مصالح

کارفرمایان و سازندگان صنعت ساختمان بعد از تهیه نقشه های اجرایی هر ساختمان (پروژه) و یا حتی در برخی موارد قبل از تصمیم گیری در خصوص آغاز یک پروژه ساختمانی، نیاز دارند که دید شفافی نسبت به هزینه های اجرایی آن پروژه داشته باشند. یکی از نیازهای ضروری این دید شفاف اطلاع از هزینه های مستقیم و غیر مستقیم اجرای پروژه مورد نظر است. در وضعیت موجود بازار صنعت ساختمان، کانال های دسترسی منسجمی به اطلاعات قیمت روز مصالح و تجهیزات گوناگون وجود نداشته و اگر موجود باشد به روزرسانی نشده و یا در حد محدود در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
این دپارتمان امید دارد موجب ایجاد یک رقابت سالم و مبتنی بر مشتری مداری در بین تولید کنندگان و عرضه کنندگان و مجریان صنعت ساختمان شده و شاهد اصلاح برخی قیمت ها در راستای منافع مصرف کنندگان نهایی باشیم.

واحد: متر
قیمت : ۲۱,۸۰۰ (تومان)
.۱۲متر در یک بسته میباشد
۱۳۹۷/۱۰/۸
واحد: متر
قیمت : ۳۱,۷۰۰ (تومان)
.۸متر در یک بسته میباشد
۱۳۹۷/۱۰/۸
واحد: متر
قیمت : ۵۱,۲۰۰ (تومان)
۶متر در یک بسته میباشد
۱۳۹۷/۱۰/۸
واحد: متر
قیمت : ۶۰,۸۰۰ (تومان)
.۶متر در یک بسته میباشد
۱۳۹۷/۱۰/۸
واحد: متر
قیمت : ۳۱,۷۰۰ (تومان)
.۱۲متر در یک بسته میباشد
۱۳۹۷/۱۰/۸
واحد: متر
قیمت : ۴۴,۹۰۰ (تومان)
.۸متر در یک بسته میباشد
۱۳۹۷/۱۰/۸
واحد: متر
قیمت : ۶۸,۲۰۰ (تومان)
.۶متر در یک بسته میباشد
۱۳۹۷/۱۰/۸
واحد: متر
قیمت : ۹۱,۵۰۰ (تومان)
.۶متر در یک بسته میباشد
۱۳۹۷/۱۰/۸
واحد: عدد
قیمت : ۹,۸۰۰ (تومان)
بسته ی ۱ عددی میباشد.
۱۳۹۷/۱۰/۸
واحد: عدد
قیمت : ۲۸,۰۰۰ (تومان)
بسته ی ۱ عددی میباشد.
۱۳۹۷/۱۰/۸
واحد: عدد
قیمت : ۳۵,۵۰۰ (تومان)
بسته ی ۱ عددی میباشد.
۱۳۹۷/۱۰/۸
واحد: ست
قیمت : ۱۶,۰۰۰ (تومان)
قیمت برای ست کامل میباشد.
۱۳۹۷/۱۰/۸
واحد: ست
قیمت : ۱۴,۳۰۰ (تومان)
قیمت برای ست کامل میباشد.
۱۳۹۷/۱۰/۸
واحد: متر
قیمت : ۲۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت سینی کابل گالوانیزه سرد به طول ۲متر میباشد.
۱۳۹۷/۱۰/۵