مصالح

کارفرمایان و سازندگان صنعت ساختمان بعد از تهیه نقشه های اجرایی هر ساختمان (پروژه) و یا حتی در برخی موارد قبل از تصمیم گیری در خصوص آغاز یک پروژه ساختمانی، نیاز دارند که دید شفافی نسبت به هزینه های اجرایی آن پروژه داشته باشند. یکی از نیازهای ضروری این دید شفاف اطلاع از هزینه های مستقیم و غیر مستقیم اجرای پروژه مورد نظر است. در وضعیت موجود بازار صنعت ساختمان، کانال های دسترسی منسجمی به اطلاعات قیمت روز مصالح و تجهیزات گوناگون وجود نداشته و اگر موجود باشد به روزرسانی نشده و یا در حد محدود در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
این دپارتمان امید دارد موجب ایجاد یک رقابت سالم و مبتنی بر مشتری مداری در بین تولید کنندگان و عرضه کنندگان و مجریان صنعت ساختمان شده و شاهد اصلاح برخی قیمت ها در راستای منافع مصرف کنندگان نهایی باشیم.

واحد: دستگاه
قیمت : ۴,۰۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه تابلو میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۴
واحد: دستگاه
قیمت : ۶,۰۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه تابلو میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۴
واحد: دستگاه
قیمت : ۸,۲۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه تابلو میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۴
واحد: دستگاه
قیمت : ۳۱,۰۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه تابلو میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۴
واحد: عدد
قیمت : ۹,۴۰۰ (تومان)
روکار
۱۳۹۶/۹/۲۱
واحد: عدد
قیمت : ۸,۵۰۰ (تومان)
توکار
۱۳۹۶/۹/۲۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۲,۷۰۰ (تومان)
روکار
۱۳۹۶/۹/۲۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۱,۵۰۰ (تومان)
توکار
۱۳۹۶/۹/۲۱
واحد: عدد
قیمت : ۲۰,۳۰۰ (تومان)
روکار
۱۳۹۶/۹/۲۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۸,۰۰۰ (تومان)
توکار
۱۳۹۶/۹/۲۱
واحد: عدد
قیمت : ۲۳,۵۰۰ (تومان)
روکار
۱۳۹۶/۹/۲۱
واحد: عدد
قیمت : ۲۱,۰۰۰ (تومان)
توکار
۱۳۹۶/۹/۲۱
واحد: عدد
قیمت : ۳۰,۹۰۰ (تومان)
روکار
۱۳۹۶/۹/۲۱
واحد: عدد
قیمت : ۲۷,۸۰۰ (تومان)
توکار
۱۳۹۶/۹/۲۱
واحد: عدد
قیمت : ۴۵,۵۰۰ (تومان)
روکار
۱۳۹۶/۹/۲۱
واحد: عدد
قیمت : ۴۱,۰۰۰ (تومان)
توکار
۱۳۹۶/۹/۲۱
واحد: عدد
قیمت : ۵۲,۵۰۰ (تومان)
روکار
۱۳۹۶/۹/۲۱
واحد: عدد
قیمت : ۴۷,۵۰۰ (تومان)
توکار
۱۳۹۶/۹/۲۱
واحد: عدد
قیمت : ۶۲,۴۰۰ (تومان)
روکار
۱۳۹۶/۹/۲۱
واحد: عدد
قیمت : ۵۶,۷۰۰ (تومان)
توکار
۱۳۹۶/۹/۲۱
واحد: عدد
قیمت : ۸۲,۰۰۰ (تومان)
روکار
۱۳۹۶/۹/۲۱
واحد: عدد
قیمت : ۷۴,۵۰۰ (تومان)
توکار
۱۳۹۶/۹/۲۱
  • ۱
  • از ۱