مصالح

کارفرمایان و سازندگان صنعت ساختمان بعد از تهیه نقشه های اجرایی هر ساختمان (پروژه) و یا حتی در برخی موارد قبل از تصمیم گیری در خصوص آغاز یک پروژه ساختمانی، نیاز دارند که دید شفافی نسبت به هزینه های اجرایی آن پروژه داشته باشند. یکی از نیازهای ضروری این دید شفاف اطلاع از هزینه های مستقیم و غیر مستقیم اجرای پروژه مورد نظر است. در وضعیت موجود بازار صنعت ساختمان، کانال های دسترسی منسجمی به اطلاعات قیمت روز مصالح و تجهیزات گوناگون وجود نداشته و اگر موجود باشد به روزرسانی نشده و یا در حد محدود در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
این دپارتمان امید دارد موجب ایجاد یک رقابت سالم و مبتنی بر مشتری مداری در بین تولید کنندگان و عرضه کنندگان و مجریان صنعت ساختمان شده و شاهد اصلاح برخی قیمت ها در راستای منافع مصرف کنندگان نهایی باشیم.

واحد: ورق
قیمت : ۲۸۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول در ابعاد استاندارد ۲۴۴*۱۲۲ تولید میشود. قیمت برای پنل خام و به صورت عمده میباشد.
۱۳۹۶/۱۲/۸
واحد: ورق
قیمت : ۳۳۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول در ابعاد استاندارد ۲۴۴*۱۲۲ تولید میشود. قیمت برای پنل خام و به صورت عمده میباشد.
۱۳۹۶/۱۲/۸
واحد: ورق
قیمت : ۴۵۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول در ابعاد استاندارد ۲۴۴*۱۲۲ تولید میشود. قیمت برای پنل خام و به صورت عمده میباشد.
۱۳۹۶/۱۲/۸
واحد: ورق
قیمت : ۲۶۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول در ابعاد استاندارد ۲۴۴*۱۲۲ تولید میشود. قیمت برای پنل خام و به صورت عمده میباشد.
۱۳۹۶/۱۲/۸
واحد: ورق
قیمت : ۳۲,۵۰۰ (تومان)
قیمت برای پنل خام و به صورت عمده میباشد.
۱۳۹۶/۱۲/۸
واحد: ورق
قیمت : ۴۲۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول در ابعاد استاندارد ۲۴۴*۱۲۲ تولید میشود. قیمت برای پنل رنگ سفید و به صورت عمده میباشد.
۱۳۹۶/۱۲/۸
واحد: ورق
قیمت : ۵۵۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول در ابعاد استاندارد ۲۴۴*۱۲۲ تولید میشود. قیمت برای پنل رنگ سفید و به صورت عمده میباشد.
۱۳۹۶/۱۲/۸
واحد: ورق
قیمت : ۷۰۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول در ابعاد استاندارد ۲۴۴*۱۲۲ تولید میشود. قیمت برای پنل رنگ سفید و به صورت عمده میباشد.
۱۳۹۶/۱۲/۸
واحد: ورق
قیمت : ۴۴۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول در ابعاد استاندارد ۲۴۴*۱۲۲ تولید میشود. قیمت برای پنل رنگ سفید و به صورت عمده میباشد.
۱۳۹۶/۱۲/۸
واحد: ورق
قیمت : ۵۵,۰۰۰ (تومان)
قیمت برای پنل رنگ سفید و به صورت عمده میباشد.
۱۳۹۶/۱۲/۸
واحد: ورق
قیمت : ۴۵۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول در ابعاد استاندارد ۲۴۴*۱۲۲ تولید میشود. قیمت برای پنل رنگ سفارشی و به صورت عمده میباشد.
۱۳۹۶/۱۲/۸
واحد: ورق
قیمت : ۶۰۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول در ابعاد استاندارد ۲۴۴*۱۲۲ تولید میشود. قیمت برای پنل رنگ سفارشی و به صورت عمده میباشد.
۱۳۹۶/۱۲/۸
واحد: ورق
قیمت : ۷۵۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول در ابعاد استاندارد ۲۴۴*۱۲۲ تولید میشود. قیمت برای پنل رنگ سفارشی و به صورت عمده میباشد.
۱۳۹۶/۱۲/۸
واحد: ورق
قیمت : ۴۸۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول در ابعاد استاندارد ۲۴۴*۱۲۲ تولید میشود. قیمت برای پنل رنگ سفارشی و به صورت عمده میباشد.
۱۳۹۶/۱۲/۸
واحد: ورق
قیمت : ۶۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت برای پنل رنگ سفارشی و به صورت عمده میباشد.
۱۳۹۶/۱۲/۸
واحد: ورق
قیمت : ۴۰۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول در ابعاد استاندارد ۲۴۴*۱۲۲ تولید میشود. قیمت برای خرید عمده میباشد.
۱۳۹۶/۱۲/۸
واحد: ورق
قیمت : ۳۸۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول در ابعاد استاندارد ۲۴۴*۱۲۲ تولید میشود. قیمت برای خرید عمده میباشد.
۱۳۹۶/۱۲/۸
واحد: متر مربع
قیمت : ۲۲,۰۰۰ (تومان)
قیمت بدون محاسبه هزینه نصب می باشد. هزینه ی نصب بهمراه زیر سازی و ابزارآلات توسط شرکت سروین دکور متری ۸۰۰۰ تومان میباشد.
۱۳۹۶/۱۲/۷
واحد: متر مربع
قیمت : ۲۵,۰۰۰ (تومان)
قیمت بدون محاسبه هزینه نصب می باشد. هزینه ی نصب بهمراه زیر سازی و ابزارآلات توسط شرکت سروین دکور متری ۸۰۰۰ تومان میباشد.
۱۳۹۶/۱۲/۷
واحد: شاخه
قیمت : ۹,۰۰۰ (تومان)
قیمت بدون محاسبه هزینه نصب می باشد.
۱۳۹۶/۱۲/۷
واحد: شاخه
قیمت : ۱۱,۰۰۰ (تومان)
قیمت بدون محاسبه هزینه نصب می باشد.
۱۳۹۶/۱۲/۷
واحد: شاخه
قیمت : ۱۲,۰۰۰ (تومان)
قیمت بدون محاسبه هزینه نصب می باشد.
۱۳۹۶/۱۲/۷
واحد: شاخه
قیمت : ۱۴,۰۰۰ (تومان)
قیمت بدون محاسبه هزینه نصب می باشد.
۱۳۹۶/۱۲/۷
واحد: متر مربع
قیمت : ۷۰,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۶/۱۲/۶
واحد: متر مربع
قیمت : ۹۵,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۶/۱۲/۶
واحد: متر مربع
قیمت : ۲۲۰,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۶/۱۲/۶
واحد: متر مربع
قیمت : ۹۰,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۶/۱۲/۶
واحد: متر مربع
قیمت : ۲۶,۰۰۰ (تومان)
این قیمت بدون هزینه نصب میباشد.
۱۳۹۶/۱۲/۵
واحد: متر مربع
قیمت : ۳۲,۰۰۰ (تومان)
این قیمت به همراه هزینه نصب میباشد.
۱۳۹۶/۱۲/۵
واحد: متر مربع
قیمت : ۳۰,۰۰۰ (تومان)
این قیمت بدون هزینه نصب میباشد.
۱۳۹۶/۱۲/۵
واحد: مترطول
قیمت : ۱,۷۰۰ (تومان)
طول ۳ متر
۱۳۹۶/۱۱/۳۰
واحد: مترطول
قیمت : ۲,۴۰۰ (تومان)
طول ۳ متر
۱۳۹۶/۱۱/۳۰
واحد: متر مربع
قیمت : ۲۶,۵۰۰ (تومان)
قیمت بدون اجرت نصب است.
۱۳۹۶/۱۱/۳۰
واحد: متر مربع
قیمت : ۳۰,۵۰۰ (تومان)
قیمت بهمراه اجرت نصب است.
۱۳۹۶/۱۱/۳۰
واحد: متر مربع
قیمت : ۲۷,۵۰۰ (تومان)
قیمت بدون اجرت نصب است.
۱۳۹۶/۱۱/۳۰
واحد: متر مربع
قیمت : ۳۱,۵۰۰ (تومان)
قیمت بهمراه اجرت نصب است.
۱۳۹۶/۱۱/۳۰
  • ۱
  • از ۱

دیده شو