مصالح

کارفرمایان و سازندگان صنعت ساختمان بعد از تهیه نقشه های اجرایی هر ساختمان (پروژه) و یا حتی در برخی موارد قبل از تصمیم گیری در خصوص آغاز یک پروژه ساختمانی، نیاز دارند که دید شفافی نسبت به هزینه های اجرایی آن پروژه داشته باشند. یکی از نیازهای ضروری این دید شفاف اطلاع از هزینه های مستقیم و غیر مستقیم اجرای پروژه مورد نظر است. در وضعیت موجود بازار صنعت ساختمان، کانال های دسترسی منسجمی به اطلاعات قیمت روز مصالح و تجهیزات گوناگون وجود نداشته و اگر موجود باشد به روزرسانی نشده و یا در حد محدود در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
این دپارتمان امید دارد موجب ایجاد یک رقابت سالم و مبتنی بر مشتری مداری در بین تولید کنندگان و عرضه کنندگان و مجریان صنعت ساختمان شده و شاهد اصلاح برخی قیمت ها در راستای منافع مصرف کنندگان نهایی باشیم.

واحد: مترمربع
قیمت : ۳۸,۰۰۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۳۵,۰۰۰ (تومان)
خوب
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۲۲,۰۰۰ (تومان)
استاندارد
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۲۵,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: مترمربع
قیمت : ۲۲,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: مترمربع
قیمت : ۲۰,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: متر مربع
قیمت : ۱۱,۰۰۰ (تومان)
شرکت تهران پویا
۱۳۹۸/۲/۲۴
واحد: متر مربع
قیمت : ۱۱,۰۰۰ (تومان)
شرکت تهران پویا
۱۳۹۸/۲/۲۴
واحد: متر مربع
قیمت : ۱۲,۰۰۰ (تومان)
شرکت تهران پویا
۱۳۹۸/۲/۲۴
واحد: متر مربع
قیمت : ۱۳,۰۰۰ (تومان)
شرکت تهران پویا
۱۳۹۸/۲/۲۴
واحد: متر مربع
قیمت : ۱۳,۰۰۰ (تومان)
شرکت تهران پویا
۱۳۹۸/۲/۲۴
واحد: متر مربع
قیمت : ۱۴,۵۰۰ (تومان)
شرکت کالا ساخت
۱۳۹۸/۲/۱۵
واحد: متر مربع
قیمت : ۱۷,۰۰۰ (تومان)
شرکت کالا ساخت
۱۳۹۸/۲/۱۵
واحد: متر مربع
قیمت : ۱۷,۰۰۰ (تومان)
شرکت کالا ساخت
۱۳۹۸/۲/۱۵
واحد: متر مربع
قیمت : ۱۷,۰۰۰ (تومان)
شرکت کالا ساخت
۱۳۹۸/۲/۱۵
واحد: متر مربع
قیمت : ۱۷,۰۰۰ (تومان)
شرکت کالا ساخت
۱۳۹۸/۲/۱۵
واحد: متر مربع
قیمت : ۱۷,۵۰۰ (تومان)
شرکت کالا ساخت
۱۳۹۸/۲/۱۵
واحد: متر مربع
قیمت : ۱۷,۵۰۰ (تومان)
شرکت کالا ساخت
۱۳۹۸/۲/۱۵
واحد: متر مربع
قیمت : ۲۷,۰۰۰ (تومان)
شرکت کالا ساخت
۱۳۹۸/۲/۱۵
واحد: متر مربع
قیمت : ۱۶,۰۰۰ (تومان)
شرکت کالا ساخت
۱۳۹۸/۲/۱۵
واحد: متر مربع
قیمت : ۱۴,۰۰۰ (تومان)
شرکت کالا ساخت
۱۳۹۸/۲/۱۵
واحد: متر مربع
قیمت : ۱۳,۰۰۰ (تومان)
شرکت کالا ساخت
۱۳۹۸/۲/۱۵
واحد: مترمربع
قیمت : ۶,۳۰۰ (تومان)
محصول از سیمان سیاه تهیه شده است.محل تحویل درب کارگاه است.
۱۳۹۶/۱۲/۲۷
واحد: مترمربع
قیمت : ۶,۳۰۰ (تومان)
محصول از سیمان سیاه تهیه شده است.محل تحویل درب کارگاه است.
۱۳۹۶/۱۲/۲۷
واحد: مترمربع
قیمت : ۸,۵۰۰ (تومان)
محصول از سیمان سفید تهیه شده است.محل تحویل درب کارگاه است.
۱۳۹۶/۱۲/۲۷
واحد: مترمربع
قیمت : ۸,۶۰۰ (تومان)
محصول از سیمان سفید تهیه شده است.محل تحویل درب کارگاه است.
۱۳۹۶/۱۲/۲۷
واحد: مترمربع
قیمت : ۹,۵۰۰ (تومان)
محصول از سیمان سفید تهیه شده است.محل تحویل درب کارگاه است.
۱۳۹۶/۱۲/۲۷
واحد: مترمربع
قیمت : ۹,۶۰۰ (تومان)
محصول از سیمان سفید تهیه شده است.محل تحویل درب کارگاه است.
۱۳۹۶/۱۲/۲۷
واحد: مترمربع
قیمت : ۱۳,۵۰۰ (تومان)
محصول دارای تنوع در طرح و رنگ میباشد.محل تحویل درب کارگاه است.
۱۳۹۶/۱۲/۲۷
واحد: مترمربع
قیمت : ۱۳,۵۰۰ (تومان)
محصول دارای تنوع در طرح و رنگ میباشد.محل تحویل درب کارگاه است.
۱۳۹۶/۱۲/۲۷
واحد: مترمربع
قیمت : ۱۳,۵۰۰ (تومان)
محصول دارای تنوع در طرح و رنگ میباشد.محل تحویل درب کارگاه است.
۱۳۹۶/۱۲/۲۷
واحد: مترمربع
قیمت : ۱۵,۵۰۰ (تومان)
محصول دارای تنوع در طرح و رنگ میباشد.محل تحویل درب کارگاه است.
۱۳۹۶/۱۲/۲۷
واحد: مترمربع
قیمت : ۱۶,۲۰۰ (تومان)
قیمت برای محصول درجه ۱ میباشد.با توجه به کد رنگ کارخانه امکان نوسان قیمت وجود دارد.
۱۳۹۶/۱۲/۲۷
واحد: مترمربع
قیمت : ۱۶,۵۰۰ (تومان)
قیمت برای محصول درجه ۱ میباشد.با توجه به کد رنگ کارخانه امکان نوسان قیمت وجود دارد.
۱۳۹۶/۱۲/۲۷
واحد: مترمربع
قیمت : ۱۷,۶۰۰ (تومان)
قیمت برای محصول درجه ۱ میباشد.با توجه به کد رنگ کارخانه امکان نوسان قیمت وجود دارد.
۱۳۹۶/۱۲/۲۷
واحد: مترمربع
قیمت : ۱۸,۵۰۰ (تومان)
قیمت برای محصول درجه ۱ میباشد.با توجه به کد رنگ کارخانه امکان نوسان قیمت وجود دارد.
۱۳۹۶/۱۲/۲۷
واحد: مترمربع
قیمت : ۱۸,۵۰۰ (تومان)
قیمت برای محصول درجه ۱ میباشد.با توجه به کد رنگ کارخانه امکان نوسان قیمت وجود دارد.
۱۳۹۶/۱۲/۲۷
واحد: مترمربع
قیمت : ۱۸,۶۰۰ (تومان)
قیمت برای محصول درجه ۱ میباشد.با توجه به کد رنگ کارخانه امکان نوسان قیمت وجود دارد.
۱۳۹۶/۱۲/۲۷
واحد: مترمربع
قیمت : ۱۵,۷۰۰ (تومان)
قیمت برای محصول درجه ۱ میباشد.با توجه به کد رنگ کارخانه امکان نوسان قیمت وجود دارد.
۱۳۹۶/۱۲/۲۷
واحد: مترمربع
قیمت : ۱۶,۸۰۰ (تومان)
قیمت برای محصول درجه ۱ میباشد.با توجه به کد رنگ کارخانه امکان نوسان قیمت وجود دارد.
۱۳۹۶/۱۲/۲۷
واحد: مترمربع
قیمت : ۱۸,۷۰۰ (تومان)
قیمت برای محصول درجه ۱ میباشد.
۱۳۹۶/۱۲/۲۷
واحد: مترمربع
قیمت : ۱۸,۰۰۰ (تومان)
قیمت برای محصول درجه ۱ میباشد.
۱۳۹۶/۱۲/۲۷
واحد: مترمربع
قیمت : ۱۹,۵۰۰ (تومان)
قیمت برای محصول درجه۱ میباشد.
۱۳۹۶/۱۲/۲۷
واحد: مترمربع
قیمت : ۱۸,۵۰۰ (تومان)
قیمت برای محصول درجه۱ میباشد.
۱۳۹۶/۱۲/۲۷
واحد: مترمربع
قیمت : ۱۸,۵۰۰ (تومان)
قیمت برای محصول درجه۱ میباشد.
۱۳۹۶/۱۲/۲۷
واحد: مترمربع
قیمت : ۱۸,۵۰۰ (تومان)
قیمت برای محصول درجه۱ میباشد.
۱۳۹۶/۱۲/۲۷
واحد: مترمربع
قیمت : ۱۹,۵۰۰ (تومان)
قیمت برای محصول درجه۱ میباشد.
۱۳۹۶/۱۲/۲۷
  • ۱
  • از ۳

دیده شو