مصالح

کارفرمایان و سازندگان صنعت ساختمان بعد از تهیه نقشه های اجرایی هر ساختمان (پروژه) و یا حتی در برخی موارد قبل از تصمیم گیری در خصوص آغاز یک پروژه ساختمانی، نیاز دارند که دید شفافی نسبت به هزینه های اجرایی آن پروژه داشته باشند. یکی از نیازهای ضروری این دید شفاف اطلاع از هزینه های مستقیم و غیر مستقیم اجرای پروژه مورد نظر است. در وضعیت موجود بازار صنعت ساختمان، کانال های دسترسی منسجمی به اطلاعات قیمت روز مصالح و تجهیزات گوناگون وجود نداشته و اگر موجود باشد به روزرسانی نشده و یا در حد محدود در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
این دپارتمان امید دارد موجب ایجاد یک رقابت سالم و مبتنی بر مشتری مداری در بین تولید کنندگان و عرضه کنندگان و مجریان صنعت ساختمان شده و شاهد اصلاح برخی قیمت ها در راستای منافع مصرف کنندگان نهایی باشیم.

واحد: شاخه
قیمت : ۴۹,۵۰۰ (تومان)
قیمت برای یک شاخه ۶ متری است.
۱۳۹۷/۳/۱
واحد: شاخه
قیمت : ۵۸,۵۰۰ (تومان)
قیمت برای یک شاخه ۶ متری است.
۱۳۹۷/۳/۱
واحد: شاخه
قیمت : ۸۹,۰۰۰ (تومان)
قیمت برای یک شاخه ۶ متری است.
۱۳۹۷/۳/۱
واحد: شاخه
قیمت : ۱۱۲,۰۰۰ (تومان)
قیمت برای یک شاخه ۶ متری است.
۱۳۹۷/۳/۱
واحد: شاخه
قیمت : ۱۳۱,۰۰۰ (تومان)
قیمت برای یک شاخه ۶ متری است.
۱۳۹۷/۳/۱
واحد: شاخه
قیمت : ۲۰۴,۰۰۰ (تومان)
قیمت برای یک شاخه ۶ متری است.
۱۳۹۷/۳/۱
واحد: شاخه
قیمت : ۲۶۵,۰۰۰ (تومان)
قیمت برای یک شاخه ۶ متری است.
۱۳۹۷/۳/۱
واحد: شاخه
قیمت : ۳۱۵,۰۰۰ (تومان)
قیمت برای یک شاخه ۶ متری است.
۱۳۹۷/۳/۱
واحد: شاخه
قیمت : ۳۶۹,۰۰۰ (تومان)
قیمت برای یک شاخه ۶ متری است.
۱۳۹۷/۳/۱
واحد: شاخه
قیمت : ۴۱۷,۰۰۰ (تومان)
قیمت برای یک شاخه ۶ متری است.
۱۳۹۷/۳/۱
واحد: شاخه
قیمت : ۶۷۵,۰۰۰ (تومان)
قیمت برای یک شاخه ۶ متری است.
۱۳۹۷/۳/۱
واحد: کیلوگرم
قیمت : ۴,۵۲۷ (تومان)
قیمت برای ۱ کیلوگرم لوله میباشد.
۱۳۹۶/۱۱/۷
واحد: کیلوگرم
قیمت : ۴,۴۲۵ (تومان)
قیمت برای ۱ کیلوگرم لوله میباشد.
۱۳۹۶/۱۱/۷
واحد: کیلوگرم
قیمت : ۴,۳۵۷ (تومان)
قیمت برای ۱ کیلوگرم لوله میباشد.
۱۳۹۶/۱۱/۷
واحد: کیلوگرم
قیمت : ۴,۲۸۳ (تومان)
قیمت برای ۱ کیلوگرم لوله میباشد.
۱۳۹۶/۱۱/۷
واحد: کیلوگرم
قیمت : ۴,۲۸۳ (تومان)
قیمت برای ۱ کیلوگرم لوله میباشد.
۱۳۹۶/۱۱/۷
واحد: کیلوگرم
قیمت : ۴,۲۸۳ (تومان)
قیمت برای ۱ کیلوگرم لوله میباشد.
۱۳۹۶/۱۱/۷
واحد: کیلوگرم
قیمت : ۴,۲۲۵ (تومان)
قیمت برای ۱ کیلوگرم لوله میباشد.
۱۳۹۶/۱۱/۷
واحد: کیلوگرم
قیمت : ۴,۴۲۰ (تومان)
قیمت برای ۱ کیلوگرم لوله میباشد.
۱۳۹۶/۱۱/۷
واحد: کیلوگرم
قیمت : ۴,۳۷۰ (تومان)
قیمت برای ۱ کیلوگرم لوله میباشد.
۱۳۹۶/۱۱/۷
واحد: کیلوگرم
قیمت : ۴,۳۵۰ (تومان)
قیمت برای ۱ کیلوگرم لوله میباشد.
۱۳۹۶/۱۱/۷
واحد: کیلوگرم
قیمت : ۴,۲۴۰ (تومان)
قیمت برای ۱ کیلوگرم لوله میباشد.
۱۳۹۶/۱۱/۷
واحد: کیلوگرم
قیمت : ۴,۲۰۰ (تومان)
قیمت برای ۱ کیلوگرم لوله میباشد.
۱۳۹۶/۱۱/۷
واحد: کیلوگرم
قیمت : ۴,۱۹۰ (تومان)
قیمت برای ۱ کیلوگرم لوله میباشد.
۱۳۹۶/۱۱/۷
واحد: کیلوگرم
قیمت : ۴,۱۶۰ (تومان)
قیمت برای ۱ کیلوگرم لوله میباشد.
۱۳۹۶/۱۱/۷
واحد: کیلوگرم
قیمت : ۴,۶۲۰ (تومان)
این لوله به صورت شاخه ۶ متری عرضه میشود.
۱۳۹۶/۱۱/۷
واحد: کیلوگرم
قیمت : ۴,۶۲۰ (تومان)
این لوله به صورت شاخه ۶ متری عرضه میشود.
۱۳۹۶/۱۱/۷
واحد: کیلوگرم
قیمت : ۴,۶۲۰ (تومان)
این لوله به صورت شاخه ۶ متری عرضه میشود.
۱۳۹۶/۱۱/۷
واحد: کیلوگرم
قیمت : ۴,۵۷۰ (تومان)
این لوله به صورت شاخه ۶ متری عرضه میشود.
۱۳۹۶/۱۱/۷
واحد: کیلوگرم
قیمت : ۴,۶۲۰ (تومان)
این لوله به صورت شاخه ۶ متری عرضه میشود.
۱۳۹۶/۱۱/۷
واحد: کیلوگرم
قیمت : ۴,۵۷۰ (تومان)
این لوله به صورت شاخه ۶ متری عرضه میشود.
۱۳۹۶/۱۱/۷
واحد: کیلوگرم
قیمت : ۴,۶۲۰ (تومان)
این لوله به صورت شاخه ۶ متری عرضه میشود.
۱۳۹۶/۱۱/۷
واحد: کیلوگرم
قیمت : ۴,۵۷۰ (تومان)
این لوله به صورت شاخه ۶ متری عرضه میشود.
۱۳۹۶/۱۱/۷
واحد: کیلوگرم
قیمت : ۴,۶۲۰ (تومان)
این لوله به صورت شاخه ۶ متری عرضه میشود.
۱۳۹۶/۱۱/۷
  • ۱
  • از ۱

دیده شو