مصالح

کارفرمایان و سازندگان صنعت ساختمان بعد از تهیه نقشه های اجرایی هر ساختمان (پروژه) و یا حتی در برخی موارد قبل از تصمیم گیری در خصوص آغاز یک پروژه ساختمانی، نیاز دارند که دید شفافی نسبت به هزینه های اجرایی آن پروژه داشته باشند. یکی از نیازهای ضروری این دید شفاف اطلاع از هزینه های مستقیم و غیر مستقیم اجرای پروژه مورد نظر است. در وضعیت موجود بازار صنعت ساختمان، کانال های دسترسی منسجمی به اطلاعات قیمت روز مصالح و تجهیزات گوناگون وجود نداشته و اگر موجود باشد به روزرسانی نشده و یا در حد محدود در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
این دپارتمان امید دارد موجب ایجاد یک رقابت سالم و مبتنی بر مشتری مداری در بین تولید کنندگان و عرضه کنندگان و مجریان صنعت ساختمان شده و شاهد اصلاح برخی قیمت ها در راستای منافع مصرف کنندگان نهایی باشیم.

واحد: مترمربع
قیمت : ۱۸,۰۰۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۱۶,۰۰۰ (تومان)
خوب
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۱۵,۲۰۰ (تومان)
استاندارد
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۱۸,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: مترمربع
قیمت : ۱۶,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: مترمربع
قیمت : ۱۴,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: متر مربع
قیمت : ۲۳,۰۰۰ (تومان)
قیمت ها با نصب است
۱۳۹۸/۴/۱۶
واحد: متر مربع
قیمت : ۱۹,۰۰۰ (تومان)
قیمت ها با نصب است
۱۳۹۷/۱۰/۱۰
واحد: متر مربع
قیمت : ۲۲,۰۰۰ (تومان)
قیمت ها با نصب است
۱۳۹۷/۱۰/۱۰
واحد: متر مربع
قیمت : ۱۶,۰۰۰ (تومان)
قیمت ها با نصب است
۱۳۹۷/۱۰/۱۰
واحد: متر مربع
قیمت : ۱۷,۵۰۰ (تومان)
قیمت ها با نصب است
۱۳۹۷/۱۰/۱۰
واحد: متر مربع
قیمت : ۱۹,۰۰۰ (تومان)
قیمت ها با نصب است
۱۳۹۷/۱۰/۱۰
واحد: متر مربع
قیمت : ۱۹,۰۰۰ (تومان)
قیمت ها با نصب است
۱۳۹۷/۱۰/۱۰
واحد: متر مربع
قیمت : ۱۶,۰۰۰ (تومان)
قیمت ها با نصب است
۱۳۹۷/۱۰/۱۰
واحد: متر مربع
قیمت : ۱۶,۰۰۰ (تومان)
قیمت ها با نصب است
۱۳۹۷/۱۰/۱۰
واحد: متر مربع
قیمت : ۲۱,۰۰۰ (تومان)
قیمت ها با نصب است
۱۳۹۷/۱۰/۱۰
واحد: متر مربع
قیمت : ۱۸,۰۰۰ (تومان)
قیمت ها با نصب است
۱۳۹۷/۱۰/۱۰
واحد: متر مربع
قیمت : ۱۶,۰۰۰ (تومان)
قیمت ها با نصب است
۱۳۹۷/۱۰/۱۰
واحد: متر مربع
قیمت : ۱۷,۰۰۰ (تومان)
قیمت ها با نصب است
۱۳۹۷/۱۰/۱۰
واحد: متر مربع
قیمت : ۲۱,۰۰۰ (تومان)
قیمت ها با نصب است
۱۳۹۷/۱۰/۱۰
واحد: متر مربع
قیمت : ۱۶,۵۰۰ (تومان)
قیمت ها با نصب است
۱۳۹۷/۱۰/۱۰
واحد: متر مربع
قیمت : ۱۶,۰۰۰ (تومان)
قیمت ها با نصب است
۱۳۹۷/۱۰/۱۰
واحد: متر مربع
قیمت : ۱۶,۰۰۰ (تومان)
قیمت ها با نصب است
۱۳۹۷/۱۰/۱۰
واحد: متر مربع
قیمت : ۱۸,۰۰۰ (تومان)
قیمت ها با نصب است
۱۳۹۷/۱۰/۱۰
واحد: متر مربع
قیمت : ۱۸,۰۰۰ (تومان)
قیمت ها با نصب است
۱۳۹۷/۱۰/۱۰
واحد: متر مربع
قیمت : ۱۹,۰۰۰ (تومان)
قیمت ها با نصب است
۱۳۹۷/۱۰/۱۰
واحد: متر مربع
قیمت : ۱۸,۵۰۰ (تومان)
هزینه ها بدون اجرا است
۱۳۹۷/۱۰/۱۰
واحد: متر مربع
قیمت : ۱۹,۰۰۰ (تومان)
هزینه ها بدون اجرا است
۱۳۹۷/۱۰/۱۰
واحد: متر مربع
قیمت : ۱۹,۰۰۰ (تومان)
هزینه ها بدون اجرا است
۱۳۹۷/۱۰/۱۰
واحد: متر مربع
قیمت : ۶,۴۰۰ (تومان)
استعلام از شرکت نوین عایق، هزینه ها بدون نصب
۱۳۹۷/۲/۲۲
واحد: متر مربع
قیمت : ۶,۹۰۰ (تومان)
استعلام از شرکت نوین عایق، هزینه ها بدون نصب
۱۳۹۷/۲/۲۲
واحد: متر مربع
قیمت : ۹,۵۰۰ (تومان)
قیمت ها با نصب است
۱۳۹۶/۹/۲۱
واحد: متر مربع
قیمت : ۸,۵۰۰ (تومان)
قیمت ها با نصب است
۱۳۹۶/۹/۲۱
واحد: متر مربع
قیمت : ۸,۵۰۰ (تومان)
قیمت ها با نصب است
۱۳۹۶/۹/۲۱
واحد: متر مربع
قیمت : ۸,۰۰۰ (تومان)
قیمت ها با نصب است
۱۳۹۶/۹/۲۱
واحد: متر مربع
قیمت : ۸,۰۰۰ (تومان)
قیمت ها با نصب است
۱۳۹۶/۹/۲۱
واحد: متر مربع
قیمت : ۱۵,۰۰۰ (تومان)
قیمت ها با اجرا است
۱۳۹۶/۹/۲۱
واحد: هر بشکه
قیمت : ۱۹۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت ها با اجرا است
۱۳۹۶/۹/۲۱
واحد: هر بشکه
قیمت : ۲۱۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت ها با اجرا است
۱۳۹۶/۹/۲۱
واحد: بسته
قیمت : ۱۳,۰۰۰ (تومان)
قیمت ها با اجرا است
۱۳۹۶/۹/۲۱
واحد: متر مربع
قیمت : ۱۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت ها با اجرا است
۱۳۹۶/۹/۲۱
واحد: متر مربع
قیمت : ۵,۹۰۰ (تومان)
هزینه ها بدون اجرا است
۱۳۹۶/۹/۲۱
واحد: متر مربع
قیمت : ۴,۶۰۰ (تومان)
هزینه ها بدون اجرا است
۱۳۹۶/۹/۲۱
واحد: متر مربع
قیمت : ۵,۸۰۰ (تومان)
هزینه ها بدون اجرا است
۱۳۹۶/۹/۲۱
واحد: متر مربع
قیمت : ۴,۸۰۰ (تومان)
هزینه ها بدون اجرا است
۱۳۹۶/۹/۲۱
واحد: متر مربع
قیمت : ۶,۱۰۰ (تومان)
هزینه ها بدون اجرا است
۱۳۹۶/۹/۲۱
واحد: متر مربع
قیمت : ۴,۵۰۰ (تومان)
هزینه ها بدون اجرا است
۱۳۹۶/۹/۲۱
واحد: متر مربع
قیمت : ۴,۴۰۰ (تومان)
هزینه ها بدون اجرا است
۱۳۹۶/۹/۲۱
واحد: متر مربع
قیمت : ۷,۵۰۰ (تومان)
هزینه ها بدون اجرا است
۱۳۹۶/۹/۲۱
واحد: متر مربع
قیمت : ۶,۱۰۰ (تومان)
هزینه ها بدون اجرا است
۱۳۹۶/۹/۲۱
  • ۱
  • از ۲

دیده شو