مصالح

کارفرمایان و سازندگان صنعت ساختمان بعد از تهیه نقشه های اجرایی هر ساختمان (پروژه) و یا حتی در برخی موارد قبل از تصمیم گیری در خصوص آغاز یک پروژه ساختمانی، نیاز دارند که دید شفافی نسبت به هزینه های اجرایی آن پروژه داشته باشند. یکی از نیازهای ضروری این دید شفاف اطلاع از هزینه های مستقیم و غیر مستقیم اجرای پروژه مورد نظر است. در وضعیت موجود بازار صنعت ساختمان، کانال های دسترسی منسجمی به اطلاعات قیمت روز مصالح و تجهیزات گوناگون وجود نداشته و اگر موجود باشد به روزرسانی نشده و یا در حد محدود در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
این دپارتمان امید دارد موجب ایجاد یک رقابت سالم و مبتنی بر مشتری مداری در بین تولید کنندگان و عرضه کنندگان و مجریان صنعت ساختمان شده و شاهد اصلاح برخی قیمت ها در راستای منافع مصرف کنندگان نهایی باشیم.

واحد: kg 1.1
قیمت : ۲۰,۹۰۰ (تومان)
رنگ نمای ساختمان
۱۳۹۸/۱/۳۱
واحد: kg 4.3
قیمت : ۷۵,۹۰۰ (تومان)
رنگ نمای ساختمان
۱۳۹۸/۱/۳۱
واحد: kg 10.5
قیمت : ۱۸۱,۵۰۰ (تومان)
رنگ نمای ساختمان
۱۳۹۸/۱/۳۱
واحد: kg 21
قیمت : ۳۵۲,۰۰۰ (تومان)
رنگ نمای ساختمان
۱۳۹۸/۱/۳۱
واحد: kg 4.3
قیمت : ۹۷,۹۰۰ (تومان)
رنگ نمای ساختمان
۱۳۹۸/۱/۳۱
واحد: kg 10.5
قیمت : ۲۳۴,۳۰۰ (تومان)
رنگ نمای ساختمان
۱۳۹۸/۱/۳۱
واحد: kg 21
قیمت : ۴۳۵,۶۰۰ (تومان)
رنگ نمای ساختمان
۱۳۹۸/۱/۳۱
واحد: kg 10
قیمت : ۳۹۳,۸۰۰ (تومان)
رنگ نمای ساختمان
۱۳۹۸/۱/۳۱
واحد: kg 21
قیمت : ۷۸۲,۱۰۰ (تومان)
رنگ نمای ساختمان
۱۳۹۸/۱/۳۱
واحد: kg 4.3
قیمت : ۷۵,۹۰۰ (تومان)
رنگ نمای ساختمان
۱۳۹۸/۱/۳۱
واحد: kg 10.5
قیمت : ۱۸۱,۵۰۰ (تومان)
رنگ نمای ساختمان
۱۳۹۸/۱/۳۱
واحد: kg 21
قیمت : ۳۵۲,۰۰۰ (تومان)
رنگ نمای ساختمان
۱۳۹۸/۱/۳۱
واحد: kg 4.3
قیمت : ۵۸,۳۰۰ (تومان)
رنگ نمای ساختمان
۱۳۹۸/۱/۳۱
واحد: kg 10.5
قیمت : ۱۴۷,۴۰۰ (تومان)
رنگ نمای ساختمان
۱۳۹۸/۱/۳۱
واحد: kg 21
قیمت : ۲۸۳,۸۰۰ (تومان)
رنگ نمای ساختمان
۱۳۹۸/۱/۳۱
واحد: kg 21
قیمت : ۱۳۷,۵۰۰ (تومان)
رنگ نمای ساختمان
۱۳۹۸/۱/۳۱
واحد: kg 21
قیمت : ۱۹۵,۸۰۰ (تومان)
رنگ نمای ساختمان
۱۳۹۸/۱/۳۱
واحد: kg 21
قیمت : ۱۳۷,۵۰۰ (تومان)
رنگ نمای ساختمان
۱۳۹۸/۱/۳۱
واحد: kg 1.1
قیمت : ۷,۹۰۰ (تومان)
رنگ نمای ساختمان
۱۳۹۸/۱/۳۱
واحد: kg 4.3
قیمت : ۳۱,۷۰۰ (تومان)
رنگ نمای ساختمان
۱۳۹۸/۱/۳۱
واحد: kg 21
قیمت : ۱۳۷,۵۰۰ (تومان)
رنگ نمای ساختمان
۱۳۹۸/۱/۳۱
واحد: kg 1.1
قیمت : ۹,۶۰۰ (تومان)
رنگ نمای ساختمان
۱۳۹۸/۱/۳۱
واحد: kg 4.3
قیمت : ۳۷,۴۰۰ (تومان)
رنگ نمای ساختمان
۱۳۹۸/۱/۳۱
واحد: kg 21
قیمت : ۱۷۶,۰۰۰ (تومان)
رنگ نمای ساختمان
۱۳۹۸/۱/۳۱
واحد: kg 1.1
قیمت : ۲۶,۵۰۰ (تومان)
رنگ نمای ساختمان
۱۳۹۸/۱/۳۱
واحد: kg 4.3
قیمت : ۱۰۰,۸۰۰ (تومان)
رنگ نمای ساختمان
۱۳۹۸/۱/۳۱
واحد: kg 21
قیمت : ۴۷۸,۷۰۰ (تومان)
رنگ نمای ساختمان
۱۳۹۸/۱/۳۱
واحد: kg 0.2
قیمت : ۹,۵۰۰ (تومان)
مادر رنگ پایه آب ، براي تنظيم رنگ بندي رنگهاي سطوح داخلي
۱۳۹۸/۱/۳۱
واحد: kg 4.3
قیمت : ۸,۵۰۰ (تومان)
مادر رنگ پایه آب ، براي تنظيم رنگ بندي رنگهاي سطوح داخلي و خارجی
۱۳۹۸/۱/۳۱
واحد: kg 10.5
قیمت : ۷,۴۰۰ (تومان)
مادر رنگ پایه آب ، براي تنظيم رنگ بندي رنگهاي سطوح داخلي و خارجی
۱۳۹۸/۱/۳۱
واحد: kg 21
قیمت : ۷,۴۰۰ (تومان)
مادر رنگ پایه آب ، براي تنظيم رنگ بندي رنگهاي سطوح داخلي و خارجی
۱۳۹۸/۱/۳۱
واحد: kg 4.3
قیمت : ۷,۴۰۰ (تومان)
مادر رنگ پایه آب ، براي تنظيم رنگ بندي رنگهاي سطوح داخلي و خارجی
۱۳۹۸/۱/۳۱
واحد: kg 0.5
قیمت : ۱۸,۷۰۰ (تومان)
مادر رنگ پایه آب ، براي تنظيم رنگ بندي رنگهاي سطوح داخلي
۱۳۹۸/۱/۳۱
واحد: kg 0.5
قیمت : ۱۶,۷۰۰ (تومان)
مادر رنگ پایه آب ، براي تنظيم رنگ بندي رنگهاي سطوح داخلي و خارجی
۱۳۹۸/۱/۳۱
واحد: kg 0.5
قیمت : ۱۴,۵۰۰ (تومان)
مادر رنگ پایه آب ، براي تنظيم رنگ بندي رنگهاي سطوح داخلي و خارجی
۱۳۹۸/۱/۳۱
واحد: kg 0.5
قیمت : ۱۴,۵۰۰ (تومان)
مادر رنگ پایه آب ، براي تنظيم رنگ بندي رنگهاي سطوح داخلي و خارجی
۱۳۹۸/۱/۳۱
واحد: kg 0.5
قیمت : ۱۴,۵۰۰ (تومان)
مادر رنگ پایه آب ، براي تنظيم رنگ بندي رنگهاي سطوح داخلي و خارجی
۱۳۹۸/۱/۳۱
واحد: kg 0.2
قیمت : ۱۸,۰۰۰ (تومان)
مادر رنگ پایه آب ، براي تنظيم رنگ بندي رنگهاي سطوح داخلي و خارجی
۱۳۹۸/۱/۳۱
واحد: kg 0.2
قیمت : ۱۷,۰۰۰ (تومان)
مادر رنگ پایه آب ، براي تنظيم رنگ بندي رنگهاي سطوح داخلي و خارجی
۱۳۹۸/۱/۳۱
واحد: kg 0.2
قیمت : ۱۷,۰۰۰ (تومان)
مادر رنگ پایه آب ، براي تنظيم رنگ بندي رنگهاي سطوح داخلي و خارجی
۱۳۹۸/۱/۳۱
واحد: kg 1.1
قیمت : ۱۸,۱۰۰ (تومان)
رنگ داخلی ساختمان
۱۳۹۸/۱/۲۸
واحد: kg 3.7
قیمت : ۵۸,۳۰۰ (تومان)
رنگ داخلی ساختمان
۱۳۹۸/۱/۲۸
واحد: kg 4.3
قیمت : ۶۶,۰۰۰ (تومان)
رنگ داخلی ساختمان
۱۳۹۸/۱/۲۸
واحد: kg 10.5
قیمت : ۱۴۹,۶۰۰ (تومان)
رنگ داخلی ساختمان
۱۳۹۸/۱/۲۸
واحد: kg 21
قیمت : ۲۹۷,۰۰۰ (تومان)
رنگ داخلی ساختمان
۱۳۹۸/۱/۲۸
واحد: kg 1.1
قیمت : ۲۱,۴۰۰ (تومان)
رنگ داخلی ساختمان
۱۳۹۸/۱/۲۸
واحد: kg 3.7
قیمت : ۷۰,۴۰۰ (تومان)
رنگ داخلی ساختمان
۱۳۹۸/۱/۲۸
واحد: kg 4.3
قیمت : ۸۰,۳۰۰ (تومان)
رنگ داخلی ساختمان
۱۳۹۸/۱/۲۸
واحد: kg 10.5
قیمت : ۱۹۰,۳۰۰ (تومان)
رنگ داخلی ساختمان
۱۳۹۸/۱/۲۸
واحد: kg 21
قیمت : ۳۷۹,۵۰۰ (تومان)
رنگ داخلی ساختمان
۱۳۹۸/۱/۲۸