مصالح

کارفرمایان و سازندگان صنعت ساختمان بعد از تهیه نقشه های اجرایی هر ساختمان (پروژه) و یا حتی در برخی موارد قبل از تصمیم گیری در خصوص آغاز یک پروژه ساختمانی، نیاز دارند که دید شفافی نسبت به هزینه های اجرایی آن پروژه داشته باشند. یکی از نیازهای ضروری این دید شفاف اطلاع از هزینه های مستقیم و غیر مستقیم اجرای پروژه مورد نظر است. در وضعیت موجود بازار صنعت ساختمان، کانال های دسترسی منسجمی به اطلاعات قیمت روز مصالح و تجهیزات گوناگون وجود نداشته و اگر موجود باشد به روزرسانی نشده و یا در حد محدود در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
این دپارتمان امید دارد موجب ایجاد یک رقابت سالم و مبتنی بر مشتری مداری در بین تولید کنندگان و عرضه کنندگان و مجریان صنعت ساختمان شده و شاهد اصلاح برخی قیمت ها در راستای منافع مصرف کنندگان نهایی باشیم.

واحد: مترمربع
قیمت : ۴۸,۰۰۰ (تومان)
محصول دارای عرض ۴۰ سانتی متر است./استعلام از سنگبری بهار
۱۳۹۷/۵/۲۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۳۸,۰۰۰ (تومان)
محصول دارای عرض ۴۰ سانتی متر است./استعلام از سنگبری بهار
۱۳۹۷/۵/۲۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۶۲,۰۰۰ (تومان)
محصول دارای عرض ۴۰ سانتی متر است./استعلام از سنگبری بهار
۱۳۹۷/۵/۲۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۶۵,۰۰۰ (تومان)
محصول دارای عرض ۴۰ سانتی متر است./استعلام از سنگبری بهار
۱۳۹۷/۵/۲۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۴۰,۰۰۰ (تومان)
محصول به همراه بسته بندی کامل است.
۱۳۹۷/۵/۲۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۲۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت برای محصول با کیفیت ممتاز است.
۱۳۹۷/۵/۲۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۱۰۰,۵۰۰ (تومان)
قیمت برای محصول با کیفیت ممتاز است.
۱۳۹۷/۵/۲۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۵۲,۰۰۰ (تومان)
قیمت برای محصول با کیفیت ممتاز است.
۱۳۹۷/۵/۲۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۵۳,۰۰۰ (تومان)
قیمت برای محصول با کیفیت ممتاز است.
۱۳۹۷/۵/۲۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۵۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت برای محصول با کیفیت ممتاز است.
۱۳۹۷/۵/۲۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۴۸,۰۰۰ (تومان)
قیمت برای محصول با کیفیت ممتاز است.
۱۳۹۷/۵/۲۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۴۶,۰۰۰ (تومان)
قیمت برای محصول با کیفیت ممتاز است.
۱۳۹۷/۵/۲۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۴۷,۰۰۰ (تومان)
قیمت برای محصول با کیفیت ممتاز است.
۱۳۹۷/۵/۲۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۴۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت برای محصول با کیفیت ممتاز است.
۱۳۹۷/۵/۲۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۴۵,۰۰۰ (تومان)
قیمت برای محصول با کیفیت ممتاز است.
۱۳۹۷/۵/۲۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۴۵,۰۰۰ (تومان)
قیمت برای محصول با کیفیت ممتاز است.
۱۳۹۷/۵/۲۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۲۸,۰۰۰ (تومان)
قیمت برای محصول با کیفیت ممتاز است.
۱۳۹۷/۵/۲۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۵۳,۰۰۰ (تومان)
قیمت برای محصول با کیفیت ممتاز است.
۱۳۹۷/۵/۲۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۴۵,۰۰۰ (تومان)
قیمت برای محصول با کیفیت ممتاز است.
۱۳۹۷/۵/۲۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۴۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت برای محصول با کیفیت ممتاز است.
۱۳۹۷/۵/۲۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۳۲,۰۰۰ (تومان)
قیمت برای محصول با کیفیت ممتاز است.
۱۳۹۷/۵/۲۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۳۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت برای محصول با کیفیت ممتاز است.
۱۳۹۷/۵/۲۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۲۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت برای محصول با کیفیت ممتاز است.
۱۳۹۷/۵/۲۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۱۸,۰۰۰ (تومان)
قیمت برای محصول با کیفیت ممتاز است.
۱۳۹۷/۵/۲۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۴۵,۰۰۰ (تومان)
قیمت برای محصول با کیفیت ممتاز است.
۱۳۹۷/۵/۲۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۳۵,۰۰۰ (تومان)
قیمت برای محصول با کیفیت ممتاز است.
۱۳۹۷/۵/۲۱
واحد: متر مربع
قیمت : ۲۵۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای حداقل قیمت ۵۰۰۰۰ تومان و حداکثر ۲۵۰۰۰۰ تومان است.
۱۳۹۷/۵/۲۱
واحد: متر مربع
قیمت : ۳۸۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای حداقل قیمت ۸۰۰۰۰ تومان و حداکثر ۳۸۰۰۰۰ تومان است.
۱۳۹۷/۵/۲۱
واحد: متر مربع
قیمت : ۲۷۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای حداقل قیمت ۶۰۰۰۰ تومان و حداکثر ۲۷۰۰۰۰ تومان است.
۱۳۹۷/۵/۲۱
واحد: متر مربع
قیمت : ۲۹۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای حداقل قیمت ۷۰۰۰۰ تومان و حداکثر ۲۹۰۰۰۰ تومان است.
۱۳۹۷/۵/۲۱
واحد: متر مربع
قیمت : ۳۴,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای حداقل قیمت ۲۴۰۰۰ تومان و حداکثر ۳۴۰۰۰ تومان است.
۱۳۹۷/۵/۲۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۴۵,۰۰۰ (تومان)
قیمت برای محصول درجه ۱ و با عرض ۴۰ سانتی متر است.
۱۳۹۷/۵/۲۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۴۵,۰۰۰ (تومان)
قیمت برای محصول درجه ۱ و با عرض ۴۰ سانتی متر است.
۱۳۹۷/۵/۲۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۳۵,۰۰۰ (تومان)
قیمت برای محصول درجه ۱ و با عرض ۴۰ سانتی متر است.
۱۳۹۷/۵/۲۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۵۵,۰۰۰ (تومان)
قیمت برای محصول درجه ۱ و با عرض ۴۰ سانتی متر است.
۱۳۹۷/۵/۲۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۶۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت برای محصول درجه ۱ و با عرض ۴۰ سانتی متر است.
۱۳۹۷/۵/۲۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۶۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت برای محصول درجه ۱ و با عرض ۴۰ سانتی متر است.
۱۳۹۷/۵/۲۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۱۲۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت برای محصول درجه ۱ و با عرض ۴۰ سانتی متر است.
۱۳۹۷/۵/۲۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۲۴۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت برای محصول با عرض ۴۰ سانتی متر و کیفیت سوپرممتاز است.
۱۳۹۷/۵/۲۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۱۹۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت برای محصول با عرض ۴۰ سانتی مترو کیفیت ممتاز است.
۱۳۹۷/۵/۲۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۱۴۵,۰۰۰ (تومان)
قیمت برای محصول با عرض ۴۰ سانتی مترو کیفیت درجه ۱ است.
۱۳۹۷/۵/۲۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۱۱۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت برای محصول با عرض ۴۰ سانتی متر و کیفیت درجه ۲ است.
۱۳۹۷/۵/۲۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۹۵,۰۰۰ (تومان)
قیمت برای محصول با عرض ۴۰ سانتی متر و کیفیت درجه ۳ است.
۱۳۹۷/۵/۲۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۷۵,۰۰۰ (تومان)
عرض محصول ۴۰ سانتی متر است.
۱۳۹۷/۵/۲۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۵۵,۰۰۰ (تومان)
عرض محصول ۴۰ سانتی متر است.
۱۳۹۷/۵/۲۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۳۵,۰۰۰ (تومان)
عرض محصول ۴۰ سانتی متر است.
۱۳۹۷/۵/۲۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۴۵,۰۰۰ (تومان)
عرض محصول ۴۰ سانتی متر است.
۱۳۹۷/۵/۲۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۲۵,۰۰۰ (تومان)
عرض محصول ۴۰ سانتی متر است.
۱۳۹۷/۵/۲۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۱۵۰,۰۰۰ (تومان)
محصول دارای عرض ۴۰ سانتی متر است./استعلام از سنگبری بهار
۱۳۹۷/۵/۲۰
واحد: متر مربع
قیمت : ۷۵,۰۰۰ (تومان)
قیمت برای سنگ درجه ۱ است../استعلام از سنگبری ملل
۱۳۹۷/۵/۲۰