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۲۵
واحد: دستگاه
قیمت : ۲,۷۸۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه پکیج میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۲۵
واحد: دستگاه
قیمت : ۲,۸۳۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه پکیج میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۲۵