مصالح

کارفرمایان و سازندگان صنعت ساختمان بعد از تهیه نقشه های اجرایی هر ساختمان (پروژه) و یا حتی در برخی موارد قبل از تصمیم گیری در خصوص آغاز یک پروژه ساختمانی، نیاز دارند که دید شفافی نسبت به هزینه های اجرایی آن پروژه داشته باشند. یکی از نیازهای ضروری این دید شفاف اطلاع از هزینه های مستقیم و غیر مستقیم اجرای پروژه مورد نظر است. در وضعیت موجود بازار صنعت ساختمان، کانال های دسترسی منسجمی به اطلاعات قیمت روز مصالح و تجهیزات گوناگون وجود نداشته و اگر موجود باشد به روزرسانی نشده و یا در حد محدود در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
این دپارتمان امید دارد موجب ایجاد یک رقابت سالم و مبتنی بر مشتری مداری در بین تولید کنندگان و عرضه کنندگان و مجریان صنعت ساختمان شده و شاهد اصلاح برخی قیمت ها در راستای منافع مصرف کنندگان نهایی باشیم.

واحد: متر
قیمت : ۴,۲۷۹ (تومان)
این لوله به صورت تو کار کاربرد دارد.
۱۳۹۷/۹/۱۴
واحد: متر
قیمت : ۶,۰۶۹ (تومان)
این لوله به صورت تو کار کاربرد دارد.
۱۳۹۷/۹/۱۴
واحد: متر
قیمت : ۷,۰۸۶ (تومان)
این لوله به صورت تو کار کاربرد دارد.
۱۳۹۷/۹/۱۴
واحد: متر
قیمت : ۱۲,۹۵۰ (تومان)
این لوله به صورت تو کار کاربرد دارد.
۱۳۹۷/۹/۱۴
واحد: متر
قیمت : ۲,۲۳۵ (تومان)
این لوله به صورت تو کار کاربرد دارد.
۱۳۹۷/۹/۱۴
واحد: متر
قیمت : ۳۱,۵۹۵ (تومان)
این لوله به صورت تو کار کاربرد دارد.
۱۳۹۷/۹/۱۴
واحد: متر
قیمت : ۵,۲۸۶ (تومان)
این لوله به صورت تو کار کاربرد دارد.
۱۳۹۷/۹/۱۴
واحد: متر
قیمت : ۶,۶۴۹ (تومان)
این لوله به صورت تو کار کاربرد دارد.
۱۳۹۷/۹/۱۴
واحد: متر
قیمت : ۱۰,۱۰۸ (تومان)
این لوله به صورت تو کار کاربرد دارد.
۱۳۹۷/۹/۱۴
واحد: متر
قیمت : ۱۸,۸۵۱ (تومان)
این لوله به صورت تو کار کاربرد دارد.
۱۳۹۷/۹/۱۴
واحد: متر
قیمت : ۳۱,۹۶۷ (تومان)
این لوله به صورت تو کار کاربرد دارد.
۱۳۹۷/۹/۱۴
واحد: متر
قیمت : ۴۵,۰۶۷ (تومان)
این لوله به صورت تو کار کاربرد دارد.
۱۳۹۷/۹/۱۴
واحد: متر
قیمت : ۶,۵۶۸ (تومان)
این لوله به صورت تو کار کاربرد دارد.
۱۳۹۷/۹/۱۴
واحد: متر
قیمت : ۷,۹۲۸ (تومان)
این لوله به صورت تو کار کاربرد دارد.
۱۳۹۷/۹/۱۴
واحد: متر
قیمت : ۱۲,۶۲۲ (تومان)
این لوله به صورت تو کار کاربرد دارد.
۱۳۹۷/۹/۱۴
واحد: متر
قیمت : ۲۳,۶۷۲ (تومان)
این لوله به صورت تو کار کاربرد دارد.
۱۳۹۷/۹/۱۴
واحد: متر
قیمت : ۴۰,۵۲۸ (تومان)
این لوله به صورت تو کار کاربرد دارد.
۱۳۹۷/۹/۱۴
واحد: متر
قیمت : ۵۷,۴۷۳ (تومان)
این لوله به صورت تو کار کاربرد دارد.
۱۳۹۷/۹/۱۴
واحد: متر
قیمت : ۸,۷۹۹ (تومان)
این لوله به صورت تو کار کاربرد دارد.
۱۳۹۷/۹/۱۴
واحد: متر
قیمت : ۱۱,۱۱۶ (تومان)
این لوله به صورت تو کار کاربرد دارد.
۱۳۹۷/۹/۱۴
واحد: متر
قیمت : ۱۷,۴۷۷ (تومان)
این لوله به صورت تو کار کاربرد دارد.
۱۳۹۷/۹/۱۴
واحد: متر
قیمت : ۳۱,۷۲۰ (تومان)
این لوله به صورت تو کار کاربرد دارد.
۱۳۹۷/۹/۱۴
واحد: متر
قیمت : ۵۴,۷۳۳ (تومان)
این لوله به صورت تو کار کاربرد دارد.
۱۳۹۷/۹/۱۴
واحد: متر
قیمت : ۷۸,۱۹۵ (تومان)
این لوله به صورت تو کار کاربرد دارد.
۱۳۹۷/۹/۱۴
واحد: متر
قیمت : ۱۲,۱۶۲ (تومان)
این لوله به صورت تو کار کاربرد دارد.
۱۳۹۷/۹/۱۴
واحد: متر
قیمت : ۱۵,۸۰۶ (تومان)
این لوله به صورت تو کار کاربرد دارد.
۱۳۹۷/۹/۱۴
واحد: متر
قیمت : ۲۵,۱۸۹ (تومان)
این لوله به صورت تو کار کاربرد دارد.
۱۳۹۷/۹/۱۴
واحد: متر
قیمت : ۴۵,۶۶۴ (تومان)
این لوله به صورت تو کار کاربرد دارد.
۱۳۹۷/۹/۱۴
واحد: متر
قیمت : ۷۹,۰۰۰ (تومان)
این لوله به صورت تو کار کاربرد دارد.
۱۳۹۷/۹/۱۴
واحد: متر
قیمت : ۱۱۳,۰۷۷ (تومان)
این لوله به صورت تو کار کاربرد دارد.
۱۳۹۷/۹/۱۴
واحد: متر
قیمت : ۲۱,۷۸۸ (تومان)
این لوله به صورت تو کار کاربرد دارد.
۱۳۹۷/۹/۱۴
واحد: متر
قیمت : ۳۴,۵۹۸ (تومان)
این لوله به صورت تو کار کاربرد دارد.
۱۳۹۷/۹/۱۴
واحد: متر
قیمت : ۶۲,۹۹۵ (تومان)
این لوله به صورت تو کار کاربرد دارد.
۱۳۹۷/۹/۱۴
واحد: متر
قیمت : ۱۰۷,۴۴۳ (تومان)
این لوله به صورت تو کار کاربرد دارد.
۱۳۹۷/۹/۱۴
واحد: متر
قیمت : ۱۵۱,۸۹۱ (تومان)
این لوله به صورت تو کار کاربرد دارد.
۱۳۹۷/۹/۱۴
واحد: متر
قیمت : ۳۴,۶۸۷ (تومان)
این لوله به صورت تو کار کاربرد دارد.
۱۳۹۷/۹/۱۴
واحد: متر
قیمت : ۵۴,۶۹۶ (تومان)
این لوله به صورت تو کار کاربرد دارد.
۱۳۹۷/۹/۱۴
واحد: متر
قیمت : ۹۶,۴۹۶ (تومان)
این لوله به صورت تو کار کاربرد دارد.
۱۳۹۷/۹/۱۴
واحد: متر
قیمت : ۱۶۵,۱۵۸ (تومان)
این لوله به صورت تو کار کاربرد دارد.
۱۳۹۷/۹/۱۴
واحد: متر
قیمت : ۲۳۳,۸۷۷ (تومان)
این لوله به صورت تو کار کاربرد دارد.
۱۳۹۷/۹/۱۴
واحد: متر
قیمت : ۳۸,۶۶۸ (تومان)
این لوله به صورت تو کار کاربرد دارد.
۱۳۹۷/۹/۱۳
واحد: متر
قیمت : ۶۷,۰۶۵ (تومان)
این لوله به صورت تو کار کاربرد دارد.
۱۳۹۷/۹/۱۳
واحد: متر
قیمت : ۱۱۱,۵۱۳ (تومان)
این لوله به صورت تو کار کاربرد دارد.
۱۳۹۷/۹/۱۳
واحد: متر
قیمت : ۱۵۵,۹۶۱ (تومان)
این لوله به صورت تو کار کاربرد دارد.
۱۳۹۷/۹/۱۳
واحد: متر
قیمت : ۶۱,۳۶۰ (تومان)
این لوله به صورت تو کار کاربرد دارد.
۱۳۹۷/۹/۱۳
واحد: متر
قیمت : ۱۰۳,۱۰۳ (تومان)
این لوله به صورت تو کار کاربرد دارد.
۱۳۹۷/۹/۱۳
واحد: متر
قیمت : ۱۷۱,۸۲۲ (تومان)
این لوله به صورت تو کار کاربرد دارد.
۱۳۹۷/۹/۱۳
واحد: متر
قیمت : ۲۴۰,۵۴۱ (تومان)
این لوله به صورت تو کار کاربرد دارد.
۱۳۹۷/۹/۱۳
واحد: متر
قیمت : ۸,۵۶۲ (تومان)
این لوله به صورت رو کار کاربرد دارد.
۱۳۹۷/۹/۱۳
واحد: متر
قیمت : ۱۴,۴۲۶ (تومان)
این لوله به صورت رو کار کاربرد دارد.
۱۳۹۷/۹/۱۳
  • ۱
  • از ۴

دیده شو