مصالح

کارفرمایان و سازندگان صنعت ساختمان بعد از تهیه نقشه های اجرایی هر ساختمان (پروژه) و یا حتی در برخی موارد قبل از تصمیم گیری در خصوص آغاز یک پروژه ساختمانی، نیاز دارند که دید شفافی نسبت به هزینه های اجرایی آن پروژه داشته باشند. یکی از نیازهای ضروری این دید شفاف اطلاع از هزینه های مستقیم و غیر مستقیم اجرای پروژه مورد نظر است. در وضعیت موجود بازار صنعت ساختمان، کانال های دسترسی منسجمی به اطلاعات قیمت روز مصالح و تجهیزات گوناگون وجود نداشته و اگر موجود باشد به روزرسانی نشده و یا در حد محدود در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
این دپارتمان امید دارد موجب ایجاد یک رقابت سالم و مبتنی بر مشتری مداری در بین تولید کنندگان و عرضه کنندگان و مجریان صنعت ساختمان شده و شاهد اصلاح برخی قیمت ها در راستای منافع مصرف کنندگان نهایی باشیم.

واحد: عدد
قیمت : ۱۷۷,۸۸۸ (تومان)
کادر شیشه ای و رویه سفید و کرم
۱۳۹۸/۴/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۳۵,۷۷۶ (تومان)
کادر تراندا رویه سفید و کرم
۱۳۹۸/۴/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۸۴,۵۲۸ (تومان)
کادر آلومینیوم رویه سفید و کرم
۱۳۹۸/۴/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۸۰,۴۳۲ (تومان)
کادر شیشه ای و رویه سفید و کرم
۱۳۹۸/۴/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۳۸,۳۲۰ (تومان)
کادر تراندا رویه سفید و کرم
۱۳۹۸/۴/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۸۷,۰۷۲ (تومان)
کادر آلومینیوم رویه سفید و کرم
۱۳۹۸/۴/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۸۴,۴۱۶ (تومان)
کادر شیشه ای و رویه سفید و کرم
۱۳۹۸/۴/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۹۳,۲۹۶ (تومان)
کادر شیشه ای و رویه رنگی
۱۳۹۸/۴/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۴۲,۳۰۴ (تومان)
کادر تراندا رویه سفید و کرم
۱۳۹۸/۴/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۵۱,۱۸۴ (تومان)
کادر تراندا رویه رنگی
۱۳۹۸/۴/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۹۱,۰۵۶ (تومان)
کادر آلومینیوم رویه سفید و کرم
۱۳۹۸/۴/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۹۹,۹۳۶ (تومان)
کادر آلومینیوم رویه رنگی
۱۳۹۸/۴/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۸۶,۱۹۲ (تومان)
کادر شیشه ای و رویه رنگی
۱۳۹۸/۴/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۴۴,۰۸۰ (تومان)
کادر تراندا رویه سفید و کرم
۱۳۹۸/۴/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۵۲,۲۴۰ (تومان)
کادر تراندا رویه رنگی
۱۳۹۸/۴/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۹۲,۸۳۲ (تومان)
کادر آلومینیوم رویه سفید و کرم
۱۳۹۸/۴/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۰۰,۹۹۲ (تومان)
کادر آلومینیوم رویه رنگی
۱۳۹۸/۴/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۸۱,۳۷۶ (تومان)
کادر شیشه ای و رویه سفید و کرم
۱۳۹۸/۴/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۸۵,۲۸۰ (تومان)
کادر شیشه ای و رویه رنگی
۱۳۹۸/۴/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۳۹,۲۶۴ (تومان)
کادر تراندا رویه سفید و کرم
۱۳۹۸/۴/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۴۳,۱۶۸ (تومان)
کادر تراندا رویه رنگی
۱۳۹۸/۴/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۸۸,۰۱۶ (تومان)
کادر آلومینیوم رویه سفید و کرم
۱۳۹۸/۴/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۹۱,۹۲۰ (تومان)
کادر آلومینیوم رویه رنگی
۱۳۹۸/۴/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۸۴,۰۹۶ (تومان)
کادر شیشه ای و رویه سفید و کرم
۱۳۹۸/۴/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۸۳,۹۶۸ (تومان)
کادر شیشه ای و رویه رنگی
۱۳۹۸/۴/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۴۱,۹۸۴ (تومان)
کادر تراندا رویه سفید و کرم
۱۳۹۸/۴/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۴۱,۸۵۶ (تومان)
کادر تراندا رویه رنگی
۱۳۹۸/۴/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۹۰,۷۳۶ (تومان)
کادر آلومینیوم رویه سفید و کرم
۱۳۹۸/۴/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۹۰,۶۰۸ (تومان)
کادر آلومینیوم رویه رنگی
۱۳۹۸/۴/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۸۴,۲۴۰ (تومان)
کادر شیشه ای و رویه سفید و کرم
۱۳۹۸/۴/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۸۹,۳۷۶ (تومان)
کادر شیشه ای و رویه رنگی
۱۳۹۸/۴/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۴۲,۱۲۸ (تومان)
کادر تراندا رویه سفید و کرم
۱۳۹۸/۴/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۴۷,۲۶۴ (تومان)
کادر تراندا رویه رنگی
۱۳۹۸/۴/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۹۰,۸۸۰ (تومان)
کادر آلومینیوم رویه سفید و کرم
۱۳۹۸/۴/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۹۶,۰۱۶ (تومان)
کادر آلومینیوم رویه رنگی
۱۳۹۸/۴/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۸۴,۲۴۰ (تومان)
کادر شیشه ای و رویه سفید و کرم
۱۳۹۸/۴/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۸۹,۳۷۶ (تومان)
کادر شیشه ای و رویه رنگی
۱۳۹۸/۴/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۴۲,۱۲۸ (تومان)
کادر تراندا رویه سفید و کرم
۱۳۹۸/۴/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۴۷,۲۶۴ (تومان)
کادر تراندا رویه رنگی
۱۳۹۸/۴/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۹۰,۸۸۰ (تومان)
کادر آلومینیوم رویه سفید و کرم
۱۳۹۸/۴/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۹۶,۰۱۶ (تومان)
کادر آلومینیوم رویه رنگی
۱۳۹۸/۴/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۳۰۵,۶۶۴ (تومان)
کادر شیشه ای و رویه سفید و کرم
۱۳۹۸/۴/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۳۰۸,۹۴۴ (تومان)
کادر شیشه ای و رویه رنگی
۱۳۹۸/۴/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۲۶۳,۵۵۲ (تومان)
کادر تراندا رویه سفید و کرم
۱۳۹۸/۴/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۲۶۶,۸۳۲ (تومان)
کادر تراندا رویه رنگی
۱۳۹۸/۴/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۲۱۲,۳۰۴ (تومان)
کادر آلومینیوم رویه سفید و کرم
۱۳۹۸/۴/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۲۱۵,۵۸۴ (تومان)
کادر آلومینیوم رویه رنگی
۱۳۹۸/۴/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۳۰۵,۶۶۴ (تومان)
کادر شیشه ای و رویه سفید و کرم
۱۳۹۸/۴/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۳۰۸,۹۴۴ (تومان)
کادر شیشه ای و رویه رنگی
۱۳۹۸/۴/۱۱
واحد: عدد
قیمت : ۲۶۳,۵۵۲ (تومان)
کادر تراندا رویه سفید و کرم
۱۳۹۸/۴/۱۱