مصالح

کارفرمایان و سازندگان صنعت ساختمان بعد از تهیه نقشه های اجرایی هر ساختمان (پروژه) و یا حتی در برخی موارد قبل از تصمیم گیری در خصوص آغاز یک پروژه ساختمانی، نیاز دارند که دید شفافی نسبت به هزینه های اجرایی آن پروژه داشته باشند. یکی از نیازهای ضروری این دید شفاف اطلاع از هزینه های مستقیم و غیر مستقیم اجرای پروژه مورد نظر است. در وضعیت موجود بازار صنعت ساختمان، کانال های دسترسی منسجمی به اطلاعات قیمت روز مصالح و تجهیزات گوناگون وجود نداشته و اگر موجود باشد به روزرسانی نشده و یا در حد محدود در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
این دپارتمان امید دارد موجب ایجاد یک رقابت سالم و مبتنی بر مشتری مداری در بین تولید کنندگان و عرضه کنندگان و مجریان صنعت ساختمان شده و شاهد اصلاح برخی قیمت ها در راستای منافع مصرف کنندگان نهایی باشیم.

واحد: عدد
قیمت : ۲۹,۰۰۰ (تومان)
قیمت یک عدد تابلو تقسیم میباشد.
۱۳۹۷/۳/۲۲
واحد: عدد
قیمت : ۳۴,۰۰۰ (تومان)
قیمت یک عدد تابلو تقسیم میباشد.
۱۳۹۷/۳/۲۲
واحد: عدد
قیمت : ۳۴,۰۰۰ (تومان)
قیمت یک عدد تابلو تقسیم میباشد.
۱۳۹۷/۳/۲۲
واحد: عدد
قیمت : ۴۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت یک عدد تابلو تقسیم میباشد.
۱۳۹۷/۳/۲۲
واحد: عدد
قیمت : ۴۴,۰۰۰ (تومان)
قیمت یک عدد تابلو تقسیم میباشد.
۱۳۹۷/۳/۲۲
واحد: عدد
قیمت : ۵۸,۰۰۰ (تومان)
قیمت یک عدد تابلو تقسیم میباشد.
۱۳۹۷/۳/۲۲
واحد: عدد
قیمت : ۷۲,۰۰۰ (تومان)
قیمت یک عدد تابلو تقسیم میباشد.
۱۳۹۷/۳/۲۲
واحد: عدد
قیمت : ۹۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت یک عدد تابلو تقسیم میباشد.
۱۳۹۷/۳/۲۲
واحد: عدد
قیمت : ۱۹۵,۰۰۰ (تومان)
قیمت یک عدد تابلو تقسیم میباشد.
۱۳۹۷/۳/۲۲
واحد: عدد
قیمت : ۲۵,۰۰۰ (تومان)
قیمت یک عدد دریچه بازدید میباشد.
۱۳۹۷/۳/۲۲
واحد: عدد
قیمت : ۳۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت یک عدد دریچه بازدید میباشد.
۱۳۹۷/۳/۲۲
واحد: عدد
قیمت : ۳۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت یک عدد دریچه بازدید میباشد.
۱۳۹۷/۳/۲۲
واحد: عدد
قیمت : ۳۶,۰۰۰ (تومان)
قیمت یک عدد دریچه بازدید میباشد.
۱۳۹۷/۳/۲۲
واحد: عدد
قیمت : ۴۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت یک عدد دریچه بازدید میباشد.
۱۳۹۷/۳/۲۲
واحد: عدد
قیمت : ۵۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت یک عدد دریچه بازدید میباشد.
۱۳۹۷/۳/۲۲
واحد: عدد
قیمت : ۶۴,۰۰۰ (تومان)
قیمت یک عدد دریچه بازدید میباشد.
۱۳۹۷/۳/۲۲
واحد: عدد
قیمت : ۸۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت یک عدد دریچه بازدید میباشد.
۱۳۹۷/۳/۲۲
واحد: عدد
قیمت : ۱۷۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت یک عدد دریچه بازدید میباشد.
۱۳۹۷/۳/۲۲
واحد: متر
قیمت : ۱,۰۸۰ (تومان)
قیمت بسته ی ۱۰۰ متری میباشد.
۱۳۹۷/۳/۲۲
واحد: متر
قیمت : ۱,۳۲۰ (تومان)
قیمت بسته ی ۸۰ متری میباشد.
۱۳۹۷/۳/۲۲
واحد: متر
قیمت : ۱,۴۴۰ (تومان)
قیمت بسته ی ۱۰۰ متری میباشد.
۱۳۹۷/۳/۲۲
واحد: متر
قیمت : ۱,۶۸۰ (تومان)
قیمت بسته ی ۸۰ متری میباشد.
۱۳۹۷/۳/۲۲
واحد: متر
قیمت : ۳,۳۶۰ (تومان)
قیمت بسته ی ۶۰ متری میباشد.
۱۳۹۷/۳/۲۲
واحد: متر
قیمت : ۳,۹۶۰ (تومان)
قیمت بسته ی ۴۰ متری میباشد.
۱۳۹۷/۳/۲۲
واحد: متر
قیمت : ۴,۳۲۰ (تومان)
قیمت بسته ی ۳۲متری میباشد.
۱۳۹۷/۳/۲۲
واحد: متر
قیمت : ۴,۴۴۰ (تومان)
قیمت بسته ی ۳۲ متری میباشد.
۱۳۹۷/۳/۲۲
واحد: متر
قیمت : ۴,۵۶۰ (تومان)
قیمت بسته ی ۳۲متری میباشد.
۱۳۹۷/۳/۲۲
واحد: متر
قیمت : ۴,۸۰۰ (تومان)
قیمت بسته ی ۳۰ متری میباشد.
۱۳۹۷/۳/۲۲
واحد: متر
قیمت : ۵,۶۴۰ (تومان)
قیمت بسته ی ۲۴ متری میباشد.
۱۳۹۷/۳/۲۲
واحد: متر
قیمت : ۷,۴۴۰ (تومان)
قیمت بسته ی ۱۶متری میباشد.
۱۳۹۷/۳/۲۲
واحد: متر
قیمت : ۹,۰۰۰ (تومان)
قیمت بسته ی ۱۲ متری میباشد.
۱۳۹۷/۳/۲۲
واحد: متر
قیمت : ۵,۵۲۰ (تومان)
قیمت بسته ی ۲۴ متری میباشد.
۱۳۹۷/۳/۲۲
واحد: متر
قیمت : ۶,۷۲۰ (تومان)
قیمت بسته ی ۲۴ متری میباشد.
۱۳۹۷/۳/۲۲
واحد: متر
قیمت : ۷,۴۴۰ (تومان)
قیمت بسته ی ۲۴ متری میباشد.
۱۳۹۷/۳/۲۲
واحد: متر
قیمت : ۸,۶۴۰ (تومان)
قیمت بسته ی ۱۸ متری میباشد.
۱۳۹۷/۳/۲۲
واحد: متر
قیمت : ۹,۸۴۰ (تومان)
قیمت بسته ی ۳۰ متری میباشد.
۱۳۹۷/۳/۲۲
واحد: متر
قیمت : ۷,۸۰۰ (تومان)
قیمت بسته ی ۲۰ متری میباشد.
۱۳۹۷/۳/۲۲
واحد: متر
قیمت : ۵,۰۴۰ (تومان)
قیمت بسته ی ۲۰ متری میباشد.
۱۳۹۷/۳/۲۲
واحد: عدد
قیمت : ۴۳,۵۰۰ (تومان)
قیمت برای یک عدد بی متال میباشد.
۱۳۹۷/۳/۲۰
واحد: عدد
قیمت : ۴۹,۴۰۰ (تومان)
قیمت برای یک عدد بی متال میباشد.
۱۳۹۷/۳/۲۰
واحد: عدد
قیمت : ۹۶,۵۰۰ (تومان)
قیمت برای یک عدد بی متال میباشد.
۱۳۹۷/۳/۲۰
واحد: عدد
قیمت : ۱۴۲,۰۰۰ (تومان)
قیمت برای یک عدد بی متال میباشد.
۱۳۹۷/۳/۲۰
واحد: عدد
قیمت : ۲۸۲,۰۰۰ (تومان)
قیمت برای یک عدد بی متال میباشد.
۱۳۹۷/۳/۲۰
واحد: عدد
قیمت : ۲۹۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت برای یک عدد بی متال میباشد.
۱۳۹۷/۳/۲۰
واحد: عدد
قیمت : ۶۳۴,۰۰۰ (تومان)
قیمت برای یک عدد بی متال میباشد.
۱۳۹۷/۳/۲۰
واحد: عدد
قیمت : ۱,۰۲۲,۴۰۰ (تومان)
قیمت برای یک عدد بی متال میباشد.
۱۳۹۷/۳/۲۰
واحد: عدد
قیمت : ۳۰,۱۰۰ (تومان)
قیمت برای یک عدد کنتاکتور میباشد.
۱۳۹۷/۳/۲۰
واحد: عدد
قیمت : ۳۵,۵۰۰ (تومان)
قیمت برای یک عدد کنتاکتور میباشد.
۱۳۹۷/۳/۲۰
واحد: عدد
قیمت : ۳۶,۵۰۰ (تومان)
قیمت برای یک عدد کنتاکتور میباشد.
۱۳۹۷/۳/۲۰
واحد: عدد
قیمت : ۴۸,۹۰۰ (تومان)
قیمت برای یک عدد کنتاکتور میباشد.
۱۳۹۷/۳/۲۰