مصالح

کارفرمایان و سازندگان صنعت ساختمان بعد از تهیه نقشه های اجرایی هر ساختمان (پروژه) و یا حتی در برخی موارد قبل از تصمیم گیری در خصوص آغاز یک پروژه ساختمانی، نیاز دارند که دید شفافی نسبت به هزینه های اجرایی آن پروژه داشته باشند. یکی از نیازهای ضروری این دید شفاف اطلاع از هزینه های مستقیم و غیر مستقیم اجرای پروژه مورد نظر است. در وضعیت موجود بازار صنعت ساختمان، کانال های دسترسی منسجمی به اطلاعات قیمت روز مصالح و تجهیزات گوناگون وجود نداشته و اگر موجود باشد به روزرسانی نشده و یا در حد محدود در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
این دپارتمان امید دارد موجب ایجاد یک رقابت سالم و مبتنی بر مشتری مداری در بین تولید کنندگان و عرضه کنندگان و مجریان صنعت ساختمان شده و شاهد اصلاح برخی قیمت ها در راستای منافع مصرف کنندگان نهایی باشیم.

واحد: ورق
قیمت : ۴۰,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۶/۱۲/۲۴
واحد: ورق
قیمت : ۱۵۰,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۶/۱۲/۲۴
واحد: متر مربع
قیمت : ۱۸,۹۰۰ (تومان)
برای خرید نقدی قیمت های این کارخانه قابل مذاکره میباشد.( طول ۵ متر و عرض ۲۰ سانتی متر)
۱۳۹۶/۱۲/۹
واحد: متر مربع
قیمت : ۱۶,۰۰۰ (تومان)
برای خرید نقدی قیمت های این کارخانه قابل مذاکره میباشد.( طول ۵ متر و عرض ۲۰ سانتی متر)
۱۳۹۶/۱۲/۹
واحد: متر مربع
قیمت : ۱۳,۰۰۰ (تومان)
برای خرید نقدی قیمت های این کارخانه قابل مذاکره میباشد.( طول ۵ متر و عرض ۲۰ سانتی متر)
۱۳۹۶/۱۲/۹
واحد: متر مربع
قیمت : ۱۱,۸۰۰ (تومان)
برای خرید نقدی قیمت های این کارخانه قابل مذاکره میباشد.( طول ۵ متر و عرض ۲۰ سانتی متر)
۱۳۹۶/۱۲/۹
واحد: متر مربع
قیمت : ۱۴,۰۰۰ (تومان)
برای خرید نقدی قیمت های این کارخانه قابل مذاکره میباشد.( طول ۵ متر و عرض ۲۰ سانتی متر)
۱۳۹۶/۱۲/۹
واحد: ورق
قیمت : ۳۰۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول در ابعاد استاندارد ۲۴۴*۱۲۲ تولید میشود. قیمت برای پنل خام و به صورت عمده میباشد.
۱۳۹۶/۱۲/۸
واحد: ورق
قیمت : ۲۰۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول در ابعاد استاندارد ۲۴۴*۱۲۲ تولید میشود. قیمت برای پنل خام و به صورت عمده میباشد.
۱۳۹۶/۱۲/۸
واحد: ورق
قیمت : ۲۱,۰۰۰ (تومان)
قیمت برای پنل خام و به صورت عمده میباشد.
۱۳۹۶/۱۲/۸
واحد: ورق
قیمت : ۳۵۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول در ابعاد استاندارد ۲۴۴*۱۲۲ تولید میشود. قیمت برای پنل یک رو رنگ و به صورت عمده میباشد.
۱۳۹۶/۱۲/۸
واحد: ورق
قیمت : ۲۵۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول در ابعاد استاندارد ۲۴۴*۱۲۲ تولید میشود. قیمت برای پنل یک رو رنگ و به صورت عمده میباشد.
۱۳۹۶/۱۲/۸
واحد: ورق
قیمت : ۲۶,۰۰۰ (تومان)
قیمت برای پنل یک رو رنگ و به صورت عمده میباشد.
۱۳۹۶/۱۲/۸
واحد: ورق
قیمت : ۴۰۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول در ابعاد استاندارد ۲۴۴*۱۲۲ تولید میشود. قیمت برای پنل دو طرف رنگ و به صورت عمده میباشد.
۱۳۹۶/۱۲/۸
واحد: ورق
قیمت : ۳۰۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول در ابعاد استاندارد ۲۴۴*۱۲۲ تولید میشود. قیمت برای پنل دو طرف رنگ و به صورت عمده میباشد.
۱۳۹۶/۱۲/۸
واحد: ورق
قیمت : ۳۱,۰۰۰ (تومان)
قیمت برای پنل دو طرف رنگ و به صورت عمده میباشد.
۱۳۹۶/۱۲/۸
واحد: ورق
قیمت : ۴,۰۰۰ (تومان)
محصول دارای ابعاد ۳۰*۳۰ سانتی متر است. قیمت برای خرید عمده میباشد.
۱۳۹۶/۱۲/۸
واحد: ورق
قیمت : ۶,۰۰۰ (تومان)
محصول دارای ابعاد ۳۰*۳۰ سانتی متر است. قیمت برای خرید عمده میباشد.
۱۳۹۶/۱۲/۸
واحد: ورق
قیمت : ۲۵,۰۰۰ (تومان)
محصول دارای ابعاد ۶۰*۶۰ سانتی متر است. قیمت برای خرید عمده میباشد.
۱۳۹۶/۱۲/۸
واحد: شاخه
قیمت : ۱۰,۵۰۰ (تومان)
قیمت بدون محاسبه هزینه نصب می باشد.
۱۳۹۶/۱۲/۷
واحد: شاخه
قیمت : ۱۲,۰۰۰ (تومان)
قیمت بدون محاسبه هزینه نصب می باشد.
۱۳۹۶/۱۲/۷
واحد: شاخه
قیمت : ۱۶,۰۰۰ (تومان)
قیمت بدون محاسبه هزینه نصب می باشد.
۱۳۹۶/۱۲/۷
واحد: شاخه
قیمت : ۸,۰۰۰ (تومان)
قیمت بدون محاسبه هزینه نصب می باشد.
۱۳۹۶/۱۲/۷
واحد: شاخه
قیمت : ۷,۰۰۰ (تومان)
قیمت بدون محاسبه هزینه نصب می باشد.
۱۳۹۶/۱۲/۷
واحد: شاخه
قیمت : ۸,۰۰۰ (تومان)
قیمت بدون محاسبه هزینه نصب می باشد.
۱۳۹۶/۱۲/۷
واحد: شاخه
قیمت : ۲۸,۰۰۰ (تومان)
قیمت بدون محاسبه هزینه نصب می باشد.
۱۳۹۶/۱۲/۷
واحد: شاخه
قیمت : ۲۸,۰۰۰ (تومان)
قیمت بدون محاسبه هزینه نصب می باشد.
۱۳۹۶/۱۲/۷
واحد: شاخه
قیمت : ۷,۰۰۰ (تومان)
قیمت بدون محاسبه هزینه نصب می باشد.
۱۳۹۶/۱۲/۷
واحد: متر مربع
قیمت : ۴۰,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۶/۱۲/۶
واحد: متر مربع
قیمت : ۱۱,۰۰۰ (تومان)
این قیمت بدون هزینه نصب میباشد.
۱۳۹۶/۱۲/۵
واحد: متر مربع
قیمت : ۱۲,۰۰۰ (تومان)
این قیمت بدون هزینه نصب میباشد.
۱۳۹۶/۱۲/۵
واحد: متر مربع
قیمت : ۱۲,۰۰۰ (تومان)
این قیمت بدون هزینه نصب میباشد.
۱۳۹۶/۱۲/۵
واحد: متر مربع
قیمت : ۱۳,۰۰۰ (تومان)
این قیمت بدون هزینه نصب میباشد.
۱۳۹۶/۱۲/۵
واحد: متر مربع
قیمت : ۱۸,۰۰۰ (تومان)
این قیمت بدون هزینه نصب میباشد.
۱۳۹۶/۱۲/۵
واحد: متر مربع
قیمت : ۱۶,۰۰۰ (تومان)
این قیمت بدون هزینه نصب میباشد.
۱۳۹۶/۱۲/۵
واحد: متر مربع
قیمت : ۲۲,۰۰۰ (تومان)
این قیمت بدون هزینه نصب میباشد.
۱۳۹۶/۱۲/۵
واحد: متر مربع
قیمت : ۱۶,۰۰۰ (تومان)
این قیمت به همراه هزینه نصب میباشد.
۱۳۹۶/۱۲/۵
واحد: متر مربع
قیمت : ۱۷,۰۰۰ (تومان)
این قیمت به همراه هزینه نصب میباشد.
۱۳۹۶/۱۲/۵
واحد: متر مربع
قیمت : ۱۷,۰۰۰ (تومان)
این قیمت به همراه هزینه نصب میباشد.
۱۳۹۶/۱۲/۵
واحد: متر مربع
قیمت : ۱۸,۰۰۰ (تومان)
این قیمت به همراه هزینه نصب میباشد.
۱۳۹۶/۱۲/۵
واحد: متر مربع
قیمت : ۲۱,۵۰۰ (تومان)
این قیمت به همراه هزینه نصب میباشد.
۱۳۹۶/۱۲/۵
واحد: متر مربع
قیمت : ۲۱,۰۰۰ (تومان)
این قیمت به همراه هزینه نصب میباشد.
۱۳۹۶/۱۲/۵
واحد: متر مربع
قیمت : ۲۵,۰۰۰ (تومان)
این قیمت به همراه هزینه نصب میباشد.
۱۳۹۶/۱۲/۵
واحد: مترمربع
قیمت : ۱۴,۹۰۰ (تومان)
طول ۶ متر - عرض۲۵ و ۲۰ سانتی متر
۱۳۹۶/۱۱/۳۰
واحد: مترمربع
قیمت : ۱۵,۹۰۰ (تومان)
طول ۶ متر - عرض ۲۰ و ۴۰ سانتی متر
۱۳۹۶/۱۱/۳۰
واحد: مترمربع
قیمت : ۳۰,۰۰۰ (تومان)
طول ۶ متر -عرض۲۰و ۴۰ سانتی متر
۱۳۹۶/۱۱/۳۰