مصالح

کارفرمایان و سازندگان صنعت ساختمان بعد از تهیه نقشه های اجرایی هر ساختمان (پروژه) و یا حتی در برخی موارد قبل از تصمیم گیری در خصوص آغاز یک پروژه ساختمانی، نیاز دارند که دید شفافی نسبت به هزینه های اجرایی آن پروژه داشته باشند. یکی از نیازهای ضروری این دید شفاف اطلاع از هزینه های مستقیم و غیر مستقیم اجرای پروژه مورد نظر است. در وضعیت موجود بازار صنعت ساختمان، کانال های دسترسی منسجمی به اطلاعات قیمت روز مصالح و تجهیزات گوناگون وجود نداشته و اگر موجود باشد به روزرسانی نشده و یا در حد محدود در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
این دپارتمان امید دارد موجب ایجاد یک رقابت سالم و مبتنی بر مشتری مداری در بین تولید کنندگان و عرضه کنندگان و مجریان صنعت ساختمان شده و شاهد اصلاح برخی قیمت ها در راستای منافع مصرف کنندگان نهایی باشیم.

واحد: مترطول
قیمت : ۵۵,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: عدد
قیمت : ۳۶,۳۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: مترطول
قیمت : ۶,۵۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: مترطول
قیمت : ۱۳,۱۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: عدد
قیمت : ۳۴,۶۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: متر
قیمت : ۳۱۴,۱۲۶ (تومان)
قیمت برای ۱ متر است.
۱۳۹۷/۴/۲
واحد: متر
قیمت : ۳۹,۰۴۹ (تومان)
قیمت برای ۱ متر است.
۱۳۹۷/۴/۲
واحد: متر
قیمت : ۲۰۹,۴۱۷ (تومان)
قیمت برای ۱ متر است.
۱۳۹۷/۴/۲
واحد: متر
قیمت : ۲۰۶,۵۲۵ (تومان)
قیمت برای ۱ متر است.
۱۳۹۷/۴/۲
واحد: متر
قیمت : ۱۹۷,۲۶۹ (تومان)
قیمت برای ۱ متر است.
۱۳۹۷/۴/۲
واحد: متر
قیمت : ۱۵۶,۱۹۵ (تومان)
قیمت برای ۱ متر است.
۱۳۹۷/۴/۲
واحد: متر
قیمت : ۱۵,۹۶۷ (تومان)
قیمت برای ۱ متر است.
۱۳۹۷/۴/۲
  • ۱
  • از ۱

دیده شو