مصالح

کارفرمایان و سازندگان صنعت ساختمان بعد از تهیه نقشه های اجرایی هر ساختمان (پروژه) و یا حتی در برخی موارد قبل از تصمیم گیری در خصوص آغاز یک پروژه ساختمانی، نیاز دارند که دید شفافی نسبت به هزینه های اجرایی آن پروژه داشته باشند. یکی از نیازهای ضروری این دید شفاف اطلاع از هزینه های مستقیم و غیر مستقیم اجرای پروژه مورد نظر است. در وضعیت موجود بازار صنعت ساختمان، کانال های دسترسی منسجمی به اطلاعات قیمت روز مصالح و تجهیزات گوناگون وجود نداشته و اگر موجود باشد به روزرسانی نشده و یا در حد محدود در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
این دپارتمان امید دارد موجب ایجاد یک رقابت سالم و مبتنی بر مشتری مداری در بین تولید کنندگان و عرضه کنندگان و مجریان صنعت ساختمان شده و شاهد اصلاح برخی قیمت ها در راستای منافع مصرف کنندگان نهایی باشیم.

واحد: متر
قیمت : ۱۲۰,۲۳۹ (تومان)
قیمت یک متر است.
۱۳۹۷/۹/۱۹
واحد: متر
قیمت : ۷۷,۲۴۹ (تومان)
قیمت یک متر است.
۱۳۹۷/۹/۱۹
واحد: متر
قیمت : ۵۰,۰۷۲ (تومان)
قیمت یک متر است.
۱۳۹۷/۹/۱۹
واحد: متر
قیمت : ۳۰,۳۰۷ (تومان)
قیمت یک متر است.
۱۳۹۷/۹/۱۹
واحد: متر
قیمت : ۲۳,۵۵۴ (تومان)
قیمت یک متر است.
۱۳۹۷/۹/۱۹
واحد: متر
قیمت : ۱۶,۱۴۲ (تومان)
قیمت یک متر است.
۱۳۹۷/۹/۱۹
واحد: متر
قیمت : ۱۱,۱۱۸ (تومان)
قیمت یک متر است.
۱۳۹۷/۹/۱۹
واحد: متر
قیمت : ۸,۱۳۷ (تومان)
قیمت یک متر است.
۱۳۹۷/۹/۱۹
واحد: متر
قیمت : ۵,۱۷۲ (تومان)
قیمت یک متر است.
۱۳۹۷/۹/۱۹
واحد: متر
قیمت : ۱۴۱,۴۸۶ (تومان)
قیمت یک متر است.
۱۳۹۷/۹/۱۹
واحد: متر
قیمت : ۹۰,۷۵۶ (تومان)
قیمت یک متر است.
۱۳۹۷/۹/۱۹
واحد: متر
قیمت : ۵۸,۳۰۸ (تومان)
قیمت یک متر است.
۱۳۹۷/۹/۱۹
واحد: متر
قیمت : ۳۵,۵۷۸ (تومان)
قیمت یک متر است.
۱۳۹۷/۹/۱۹
واحد: متر
قیمت : ۲۷,۵۰۷ (تومان)
قیمت یک متر است.
۱۳۹۷/۹/۱۹
واحد: متر
قیمت : ۱۸,۷۷۷ (تومان)
قیمت یک متر است.
۱۳۹۷/۹/۱۹
واحد: متر
قیمت : ۱۳,۲۹۳ (تومان)
قیمت یک متر است.
۱۳۹۷/۹/۱۹
واحد: متر
قیمت : ۹,۲۷۴ (تومان)
قیمت یک متر است.
۱۳۹۷/۹/۱۹
واحد: متر
قیمت : ۵,۹۴۷ (تومان)
قیمت یک متر است.
۱۳۹۷/۹/۱۹
واحد: متر
قیمت : ۳,۹۲۱ (تومان)
قیمت یک متر است.
۱۳۹۷/۹/۱۹
واحد: متر
قیمت : ۲۲۰,۷۱۲ (تومان)
قیمت یک متر است.
۱۳۹۷/۹/۱۹
واحد: متر
قیمت : ۱۴۰,۹۹۲ (تومان)
قیمت یک متر است.
۱۳۹۷/۹/۱۹
واحد: متر
قیمت : ۹۰,۵۹۱ (تومان)
قیمت یک متر است.
۱۳۹۷/۹/۱۹
واحد: متر
قیمت : ۵۵,۵۰۸ (تومان)
قیمت یک متر است.
۱۳۹۷/۹/۱۹
واحد: متر
قیمت : ۴۳,۱۵۵ (تومان)
قیمت یک متر است.
۱۳۹۷/۹/۱۹
واحد: متر
قیمت : ۲۹,۱۵۴ (تومان)
قیمت یک متر است.
۱۳۹۷/۹/۱۹
واحد: متر
قیمت : ۲۰,۴۲۵ (تومان)
قیمت یک متر است.
۱۳۹۷/۹/۱۹
واحد: متر
قیمت : ۱۴,۳۸۰ (تومان)
قیمت یک متر است.
۱۳۹۷/۹/۱۹
واحد: متر
قیمت : ۹,۰۴۳ (تومان)
قیمت یک متر است.
۱۳۹۷/۹/۱۹
واحد: متر
قیمت : ۵,۸۶۴ (تومان)
قیمت یک متر است.
۱۳۹۷/۹/۱۹
واحد: متر
قیمت : ۳,۸۲۲ (تومان)
قیمت یک متر است.
۱۳۹۷/۹/۱۹
واحد: متر
قیمت : ۲,۳۷۲ (تومان)
قیمت یک متر است.
۱۳۹۷/۹/۱۹
واحد: متر
قیمت : ۱,۷۶۳ (تومان)
قیمت یک متر است.
۱۳۹۷/۹/۱۹
واحد: متر
قیمت : ۱۲,۲۶۱ (تومان)
قیمت ۱ متر است.
۱۳۹۷/۵/۴
واحد: متر
قیمت : ۸,۲۴۹ (تومان)
قیمت ۱ متر است.
۱۳۹۷/۵/۴
واحد: متر
قیمت : ۲۵,۳۶۹ (تومان)
قیمت ۱ متر است.
۱۳۹۷/۵/۴
واحد: متر
قیمت : ۵,۳۲۸ (تومان)
قیمت ۱ متر است.
۱۳۹۷/۵/۴
واحد: متر
قیمت : ۱۷,۷۴۱ (تومان)
قیمت ۱ متر است.
۱۳۹۷/۵/۴
واحد: متر
قیمت : ۱۲,۲۶۱ (تومان)
قیمت ۱ متر است.
۱۳۹۷/۵/۴
واحد: متر
قیمت : ۸,۲۴۹ (تومان)
قیمت ۱ متر است.
۱۳۹۷/۵/۴
واحد: متر
قیمت : ۵,۳۲۸ (تومان)
قیمت ۱ متر است.
۱۳۹۷/۵/۴
واحد: متر
قیمت : ۲۱,۳۵۷ (تومان)
قیمت ۱ متر است.
۱۳۹۷/۵/۴
واحد: متر
قیمت : ۱۴,۸۰۳ (تومان)
قیمت ۱ متر است.
۱۳۹۷/۵/۴
واحد: متر
قیمت : ۱۰,۰۰۱ (تومان)
قیمت ۱ متر است.
۱۳۹۷/۵/۴
واحد: متر
قیمت : ۲۹,۶۰۶ (تومان)
قیمت ۱ متر است.
۱۳۹۷/۵/۴
واحد: متر
قیمت : ۶,۶۱۱ (تومان)
قیمت ۱ متر است.
۱۳۹۷/۵/۴
واحد: متر
قیمت : ۲۱,۳۵۷ (تومان)
قیمت ۱ متر میباشد.
۱۳۹۷/۵/۴
واحد: متر طول
قیمت : ۲,۵۲۸ (تومان)
قیمت برای یک متر طول است.
۱۳۹۷/۳/۱
واحد: متر طول
قیمت : ۴,۰۴۶ (تومان)
قیمت برای یک متر طول است.
۱۳۹۷/۳/۱
واحد: متر طول
قیمت : ۷,۰۶۴ (تومان)
قیمت برای یک متر طول است.
۱۳۹۷/۳/۱
واحد: متر طول
قیمت : ۱۰,۲۴۰ (تومان)
قیمت برای یک متر طول است.
۱۳۹۷/۳/۱
  • ۱
  • از ۴

دیده شو