مصالح

کارفرمایان و سازندگان صنعت ساختمان بعد از تهیه نقشه های اجرایی هر ساختمان (پروژه) و یا حتی در برخی موارد قبل از تصمیم گیری در خصوص آغاز یک پروژه ساختمانی، نیاز دارند که دید شفافی نسبت به هزینه های اجرایی آن پروژه داشته باشند. یکی از نیازهای ضروری این دید شفاف اطلاع از هزینه های مستقیم و غیر مستقیم اجرای پروژه مورد نظر است. در وضعیت موجود بازار صنعت ساختمان، کانال های دسترسی منسجمی به اطلاعات قیمت روز مصالح و تجهیزات گوناگون وجود نداشته و اگر موجود باشد به روزرسانی نشده و یا در حد محدود در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
این دپارتمان امید دارد موجب ایجاد یک رقابت سالم و مبتنی بر مشتری مداری در بین تولید کنندگان و عرضه کنندگان و مجریان صنعت ساختمان شده و شاهد اصلاح برخی قیمت ها در راستای منافع مصرف کنندگان نهایی باشیم.

واحد: عدد
قیمت : ۱۶۰,۶۵۶ (تومان)
کادر شیشه ای
۱۳۹۸/۴/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۱۸,۵۴۴ (تومان)
کادر تراندا
۱۳۹۸/۴/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۶۷,۲۹۶ (تومان)
کادر آلومینیوم
۱۳۹۸/۴/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۲۲۱,۶۶۴ (تومان)
کادر شیشه ای
۱۳۹۸/۴/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۹۰,۲۷۲ (تومان)
کادر تراندا
۱۳۹۸/۴/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۱۰,۹۴۴ (تومان)
کادر آلومینیوم
۱۳۹۸/۴/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۲۸۸,۳۳۶ (تومان)
کادر شیشه ای
۱۳۹۸/۴/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۲۳۶,۸۶۴ (تومان)
کادر تراندا
۱۳۹۸/۴/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۴۴,۳۶۸ (تومان)
کادر آلومینیوم
۱۳۹۸/۴/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۴۱۸,۹۲۸ (تومان)
کادر شیشه ای
۱۳۹۸/۴/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۲۹۷,۹۳۶ (تومان)
کادر تراندا
۱۳۹۸/۴/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۸۵,۵۵۲ (تومان)
کادر آلومینیوم
۱۳۹۸/۴/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۸,۳۲۰ (تومان)
۱۳۹۸/۴/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۸,۶۴۰ (تومان)
۱۳۹۸/۴/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۱,۴۴۰ (تومان)
۱۳۹۸/۴/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۲۱,۱۳۶ (تومان)
روکار
۱۳۹۸/۴/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۲۴,۷۲۰ (تومان)
روکار
۱۳۹۸/۴/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۴,۳۲۰ (تومان)
karre linnera سفید و کرم
۱۳۹۸/۴/۱۰
واحد: عدد
قیمت : ۱۴,۸۱۶ (تومان)
novella سیلور، برنز، مشکی، آنتراسیت
۱۳۹۸/۴/۱۰
واحد: عدد
قیمت : ۱۲,۸۱۶ (تومان)
karre linnera سفید و کرم
۱۳۹۸/۴/۱۰
واحد: عدد
قیمت : ۲۳,۴۵۶ (تومان)
novella سیلور، برنز، مشکی، آنتراسیت
۱۳۹۸/۴/۱۰
واحد: عدد
قیمت : ۱۵,۴۵۶ (تومان)
karre linnera سفید و کرم
۱۳۹۸/۴/۱۰
واحد: عدد
قیمت : ۲۶,۷۳۶ (تومان)
novella سیلور، برنز، مشکی، آنتراسیت
۱۳۹۸/۴/۱۰
واحد: عدد
قیمت : ۱۹,۱۲۰ (تومان)
karre linnera سفید و کرم
۱۳۹۸/۴/۱۰
واحد: عدد
قیمت : ۳۲,۴۱۶ (تومان)
novella سیلور، برنز، مشکی، آنتراسیت
۱۳۹۸/۴/۱۰
واحد: عدد
قیمت : ۲۴,۵۹۲ (تومان)
karre linnera سفید و کرم
۱۳۹۸/۴/۱۰
واحد: عدد
قیمت : ۳۵,۸۷۲ (تومان)
novella سیلور، برنز، مشکی، آنتراسیت
۱۳۹۸/۴/۱۰
واحد: عدد
قیمت : ۲۸,۷۵۲ (تومان)
karre linnera سفید و کرم
۱۳۹۸/۴/۱۰
واحد: عدد
قیمت : ۴۰,۵۴۴ (تومان)
novella سیلور، برنز، مشکی، آنتراسیت
۱۳۹۸/۴/۱۰
واحد: عدد
قیمت : ۱۰,۲۴۰ (تومان)
karre linnera سفید و کرم
۱۳۹۸/۴/۱۰
واحد: عدد
قیمت : ۸۰۰ (تومان)
قیمت های خرده فروشی میباشد،برای خرید عمده ۹% از قیمت فوق کسر میگردد.
۱۳۹۷/۴/۹
واحد: عدد
قیمت : ۱,۶۵۰ (تومان)
قیمت های خرده فروشی میباشد،برای خرید عمده ۹% از قیمت فوق کسر میگردد.
۱۳۹۷/۴/۹
واحد: عدد
قیمت : ۲,۵۰۰ (تومان)
قیمت های خرده فروشی میباشد،برای خرید عمده ۹% از قیمت فوق کسر میگردد.
۱۳۹۷/۴/۹
واحد: عدد
قیمت : ۳,۳۵۰ (تومان)
قیمت های خرده فروشی میباشد،برای خرید عمده ۹% از قیمت فوق کسر میگردد.
۱۳۹۷/۴/۹
واحد: عدد
قیمت : ۹۵۰ (تومان)
قیمت های خرده فروشی میباشد،برای خرید عمده ۹% از قیمت فوق کسر میگردد.
۱۳۹۷/۴/۹
واحد: عدد
قیمت : ۲,۲۰۰ (تومان)
قیمت های خرده فروشی میباشد،برای خرید عمده ۹% از قیمت فوق کسر میگردد.
۱۳۹۷/۴/۹
واحد: عدد
قیمت : ۳,۲۰۰ (تومان)
قیمت های خرده فروشی میباشد،برای خرید عمده ۹% از قیمت فوق کسر میگردد.
۱۳۹۷/۴/۹
واحد: عدد
قیمت : ۴,۲۵۰ (تومان)
قیمت های خرده فروشی میباشد،برای خرید عمده ۹% از قیمت فوق کسر میگردد.
۱۳۹۷/۴/۹
واحد: عدد
قیمت : ۱,۰۱۰ (تومان)
قیمت های خرده فروشی میباشد،برای خرید عمده ۹% از قیمت فوق کسر میگردد.
۱۳۹۷/۴/۹
واحد: عدد
قیمت : ۸۰۰ (تومان)
قیمت های خرده فروشی میباشد،برای خرید عمده ۹% از قیمت فوق کسر میگردد.
۱۳۹۷/۴/۹
واحد: عدد
قیمت : ۱,۱۰۰ (تومان)
قیمت های خرده فروشی میباشد،برای خرید عمده ۹% از قیمت فوق کسر میگردد.
۱۳۹۷/۴/۹
واحد: عدد
قیمت : ۱,۶۵۰ (تومان)
قیمت های خرده فروشی میباشد،برای خرید عمده ۹% از قیمت فوق کسر میگردد.
۱۳۹۷/۴/۹
واحد: عدد
قیمت : ۲,۵۰۰ (تومان)
قیمت های خرده فروشی میباشد،برای خرید عمده ۹% از قیمت فوق کسر میگردد.
۱۳۹۷/۴/۹
واحد: عدد
قیمت : ۳,۳۰۰ (تومان)
قیمت های خرده فروشی میباشد،برای خرید عمده ۹% از قیمت فوق کسر میگردد.
۱۳۹۷/۴/۹
واحد: عدد
قیمت : ۱۲۰ (تومان)
قیمت یک عدد قوطی کلید میباشد.
۱۳۹۶/۹/۲۸
واحد: عدد
قیمت : ۱۶۰ (تومان)
قیمت یک عدد قوطی کلید میباشد.
۱۳۹۶/۹/۲۸
واحد: عدد
قیمت : ۲۲۵ (تومان)
قیمت یک عدد قوطی کلید میباشد.
۱۳۹۶/۹/۲۸
واحد: عدد
قیمت : ۲۷۰ (تومان)
قیمت یک عدد قوطی کلید میباشد.
۱۳۹۶/۹/۲۸
واحد: عدد
قیمت : ۳۵۰ (تومان)
قیمت یک عدد قوطی کلید میباشد.
۱۳۹۶/۹/۲۸
واحد: عدد
قیمت : ۱,۱۵۰ (تومان)
carmen سفید و کرم
۱۳۹۶/۹/۲۱