مصالح

کارفرمایان و سازندگان صنعت ساختمان بعد از تهیه نقشه های اجرایی هر ساختمان (پروژه) و یا حتی در برخی موارد قبل از تصمیم گیری در خصوص آغاز یک پروژه ساختمانی، نیاز دارند که دید شفافی نسبت به هزینه های اجرایی آن پروژه داشته باشند. یکی از نیازهای ضروری این دید شفاف اطلاع از هزینه های مستقیم و غیر مستقیم اجرای پروژه مورد نظر است. در وضعیت موجود بازار صنعت ساختمان، کانال های دسترسی منسجمی به اطلاعات قیمت روز مصالح و تجهیزات گوناگون وجود نداشته و اگر موجود باشد به روزرسانی نشده و یا در حد محدود در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
این دپارتمان امید دارد موجب ایجاد یک رقابت سالم و مبتنی بر مشتری مداری در بین تولید کنندگان و عرضه کنندگان و مجریان صنعت ساختمان شده و شاهد اصلاح برخی قیمت ها در راستای منافع مصرف کنندگان نهایی باشیم.

واحد: متر
قیمت : ۴,۲۳۰ (تومان)
قیمت این محصول براساس متر محاسبه میشود.
۱۳۹۷/۹/۱۴
واحد: متر
قیمت : ۶,۹۱۵ (تومان)
قیمت این محصول براساس متر محاسبه میشود.
۱۳۹۷/۹/۱۴
واحد: متر
قیمت : ۱۲,۶۰۰ (تومان)
قیمت این محصول براساس متر محاسبه میشود.
۱۳۹۷/۹/۱۴
واحد: متر
قیمت : ۱۸,۲۷۰ (تومان)
قیمت این محصول براساس متر محاسبه میشود.
۱۳۹۷/۹/۱۴
واحد: متر
قیمت : ۵۹,۴۵۵ (تومان)
قیمت این محصول براساس متر محاسبه میشود.
۱۳۹۷/۹/۱۴
واحد: متر
قیمت : ۷۲,۱۸۲ (تومان)
قیمت این محصول براساس متر محاسبه میشود.
۱۳۹۷/۹/۱۴
واحد: متر
قیمت : ۹۱,۰۹۴ (تومان)
قیمت این محصول براساس متر محاسبه میشود.
۱۳۹۷/۹/۱۴
واحد: متر
قیمت : ۴,۲۳۰ (تومان)
قیمت این محصول براساس متر محاسبه میشود.
۱۳۹۷/۹/۱۴
واحد: متر
قیمت : ۶,۹۱۵ (تومان)
قیمت این محصول براساس متر محاسبه میشود.
۱۳۹۷/۹/۱۴
واحد: متر
قیمت : ۱۲,۶۰۰ (تومان)
قیمت این محصول براساس متر محاسبه میشود.
۱۳۹۷/۹/۱۴
واحد: متر
قیمت : ۱۸,۲۷۰ (تومان)
قیمت این محصول براساس متر محاسبه میشود.
۱۳۹۷/۹/۱۴
واحد: متر
قیمت : ۳,۷۲۶ (تومان)
قیمت این محصول براساس متر محاسبه میشود.
۱۳۹۷/۹/۱۴
واحد: متر
قیمت : ۶,۰۶۶ (تومان)
قیمت این محصول براساس متر محاسبه میشود.
۱۳۹۷/۹/۱۴
واحد: متر
قیمت : ۱۱,۲۱۹ (تومان)
قیمت این محصول براساس متر محاسبه میشود.
۱۳۹۷/۹/۱۴
واحد: متر
قیمت : ۱۶,۱۴۶ (تومان)
قیمت این محصول براساس متر محاسبه میشود.
۱۳۹۷/۹/۱۴
  • ۱
  • از ۱

دیده شو