مصالح

کارفرمایان و سازندگان صنعت ساختمان بعد از تهیه نقشه های اجرایی هر ساختمان (پروژه) و یا حتی در برخی موارد قبل از تصمیم گیری در خصوص آغاز یک پروژه ساختمانی، نیاز دارند که دید شفافی نسبت به هزینه های اجرایی آن پروژه داشته باشند. یکی از نیازهای ضروری این دید شفاف اطلاع از هزینه های مستقیم و غیر مستقیم اجرای پروژه مورد نظر است. در وضعیت موجود بازار صنعت ساختمان، کانال های دسترسی منسجمی به اطلاعات قیمت روز مصالح و تجهیزات گوناگون وجود نداشته و اگر موجود باشد به روزرسانی نشده و یا در حد محدود در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
این دپارتمان امید دارد موجب ایجاد یک رقابت سالم و مبتنی بر مشتری مداری در بین تولید کنندگان و عرضه کنندگان و مجریان صنعت ساختمان شده و شاهد اصلاح برخی قیمت ها در راستای منافع مصرف کنندگان نهایی باشیم.

واحد: عدد
قیمت : ۷۶,۵۰۰ (تومان)
قیمت یک عدد است.
۱۳۹۷/۸/۱۵
واحد: عدد
قیمت : ۶۵,۵۰۰ (تومان)
قیمت یک عدد است.
۱۳۹۷/۸/۱۵
واحد: عدد
قیمت : ۱۲,۳۰۰ (تومان)
این مدل دارای سرپیچ E۲۷ است.
۱۳۹۷/۵/۲۴
واحد: عدد
قیمت : ۱۴,۰۰۰ (تومان)
این مدل دارای سرپیچ E۲۷ است.
۱۳۹۷/۵/۲۴
واحد: عدد
قیمت : ۲۲,۰۰۰ (تومان)
این مدل دارای سرپیچ E۲۷ است.
۱۳۹۷/۵/۲۴
واحد: عدد
قیمت : ۵۲,۰۰۰ (تومان)
این مدل دارای سرپیچ E۲۷ است.
۱۳۹۷/۵/۲۴
واحد: عدد
قیمت : ۱۲,۵۰۰ (تومان)
این مدل دارای سرپیچ E۱۴ است.
۱۳۹۷/۵/۲۴
واحد: عدد
قیمت : ۱۲,۵۰۰ (تومان)
این مدل دارای سرپیچ E۱۴ است.
۱۳۹۷/۵/۲۴
واحد: عدد
قیمت : ۱۶,۰۰۰ (تومان)
این مدل دارای سرپیچ GU۱۰ است.( همراه با پایه)
۱۳۹۷/۵/۲۴
واحد: عدد
قیمت : ۲۳,۰۰۰ (تومان)
این مدل دارای سرپیچ E۲۷ است.
۱۳۹۷/۵/۲۴
واحد: عدد
قیمت : ۴۴,۰۰۰ (تومان)
این مدل دارای سرپیچ E۲۷ است.
۱۳۹۷/۵/۲۴
واحد: عدد
قیمت : ۱۸۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای سرپیچ E۴۰ میباشد.
۱۳۹۷/۴/۱۳
واحد: عدد
قیمت : ۱۸۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای سرپیچ E۴۰ میباشد.
۱۳۹۷/۴/۱۳
واحد: عدد
قیمت : ۸,۵۰۰ (تومان)
این محصول دارای سرپیچ E۱۴ میباشد.
۱۳۹۷/۴/۱۳
واحد: عدد
قیمت : ۳,۰۹۰ (تومان)
قیمت خرده فروشی و برای سرپیچ E۲۷ میباشد.
۱۳۹۷/۴/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۶,۶۵۰ (تومان)
قیمت خرده فروشی و برای سرپیچ E۱۴ میباشد.
۱۳۹۷/۴/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۶,۰۰۰ (تومان)
قیمت خرده فروشی و برای سرپیچ E۱۴ میباشد.
۱۳۹۷/۴/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۹,۶۷۰ (تومان)
قیمت خرده فروشی و برای سرپیچ E۲۷ میباشد.
۱۳۹۷/۴/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۶,۶۵۰ (تومان)
قیمت خرده فروشی و برای سرپیچ سوزنی میباشد.
۱۳۹۷/۴/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۷,۱۴۰ (تومان)
قیمت خرده فروشی و برای سرپیچ سوزنی میباشد.
۱۳۹۷/۴/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۶,۶۵۰ (تومان)
قیمت خرده فروشی و برای سرپیچ سوزنی میباشد.
۱۳۹۷/۴/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۶,۶۵۰ (تومان)
قیمت خرده فروشی و برای سرپیچ E۲۷ میباشد.
۱۳۹۷/۴/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۷,۳۴۰ (تومان)
قیمت خرده فروشی و برای سرپیچ E۲۷ میباشد.
۱۳۹۷/۴/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۹,۶۷۰ (تومان)
قیمت خرده فروشی و برای سرپیچ E۲۷ میباشد.
۱۳۹۷/۴/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۴,۲۸۰ (تومان)
قیمت خرده فروشی و برای سرپیچ E۲۷ میباشد.
۱۳۹۷/۴/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۲۷,۸۰۰ (تومان)
قیمت خرده فروشی و برای سرپیچ E۲۷ میباشد.
۱۳۹۷/۴/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۴۵,۵۰۰ (تومان)
قیمت خرده فروشی و برای سرپیچ E۲۷ میباشد.
۱۳۹۷/۴/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۶۶,۵۷۰ (تومان)
قیمت خرده فروشی و برای سرپیچ E۲۷ میباشد.
۱۳۹۷/۴/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۸,۸۰۰ (تومان)
۱۳۹۷/۴/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۷,۱۵۰ (تومان)
این محصول دارای سرپیچ E۲۷ میباشد.
۱۳۹۷/۴/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۷,۷۰۰ (تومان)
این محصول دارای سرپیچ E۲۷ میباشد.
۱۳۹۷/۴/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۷,۷۰۰ (تومان)
این محصول دارای سرپیچ E۲۷ میباشد.
۱۳۹۷/۴/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۹,۱۳۰ (تومان)
این محصول دارای سرپیچ E۲۷ میباشد.
۱۳۹۷/۴/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۰,۶۷۰ (تومان)
این محصول دارای سرپیچ E۲۷ میباشد.
۱۳۹۷/۴/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۷,۰۵۰ (تومان)
این محصول دارای سرپیچ E۲۷ میباشد.
۱۳۹۷/۴/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۶,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای سرپیچ E۲۷ میباشد.
۱۳۹۷/۴/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۸,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای سرپیچ E۲۷ میباشد.
۱۳۹۷/۴/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۰,۳۴۰ (تومان)
این محصول دارای سرپیچ E۲۷ میباشد.
۱۳۹۷/۴/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۷,۰۵۰ (تومان)
این محصول دارای سرپیچ E۲۷ میباشد.
۱۳۹۷/۴/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۲۹,۷۰۰ (تومان)
این محصول دارای سرپیچ E۲۷ میباشد.
۱۳۹۷/۴/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۴۲,۹۰۰ (تومان)
این محصول دارای سرپیچ E۲۷ میباشد.
۱۳۹۷/۴/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۴۹,۵۰۰ (تومان)
این محصول دارای سرپیچ E۲۷ میباشد.
۱۳۹۷/۴/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۶۴,۹۰۰ (تومان)
این محصول دارای سرپیچ E۴۰ میباشد.
۱۳۹۷/۴/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۹۴,۶۰۰ (تومان)
این محصول دارای سرپیچ E۴۰ میباشد.
۱۳۹۷/۴/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۲۸,۰۵۰ (تومان)
این محصول دارای سرپیچ E۲۷ میباشد.
۱۳۹۷/۴/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۴۲,۹۰۰ (تومان)
این محصول دارای سرپیچ E۲۷ میباشد.
۱۳۹۷/۴/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۸,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای سرپیچ E۱۴ میباشد.
۱۳۹۷/۴/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۸,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای سرپیچ E۱۴ میباشد.
۱۳۹۷/۴/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۸,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای سرپیچ E۱۴ میباشد.
۱۳۹۷/۴/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۷۰,۴۰۰ (تومان)
این محصول دارای سرپیچ E۲۷ میباشد.
۱۳۹۷/۴/۱۱