مصالح

کارفرمایان و سازندگان صنعت ساختمان بعد از تهیه نقشه های اجرایی هر ساختمان (پروژه) و یا حتی در برخی موارد قبل از تصمیم گیری در خصوص آغاز یک پروژه ساختمانی، نیاز دارند که دید شفافی نسبت به هزینه های اجرایی آن پروژه داشته باشند. یکی از نیازهای ضروری این دید شفاف اطلاع از هزینه های مستقیم و غیر مستقیم اجرای پروژه مورد نظر است. در وضعیت موجود بازار صنعت ساختمان، کانال های دسترسی منسجمی به اطلاعات قیمت روز مصالح و تجهیزات گوناگون وجود نداشته و اگر موجود باشد به روزرسانی نشده و یا در حد محدود در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
این دپارتمان امید دارد موجب ایجاد یک رقابت سالم و مبتنی بر مشتری مداری در بین تولید کنندگان و عرضه کنندگان و مجریان صنعت ساختمان شده و شاهد اصلاح برخی قیمت ها در راستای منافع مصرف کنندگان نهایی باشیم.

واحد: متر
قیمت : ۸۲۸,۷۵۰ (تومان)
قیمت ها بر حسب متر میباشد.
۱۳۹۷/۴/۱۹
واحد: متر
قیمت : ۲,۲۳۶,۰۰۰ (تومان)
قیمت ها بر حسب متر میباشد.
۱۳۹۷/۴/۱۹
واحد: متر
قیمت : ۴,۶۲۸,۰۰۰ (تومان)
قیمت ها بر حسب متر میباشد.
۱۳۹۷/۴/۱۹
واحد: متر
قیمت : ۴۶۸,۰۰۰ (تومان)
قیمت ها بر حسب متر میباشد.
۱۳۹۷/۴/۱۹
واحد: متر
قیمت : ۴,۲۶۴,۰۰۰ (تومان)
قیمت ها بر حسب متر میباشد.
۱۳۹۷/۴/۱۹
واحد: متر
قیمت : ۲۰۴,۷۵۰ (تومان)
قیمت ها بر حسب متر میباشد.
۱۳۹۷/۴/۱۹
واحد: متر
قیمت : ۲۱۴,۵۰۰ (تومان)
قیمت ها بر حسب متر میباشد.
۱۳۹۷/۴/۱۹
واحد: متر
قیمت : ۲۳۴,۰۰۰ (تومان)
قیمت ها بر حسب متر میباشد.
۱۳۹۷/۴/۱۹
واحد: متر
قیمت : ۸۷۷,۵۰۰ (تومان)
قیمت ها بر حسب متر میباشد.
۱۳۹۷/۴/۱۹
واحد: متر
قیمت : ۵۴۶,۰۰۰ (تومان)
قیمت ها بر حسب متر میباشد.
۱۳۹۷/۴/۱۹
واحد: متر
قیمت : ۱۳۶,۵۰۰ (تومان)
قیمت ها بر حسب متر میباشد.
۱۳۹۷/۴/۱۹
واحد: متر
قیمت : ۳۴۱,۲۵۰ (تومان)
قیمت ها بر حسب متر میباشد.
۱۳۹۷/۴/۱۹
واحد: متر
قیمت : ۱۴۶,۲۵۰ (تومان)
قیمت ها بر حسب متر میباشد.
۱۳۹۷/۴/۱۹
واحد: متر
قیمت : ۴۴۸,۵۰۰ (تومان)
قیمت ها بر حسب متر میباشد.
۱۳۹۷/۴/۱۹
واحد: متر
قیمت : ۲۴۸,۵۶۰ (تومان)
قیمت ها بر حسب متر میباشد.
۱۳۹۷/۴/۱۹
واحد: متر
قیمت : ۱۷۵,۵۰۰ (تومان)
قیمت ها بر حسب متر میباشد.
۱۳۹۷/۴/۱۹
واحد: متر
قیمت : ۲۴۳,۷۵۰ (تومان)
قیمت ها بر حسب متر میباشد.
۱۳۹۷/۴/۱۹
واحد: متر
قیمت : ۶۸۲,۵۰۰ (تومان)
قیمت ها بر حسب متر میباشد.
۱۳۹۷/۴/۱۹
واحد: متر
قیمت : ۹۲۶,۲۵۰ (تومان)
قیمت ها بر حسب متر میباشد.
۱۳۹۷/۴/۱۹
واحد: متر
قیمت : ۱,۹۹۶,۸۰۰ (تومان)
قیمت ها بر حسب متر میباشد.
۱۳۹۷/۴/۱۹
واحد: متر
قیمت : ۸۱۹,۰۰۰ (تومان)
قیمت ها بر حسب متر میباشد.
۱۳۹۷/۴/۱۹
واحد: متر
قیمت : ۱,۵۶۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت ها بر حسب متر میباشد.
۱۳۹۷/۴/۱۹
واحد: متر
قیمت : ۳۹۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت ها بر حسب متر میباشد.
۱۳۹۷/۴/۱۹
واحد: متر
قیمت : ۱۹۵,۰۰۰ (تومان)
قیمت ها بر حسب متر میباشد.
۱۳۹۷/۴/۱۹
واحد: متر
قیمت : ۲۲۴,۲۵۰ (تومان)
قیمت ها بر حسب متر میباشد.
۱۳۹۷/۴/۱۹
واحد: کیلوگرم
قیمت : ۷,۰۰۰ (تومان)
با توجه به کیفیت چدن قیمت از کیلویی ۴۸۵۰ تا ۷۰۰۰ تومان متغیر است.
۱۳۹۷/۳/۳
واحد: کیلوگرم
قیمت : ۶,۵۰۰ (تومان)
با توجه به کیفیت چدن قیمت از کیلویی ۴۹۰۰ تا ۶۵۰۰ تومان متغیر است.
۱۳۹۷/۳/۳
  • ۱
  • از ۱

دیده شو