مصالح

کارفرمایان و سازندگان صنعت ساختمان بعد از تهیه نقشه های اجرایی هر ساختمان (پروژه) و یا حتی در برخی موارد قبل از تصمیم گیری در خصوص آغاز یک پروژه ساختمانی، نیاز دارند که دید شفافی نسبت به هزینه های اجرایی آن پروژه داشته باشند. یکی از نیازهای ضروری این دید شفاف اطلاع از هزینه های مستقیم و غیر مستقیم اجرای پروژه مورد نظر است. در وضعیت موجود بازار صنعت ساختمان، کانال های دسترسی منسجمی به اطلاعات قیمت روز مصالح و تجهیزات گوناگون وجود نداشته و اگر موجود باشد به روزرسانی نشده و یا در حد محدود در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
این دپارتمان امید دارد موجب ایجاد یک رقابت سالم و مبتنی بر مشتری مداری در بین تولید کنندگان و عرضه کنندگان و مجریان صنعت ساختمان شده و شاهد اصلاح برخی قیمت ها در راستای منافع مصرف کنندگان نهایی باشیم.

واحد: متر
قیمت : ۳۱۴,۱۲۶ (تومان)
قیمت برای ۱ متر است.
۱۳۹۷/۴/۲
واحد: متر
قیمت : ۳۹,۰۴۹ (تومان)
قیمت برای ۱ متر است.
۱۳۹۷/۴/۲
واحد: متر
قیمت : ۲۳,۶۰۳ (تومان)
قیمت برای ۱ متر است.
۱۳۹۷/۴/۲
واحد: متر
قیمت : ۲۰۹,۴۱۷ (تومان)
قیمت برای ۱ متر است.
۱۳۹۷/۴/۲
واحد: متر
قیمت : ۲۰۶,۵۲۵ (تومان)
قیمت برای ۱ متر است.
۱۳۹۷/۴/۲
واحد: متر
قیمت : ۸۲,۱۴۷ (تومان)
قیمت برای ۱ متر است.
۱۳۹۷/۴/۲
واحد: متر
قیمت : ۶۳,۶۳۵ (تومان)
قیمت برای ۱ متر است.
۱۳۹۷/۴/۲
واحد: متر
قیمت : ۱۹۷,۲۶۹ (تومان)
قیمت برای ۱ متر است.
۱۳۹۷/۴/۲
واحد: متر
قیمت : ۱۵۶,۱۹۵ (تومان)
قیمت برای ۱ متر است.
۱۳۹۷/۴/۲
واحد: متر
قیمت : ۱۵,۹۶۷ (تومان)
قیمت برای ۱ متر است.
۱۳۹۷/۴/۲
واحد: متر
قیمت : ۷,۵۰۰ (تومان)
قیمت برای یک متر است.
۱۳۹۷/۴/۲
واحد: متر
قیمت : ۱۰,۴۰۰ (تومان)
قیمت برای یک متر است.
۱۳۹۷/۴/۲
واحد: متر
قیمت : ۱۴,۳۰۰ (تومان)
قیمت برای یک متر است.
۱۳۹۷/۴/۲
واحد: متر
قیمت : ۱۸,۱۰۰ (تومان)
قیمت برای یک متر است.
۱۳۹۷/۴/۲
واحد: متر
قیمت : ۲۳,۷۰۰ (تومان)
قیمت برای یک متر است.
۱۳۹۷/۴/۲
واحد: متر
قیمت : ۳۴,۳۰۰ (تومان)
قیمت برای یک متر است.
۱۳۹۷/۴/۲
واحد: متر
قیمت : ۱۴۹,۵۰۰ (تومان)
قیمت برای یک متر است.
۱۳۹۷/۴/۲
واحد: متر
قیمت : ۱۵۴,۰۰۰ (تومان)
قیمت برای یک متر است.
۱۳۹۷/۴/۲
واحد: متر
قیمت : ۳۰,۰۰۰ (تومان)
طول فنر ۱ متر میباشد.
۱۳۹۷/۴/۲
واحد: متر
قیمت : ۴۳,۰۰۰ (تومان)
طول فنر ۱ متر میباشد.
۱۳۹۷/۴/۲
واحد: عدد
قیمت : ۲۲۰ (تومان)
قیمت برای یک عدد میباشد.
۱۳۹۷/۴/۲
واحد: عدد
قیمت : ۵۵۰ (تومان)
قیمت برای یک عدد میباشد.
۱۳۹۷/۴/۲
واحد: عدد
قیمت : ۵۹۰ (تومان)
قیمت برای یک عدد میباشد.
۱۳۹۷/۴/۲
واحد: عدد
قیمت : ۸۴۰ (تومان)
قیمت برای یک عدد میباشد.
۱۳۹۷/۴/۲
واحد: عدد
قیمت : ۱,۱۵۰ (تومان)
قیمت برای یک عدد میباشد.
۱۳۹۷/۴/۲
واحد: عدد
قیمت : ۶۲۰ (تومان)
قیمت برای یک عدد میباشد.
۱۳۹۷/۴/۲
واحد: عدد
قیمت : ۸۱۵ (تومان)
قیمت برای یک عدد میباشد.
۱۳۹۷/۴/۲
واحد: عدد
قیمت : ۳۸۵ (تومان)
قیمت برای یک عدد میباشد.
۱۳۹۷/۴/۲
واحد: شاخه
قیمت : ۲,۲۰۰ (تومان)
طول هر شاخه ۶ متر میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۴
واحد: شاخه
قیمت : ۲,۴۵۰ (تومان)
طول هر شاخه ۶ متر میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۴
واحد: شاخه
قیمت : ۲,۹۴۰ (تومان)
طول هر شاخه ۶ متر میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۴
واحد: شاخه
قیمت : ۴,۱۷۰ (تومان)
طول هر شاخه ۶ متر میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۴
واحد: شاخه
قیمت : ۲,۹۷۰ (تومان)
طول هر شاخه ۶ متر میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۴
واحد: شاخه
قیمت : ۳,۳۰۰ (تومان)
طول هر شاخه ۶ متر میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۴
واحد: شاخه
قیمت : ۳,۹۶۰ (تومان)
طول هر شاخه ۶ متر میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۴