مصالح

کارفرمایان و سازندگان صنعت ساختمان بعد از تهیه نقشه های اجرایی هر ساختمان (پروژه) و یا حتی در برخی موارد قبل از تصمیم گیری در خصوص آغاز یک پروژه ساختمانی، نیاز دارند که دید شفافی نسبت به هزینه های اجرایی آن پروژه داشته باشند. یکی از نیازهای ضروری این دید شفاف اطلاع از هزینه های مستقیم و غیر مستقیم اجرای پروژه مورد نظر است. در وضعیت موجود بازار صنعت ساختمان، کانال های دسترسی منسجمی به اطلاعات قیمت روز مصالح و تجهیزات گوناگون وجود نداشته و اگر موجود باشد به روزرسانی نشده و یا در حد محدود در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
این دپارتمان امید دارد موجب ایجاد یک رقابت سالم و مبتنی بر مشتری مداری در بین تولید کنندگان و عرضه کنندگان و مجریان صنعت ساختمان شده و شاهد اصلاح برخی قیمت ها در راستای منافع مصرف کنندگان نهایی باشیم.

واحد: متر
قیمت : ۳۰,۰۰۰ (تومان)
طول فنر ۱ متر میباشد.
۱۳۹۷/۴/۲
واحد: متر
قیمت : ۴۳,۰۰۰ (تومان)
طول فنر ۱ متر میباشد.
۱۳۹۷/۴/۲
واحد: عدد
قیمت : ۲۲۰ (تومان)
قیمت برای یک عدد میباشد.
۱۳۹۷/۴/۲
واحد: عدد
قیمت : ۵۵۰ (تومان)
قیمت برای یک عدد میباشد.
۱۳۹۷/۴/۲
واحد: عدد
قیمت : ۵۹۰ (تومان)
قیمت برای یک عدد میباشد.
۱۳۹۷/۴/۲
واحد: عدد
قیمت : ۸۴۰ (تومان)
قیمت برای یک عدد میباشد.
۱۳۹۷/۴/۲
واحد: عدد
قیمت : ۱,۱۵۰ (تومان)
قیمت برای یک عدد میباشد.
۱۳۹۷/۴/۲
واحد: عدد
قیمت : ۶۲۰ (تومان)
قیمت برای یک عدد میباشد.
۱۳۹۷/۴/۲
واحد: عدد
قیمت : ۸۱۵ (تومان)
قیمت برای یک عدد میباشد.
۱۳۹۷/۴/۲
واحد: عدد
قیمت : ۳۸۵ (تومان)
قیمت برای یک عدد میباشد.
۱۳۹۷/۴/۲
واحد: شاخه
قیمت : ۱۲۰ (تومان)
طول هر شاخه ۶ متر میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۴
واحد: شاخه
قیمت : ۲۲۰ (تومان)
طول هر شاخه ۶ متر میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۴
واحد: شاخه
قیمت : ۲۵۰ (تومان)
طول هر شاخه ۶ متر میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۴
واحد: شاخه
قیمت : ۱۸۰ (تومان)
طول هر شاخه ۶ متر میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۴
واحد: شاخه
قیمت : ۲۹۰ (تومان)
طول هر شاخه ۶ متر میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۴
واحد: شاخه
قیمت : ۵۲۰ (تومان)
طول هر شاخه ۶ متر میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۴
واحد: عدد
قیمت : ۵۰ (تومان)
قیمت یک عدد زانو میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۴
واحد: عدد
قیمت : ۱۶۰ (تومان)
قیمت یک عدد زانو میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۴
واحد: عدد
قیمت : ۱۸۰ (تومان)
قیمت یک عدد زانو میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۴
واحد: عدد
قیمت : ۹۵ (تومان)
قیمت یک عدد زانو میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۴
واحد: عدد
قیمت : ۲۲۰ (تومان)
قیمت یک عدد زانو میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۴
واحد: عدد
قیمت : ۳۸۰ (تومان)
قیمت یک عدد زانو میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۴
  • ۱
  • از ۱