مصالح

کارفرمایان و سازندگان صنعت ساختمان بعد از تهیه نقشه های اجرایی هر ساختمان (پروژه) و یا حتی در برخی موارد قبل از تصمیم گیری در خصوص آغاز یک پروژه ساختمانی، نیاز دارند که دید شفافی نسبت به هزینه های اجرایی آن پروژه داشته باشند. یکی از نیازهای ضروری این دید شفاف اطلاع از هزینه های مستقیم و غیر مستقیم اجرای پروژه مورد نظر است. در وضعیت موجود بازار صنعت ساختمان، کانال های دسترسی منسجمی به اطلاعات قیمت روز مصالح و تجهیزات گوناگون وجود نداشته و اگر موجود باشد به روزرسانی نشده و یا در حد محدود در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
این دپارتمان امید دارد موجب ایجاد یک رقابت سالم و مبتنی بر مشتری مداری در بین تولید کنندگان و عرضه کنندگان و مجریان صنعت ساختمان شده و شاهد اصلاح برخی قیمت ها در راستای منافع مصرف کنندگان نهایی باشیم.

واحد: متر مربع
قیمت : ۴۳,۰۰۰ (تومان)
قیمت برای انواع طرح های این برند و بدون هزینه ی نصب است.
۱۳۹۶/۱۲/۹
واحد: متر مربع
قیمت : ۴۹,۰۰۰ (تومان)
قیمت برای انواع طرح های این برند و بدون هزینه ی نصب است.
۱۳۹۶/۱۲/۹
واحد: متر مربع
قیمت : ۴۹,۰۰۰ (تومان)
قیمت برای انواع طرح های این برند و بدون هزینه ی نصب است.
۱۳۹۶/۱۲/۹
واحد: متر مربع
قیمت : ۵۲,۵۰۰ (تومان)
قیمت برای انواع طرح های این برند و بدون هزینه ی نصب است.
۱۳۹۶/۱۲/۹
واحد: متر مربع
قیمت : ۴۹,۰۰۰ (تومان)
قیمت برای انواع طرح های این برند و بدون هزینه ی نصب است.
۱۳۹۶/۱۲/۹
واحد: متر مربع
قیمت : ۴۹,۰۰۰ (تومان)
قیمت برای انواع طرح های این برند و بدون هزینه ی نصب است.
۱۳۹۶/۱۲/۹
واحد: متر مربع
قیمت : ۵۲,۵۰۰ (تومان)
قیمت برای انواع طرح های این برند و بدون هزینه ی نصب است.
۱۳۹۶/۱۲/۹
واحد: متر مربع
قیمت : ۲۹,۰۰۰ (تومان)
قیمت برای انواع طرح های این برند و بدون هزینه ی نصب است.
۱۳۹۶/۱۲/۹
واحد: متر مربع
قیمت : ۲۹,۰۰۰ (تومان)
قیمت برای انواع طرح های این برند و بدون هزینه ی نصب است.
۱۳۹۶/۱۲/۹
واحد: متر مربع
قیمت : ۳۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت برای انواع طرح های این برند و بدون هزینه ی نصب است.
۱۳۹۶/۱۲/۹
واحد: متر مربع
قیمت : ۵۷,۰۰۰ (تومان)
قیمت برای انواع طرح های این برند و بدون هزینه ی نصب است.
۱۳۹۶/۱۲/۹
واحد: متر مربع
قیمت : ۶۱,۸۰۰ (تومان)
قیمت برای انواع طرح های این برند و بدون هزینه ی نصب است.
۱۳۹۶/۱۲/۹
واحد: متر مربع
قیمت : ۲۳,۵۰۰ (تومان)
قیمت برای انواع طرح های این برند و بدون هزینه ی نصب است.
۱۳۹۶/۱۲/۹
واحد: متر مربع
قیمت : ۲۷,۵۰۰ (تومان)
قیمت برای انواع طرح های این برند و بدون هزینه ی نصب است.
۱۳۹۶/۱۲/۹
واحد: متر مربع
قیمت : ۲۷,۰۰۰ (تومان)
قیمت برای انواع طرح های این برند و بدون هزینه ی نصب است.
۱۳۹۶/۱۲/۹
واحد: متر مربع
قیمت : ۱۹,۰۰۰ (تومان)
هزینه نصب کفپوش توسط شرکت سروین دکور همراه با چسب متری ۵۵۰۰ تومان می باشد.
۱۳۹۶/۱۲/۷
واحد: متر مربع
قیمت : ۴,۰۰۰ (تومان)
هزینه نصب کفپوش توسط شرکت سروین دکور همراه با چسب متری ۵۵۰۰ تومان می باشد. قیمت این محصول با توجه به طرح بین ۳۳۰۰۰ الی ۳۷۰۰۰ تومان متغیر است.
۱۳۹۶/۱۲/۷
واحد: متر مربع
قیمت : ۳۰,۰۰۰ (تومان)
هزینه نصب کفپوش توسط شرکت سروین دکور همراه با چسب متری ۵۵۰۰ تومان می باشد.
۱۳۹۶/۱۲/۷
واحد: متر مربع
قیمت : ۲۶,۰۰۰ (تومان)
هزینه نصب کفپوش توسط شرکت سروین دکور همراه با چسب متری ۵۵۰۰ تومان می باشد.
۱۳۹۶/۱۲/۷
واحد: متر مربع
قیمت : ۲۸,۰۰۰ (تومان)
هزینه نصب کفپوش توسط شرکت سروین دکور همراه با چسب متری ۵۵۰۰ تومان می باشد.
۱۳۹۶/۱۲/۷
واحد: متر مربع
قیمت : ۲۸,۰۰۰ (تومان)
هزینه نصب کفپوش توسط شرکت سروین دکور همراه با چسب متری ۵۵۰۰ تومان می باشد.
۱۳۹۶/۱۲/۷
واحد: متر مربع
قیمت : ۳۰,۰۰۰ (تومان)
هزینه نصب کفپوش توسط شرکت سروین دکور همراه با چسب متری ۵۵۰۰ تومان می باشد.
۱۳۹۶/۱۲/۷
واحد: متر مربع
قیمت : ۳۵,۰۰۰ (تومان)
هزینه نصب کفپوش توسط شرکت سروین دکور همراه با چسب متری ۵۵۰۰ تومان می باشد.
۱۳۹۶/۱۲/۷
واحد: متر مربع
قیمت : ۳۷,۰۰۰ (تومان)
هزینه نصب کفپوش توسط شرکت سروین دکور همراه با چسب متری ۵۵۰۰ تومان می باشد.
۱۳۹۶/۱۲/۷
واحد: متر مربع
قیمت : ۴۰,۰۰۰ (تومان)
هزینه نصب کفپوش توسط شرکت سروین دکور همراه با چسب متری ۵۵۰۰ تومان می باشد.
۱۳۹۶/۱۲/۷
واحد: متر مربع
قیمت : ۱۹,۰۰۰ (تومان)
قیمت بدون محاسبه هزینه نصب می باشد. هزینه ی نصب بهمراه زیر سازی و ابزارآلات توسط شرکت سروین دکور متری ۸۰۰۰ تومان میباشد.
۱۳۹۶/۱۲/۷
واحد: مترمربع
قیمت : ۲۲,۵۰۰ (تومان)
این قیمت بدون هزینه نصب میباشد.
۱۳۹۶/۱۲/۶
واحد: مترمربع
قیمت : ۴۵,۰۰۰ (تومان)
این قیمت همراه با هزینه نصب میباشد.
۱۳۹۶/۱۲/۶
واحد: متر مربع
قیمت : ۱۹,۰۰۰ (تومان)
این قیمت بدون هزینه نصب میباشد.
۱۳۹۶/۱۲/۵
واحد: متر مربع
قیمت : ۲۷,۰۰۰ (تومان)
این قیمت بدون هزینه نصب میباشد.
۱۳۹۶/۱۲/۵
واحد: متر مربع
قیمت : ۳۰,۰۰۰ (تومان)
این قیمت بدون هزینه نصب میباشد.
۱۳۹۶/۱۲/۵
واحد: متر مربع
قیمت : ۲۵,۰۰۰ (تومان)
این قیمت به همراه هزینه ی نصب و چسب میباشد.
۱۳۹۶/۱۲/۵
واحد: متر مربع
قیمت : ۳۳,۰۰۰ (تومان)
این قیمت به همراه هزینه ی نصب و چسب میباشد.
۱۳۹۶/۱۲/۵
واحد: متر مربع
قیمت : ۳۶,۰۰۰ (تومان)
این قیمت به همراه هزینه ی نصب و چسب میباشد.
۱۳۹۶/۱۲/۵
واحد: مترمربع
قیمت : ۲۰,۰۰۰ (تومان)
این قیمت بدون هزینه نصب میباشد. و برای تمام رنگها است.
۱۳۹۶/۱۲/۵
واحد: مترمربع
قیمت : ۲۳,۰۰۰ (تومان)
این قیمت بدون هزینه نصب میباشد. و برای تمام رنگها است.
۱۳۹۶/۱۲/۵
واحد: مترمربع
قیمت : ۲۵,۸۰۰ (تومان)
این قیمت بدون هزینه نصب میباشد. و برای تمام رنگها است.
۱۳۹۶/۱۲/۵
واحد: مترمربع
قیمت : ۲۲,۸۰۰ (تومان)
این قیمت بدون هزینه نصب میباشد. و برای ۱۸ رنگ است. (هر کارتن ۴.۱۸ متر مربع میباشد.)
۱۳۹۶/۱۲/۵
  • ۱
  • از ۱

دیده شو