مصالح

کارفرمایان و سازندگان صنعت ساختمان بعد از تهیه نقشه های اجرایی هر ساختمان (پروژه) و یا حتی در برخی موارد قبل از تصمیم گیری در خصوص آغاز یک پروژه ساختمانی، نیاز دارند که دید شفافی نسبت به هزینه های اجرایی آن پروژه داشته باشند. یکی از نیازهای ضروری این دید شفاف اطلاع از هزینه های مستقیم و غیر مستقیم اجرای پروژه مورد نظر است. در وضعیت موجود بازار صنعت ساختمان، کانال های دسترسی منسجمی به اطلاعات قیمت روز مصالح و تجهیزات گوناگون وجود نداشته و اگر موجود باشد به روزرسانی نشده و یا در حد محدود در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
این دپارتمان امید دارد موجب ایجاد یک رقابت سالم و مبتنی بر مشتری مداری در بین تولید کنندگان و عرضه کنندگان و مجریان صنعت ساختمان شده و شاهد اصلاح برخی قیمت ها در راستای منافع مصرف کنندگان نهایی باشیم.

واحد: متر طول
قیمت : ۵,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: ورق
قیمت : ۴۴,۸۰۰ (تومان)
ابعاد ورق ۱۸۳*۲۴۴ میباشد.
۱۳۹۶/۱۱/۲۹
واحد: ورق
قیمت : ۲۱,۵۰۰ (تومان)
ابعاد ورق ۱۸۳*۱۵۴میباشد.
۱۳۹۶/۱۱/۲۹
واحد: ورق
قیمت : ۶۵,۷۰۰ (تومان)
ابعاد ورق ۱۸۳*۳۶۶ میباشد.
۱۳۹۶/۱۱/۲۶
واحد: ورق
قیمت : ۶۲,۰۰۰ (تومان)
ابعاد ورق ۱۸۳*۳۶۶میباشد.
۱۳۹۶/۱۱/۲۶
واحد: ورق
قیمت : ۳۴,۵۰۰ (تومان)
ابعاد ورق ۲۰۴*۲۶۰میباشد.
۱۳۹۶/۱۱/۲۶
واحد: ورق
قیمت : ۶۰,۸۰۰ (تومان)
ابعاد ورق ۱۸۳*۳۶۶میباشد. این قیمت برای خرید به صورت عمده میباشد.
۱۳۹۶/۱۱/۲۶
واحد: ورق
قیمت : ۴۱,۲۰۰ (تومان)
ابعاد ورق ۱۸۳*۲۴۴میباشد. این قیمت برای خرید به صورت عمده میباشد.
۱۳۹۶/۱۱/۲۶
واحد: ورق
قیمت : ۵۵,۵۰۰ (تومان)
ابعاد ورق ۱۸۳*۱۵۴میباشد. این قیمت برای خرید به صورت عمده میباشد.
۱۳۹۶/۱۱/۲۶
واحد: ورق
قیمت : ۳۰,۰۰۰ (تومان)
ابعاد ورق۲۰۴*۲۶۰میباشد. این قیمت برای خرید به صورت عمده میباشد.
۱۳۹۶/۱۱/۲۶
واحد: ورق
قیمت : ۶۰,۲۰۰ (تومان)
ابعاد ورق ۱۸۳*۳۰۵ میباشد.
۱۳۹۶/۱۱/۲۶
واحد: ورق
قیمت : ۷۳,۶۰۰ (تومان)
ابعاد ورق ۱۸۳*۳۶۶ میباشد.
۱۳۹۶/۱۱/۲۶
واحد: ورق
قیمت : ۷۵,۵۰۰ (تومان)
ابعاد ورق ۱۸۳*۳۶۶ میباشد.
۱۳۹۶/۱۱/۲۶
واحد: ورق
قیمت : ۷۲,۳۰۰ (تومان)
ابعاد ورق ۲۱۰*۳۰۵ میباشد.
۱۳۹۶/۱۱/۲۶
واحد: ورق
قیمت : ۳۹,۰۰۰ (تومان)
ابعاد ورق ۲۱۰*۲۸۰ میباشد.
۱۳۹۶/۱۱/۲۶
واحد: ورق
قیمت : ۵۵,۰۰۰ (تومان)
ابعاد ورق ۱۸۳*۳۰۵ میباشد. این قیمت برای خرید به صورت عمده میباشد.
۱۳۹۶/۱۱/۲۶
واحد: ورق
قیمت : ۶۹,۰۰۰ (تومان)
ابعاد ورق ۱۸۳*۳۶۶ میباشد. این قیمت برای خرید به صورت عمده میباشد.
۱۳۹۶/۱۱/۲۶
واحد: ورق
قیمت : ۷۲,۰۰۰ (تومان)
ابعاد ورق ۱۸۳*۳۶۶ میباشد. این قیمت برای خرید به صورت عمده میباشد.
۱۳۹۶/۱۱/۲۶
واحد: ورق
قیمت : ۶۹,۵۰۰ (تومان)
ابعاد ورق ۱۸۳*۳۶۶ میباشد. این قیمت برای خرید به صورت عمده میباشد.
۱۳۹۶/۱۱/۲۶
واحد: ورق
قیمت : ۷۸,۰۰۰ (تومان)
ابعاد ورق ۲۱۰*۳۶۶ میباشد. این قیمت برای خرید به صورت عمده میباشد.
۱۳۹۶/۱۱/۲۶
واحد: ورق
قیمت : ۶۹,۷۰۰ (تومان)
ابعاد ورق ۲۱۰*۳۰۵ میباشد. این قیمت برای خرید به صورت عمده میباشد.
۱۳۹۶/۱۱/۲۶
واحد: ورق
قیمت : ۷۱,۰۰۰ (تومان)
ابعاد ورق ۲۱۰*۳۶۶میباشد. این قیمت برای خرید به صورت عمده میباشد.
۱۳۹۶/۱۱/۲۶
واحد: ورق
قیمت : ۳۷,۰۰۰ (تومان)
ابعاد ورق ۲۱۰*۲۸۰میباشد. این قیمت برای خرید به صورت عمده میباشد.
۱۳۹۶/۱۱/۲۶
واحد: ورق
قیمت : ۱۴۸,۰۰۰ (تومان)
ابعاد ورق ۲۱۰*۳۶۶ میباشد.
۱۳۹۶/۱۱/۲۶
واحد: ورق
قیمت : ۱۰۵,۰۰۰ (تومان)
ابعاد ورق ۱۸۳*۳۶۶ میباشد.
۱۳۹۶/۱۱/۲۶
واحد: ورق
قیمت : ۷۹,۳۰۰ (تومان)
ابعاد ورق ۱۸۳*۲۴۴ میباشد.
۱۳۹۶/۱۱/۲۶
واحد: ورق
قیمت : ۱۹,۰۰۰ (تومان)
ابعاد ورق ۱۸۳*۲۴۴ میباشد.
۱۳۹۶/۱۱/۲۶
واحد: ورق
قیمت : ۱۴۳,۵۰۰ (تومان)
ابعاد ورق ۲۱۰*۳۶۶ میباشد. این قیمت برای خرید به صورت عمده میباشد.
۱۳۹۶/۱۱/۲۶
واحد: ورق
قیمت : ۹۳,۰۰۰ (تومان)
ابعاد ورق ۱۸۳*۳۶۶ میباشد. این قیمت برای خرید به صورت عمده میباشد.
۱۳۹۶/۱۱/۲۶
واحد: ورق
قیمت : ۷۶,۵۰۰ (تومان)
ابعاد ورق ۱۸۳*۲۴۴ میباشد. این قیمت برای خرید به صورت عمده میباشد.
۱۳۹۶/۱۱/۲۶
واحد: ورق
قیمت : ۱۶,۸۰۰ (تومان)
ابعاد ورق ۱۸۳*۲۴۴ میباشد. این قیمت برای خرید به صورت عمده میباشد.
۱۳۹۶/۱۱/۲۶
واحد: ورق
قیمت : ۱۲۳,۳۰۰ (تومان)
ابعاد ورق ۲۱۰*۳۶۶ میباشد. این قیمت برای خرید به صورت عمده میباشد.
۱۳۹۶/۱۱/۲۶
واحد: ورق
قیمت : ۱۲۶,۲۰۰ (تومان)
ابعاد ورق ۲۱۰*۳۶۶ میباشد. این قیمت برای خرید به صورت عمده میباشد.
۱۳۹۶/۱۱/۲۶
واحد: ورق
قیمت : ۸۴,۷۵۰ (تومان)
ابعاد ورق ۲۰۴ *۲۶۰ میباشد. این قیمت برای خرید به صورت عمده میباشد.
۱۳۹۶/۱۱/۲۶
واحد: ورق
قیمت : ۸۵,۰۰۰ (تومان)
ابعاد ورق ۱۸۳ *۳۶۶میباشد. این قیمت برای خرید به صورت عمده میباشد.
۱۳۹۶/۱۱/۲۶
واحد: ورق
قیمت : ۸۹,۵۰۰ (تومان)
ابعاد ورق ۱۸۳ *۳۶۶میباشد. این قیمت برای خرید به صورت عمده میباشد.
۱۳۹۶/۱۱/۲۶
واحد: ورق
قیمت : ۹۳,۸۰۰ (تومان)
ابعاد ورق ۱۸۳ *۳۶۶میباشد. این قیمت برای خرید به صورت عمده میباشد.
۱۳۹۶/۱۱/۲۶
واحد: ورق
قیمت : ۵۹,۱۰۰ (تومان)
ابعاد ورق ۱۸۳ *۲۲۰میباشد. این قیمت برای خرید به صورت عمده میباشد.
۱۳۹۶/۱۱/۲۶
واحد: ورق
قیمت : ۶۳,۵۸۰ (تومان)
ابعاد ورق ۱۸۳ *۲۲۰میباشد. این قیمت برای خرید به صورت عمده میباشد.
۱۳۹۶/۱۱/۲۶
واحد: ورق
قیمت : ۱۱۵,۴۰۰ (تومان)
ابعاد ورق ۱۸۳ *۴۴۰میباشد. این قیمت برای خرید به صورت عمده میباشد.
۱۳۹۶/۱۱/۲۶
واحد: ورق
قیمت : ۱۲۲,۷۰۰ (تومان)
ابعاد ورق ۱۸۳ *۴۴۰میباشد. این قیمت برای خرید به صورت عمده میباشد.
۱۳۹۶/۱۱/۲۶
واحد: ورق
قیمت : ۱۲۴,۸۰۰ (تومان)
ابعاد ورق ۲۱۰*۳۶۶ میباشد. این قیمت برای خرید به صورت پالت میباشد.
۱۳۹۶/۱۱/۲۶
واحد: ورق
قیمت : ۱۳۰,۵۰۰ (تومان)
ابعاد ورق ۲۱۰*۳۶۶ میباشد. این قیمت برای خرید به صورت پالت میباشد.
۱۳۹۶/۱۱/۲۶
واحد: ورق
قیمت : ۸۷,۷۵۰ (تومان)
ابعاد ورق ۲۰۴ *۲۶۰ میباشد. این قیمت برای خرید به صورت پالت میباشد.
۱۳۹۶/۱۱/۲۶
واحد: ورق
قیمت : ۹۰,۰۰۰ (تومان)
ابعاد ورق ۱۸۳ *۳۶۶میباشد. این قیمت برای خرید به صورت پالت میباشد.
۱۳۹۶/۱۱/۲۶
واحد: ورق
قیمت : ۹۳,۵۰۰ (تومان)
ابعاد ورق ۱۸۳ *۳۶۶میباشد. این قیمت برای خرید به صورت پالت میباشد.
۱۳۹۶/۱۱/۲۶
واحد: ورق
قیمت : ۹۶,۰۰۰ (تومان)
ابعاد ورق ۱۸۳ *۳۶۶میباشد. این قیمت برای خرید به صورت پالت میباشد.
۱۳۹۶/۱۱/۲۶
واحد: ورق
قیمت : ۶۳,۱۰۰ (تومان)
ابعاد ورق ۱۸۳ *۲۲۰میباشد. این قیمت برای خرید به صورت پالت میباشد.
۱۳۹۶/۱۱/۲۶
واحد: ورق
قیمت : ۶۷,۵۰۰ (تومان)
ابعاد ورق ۱۸۳ *۲۲۰میباشد. این قیمت برای خرید به صورت پالت میباشد.
۱۳۹۶/۱۱/۲۶
واحد: ورق
قیمت : ۱۱۸,۵۰۰ (تومان)
ابعاد ورق ۱۸۳ *۴۴۰میباشد. این قیمت برای خرید به صورت پالت میباشد.
۱۳۹۶/۱۱/۲۶
  • ۱
  • از ۳

دیده شو