مصالح

کارفرمایان و سازندگان صنعت ساختمان بعد از تهیه نقشه های اجرایی هر ساختمان (پروژه) و یا حتی در برخی موارد قبل از تصمیم گیری در خصوص آغاز یک پروژه ساختمانی، نیاز دارند که دید شفافی نسبت به هزینه های اجرایی آن پروژه داشته باشند. یکی از نیازهای ضروری این دید شفاف اطلاع از هزینه های مستقیم و غیر مستقیم اجرای پروژه مورد نظر است. در وضعیت موجود بازار صنعت ساختمان، کانال های دسترسی منسجمی به اطلاعات قیمت روز مصالح و تجهیزات گوناگون وجود نداشته و اگر موجود باشد به روزرسانی نشده و یا در حد محدود در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
این دپارتمان امید دارد موجب ایجاد یک رقابت سالم و مبتنی بر مشتری مداری در بین تولید کنندگان و عرضه کنندگان و مجریان صنعت ساختمان شده و شاهد اصلاح برخی قیمت ها در راستای منافع مصرف کنندگان نهایی باشیم.

واحد: مترمربع
قیمت : ۲۳۰,۰۰۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۱۰۸,۰۰۰ (تومان)
خوب
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۴۰,۰۰۰ (تومان)
استاندارد
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۱,۰۴۵,۰۰۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۶۰,۰۰۰ (تومان)
عالی-خوب
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۶۰,۰۰۰ (تومان)
عالی-خوب
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۶۰,۰۰۰ (تومان)
عالی-خوب
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۲۰,۰۰۰ (تومان)
خوب
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۸,۰۰۰ (تومان)
استاندارد
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۱۸,۰۰۰ (تومان)
استاندارد
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۱۸,۰۰۰ (تومان)
استاندارد
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۱۸,۰۰۰ (تومان)
استاندارد
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: مترمربع
قیمت : ۲۳۰,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: مترمربع
قیمت : ۱,۰۴۵,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: مترمربع
قیمت : ۶۰,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: مترمربع
قیمت : ۲۰,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: مترمربع
قیمت : ۸,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: مترمربع
قیمت : ۱۸,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: کیلوگرم
قیمت : ۱۶,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: متر مربع
قیمت : ۳۶,۰۰۰ (تومان)
ایران، ضخامت ۸ میلیمتر، شرکت طرح آذین
۱۳۹۸/۲/۱۰
واحد: متر مربع
قیمت : ۳۹,۰۰۰ (تومان)
ایران، ضخامت ۸ میلیمتر، شرکت طرح آذین
۱۳۹۸/۲/۱۰
واحد: متر مربع
قیمت : ۷۵,۰۰۰ (تومان)
ایران، ضخامت ۸ میلیمتر، شرکت طرح آذین
۱۳۹۸/۲/۱۰
واحد: متر مربع
قیمت : ۷۵,۰۰۰ (تومان)
ایران، ضخامت ۸ میلیمتر، شرکت طرح آذین
۱۳۹۸/۲/۱۰
واحد: مترمربع
قیمت : ۱۶۰,۰۰۰ (تومان)
هر متر مربع شامل ۴ تایل است. قیمت ها برای خرید عمده است.
۱۳۹۷/۴/۱۹
واحد: مترمربع
قیمت : ۱۵۰,۰۰۰ (تومان)
هر متر مربع شامل ۶ تایل است. قیمت ها برای خرید عمده میباشد.
۱۳۹۷/۴/۱۹
واحد: مترمربع
قیمت : ۲۱۰,۰۰۰ (تومان)
هر متر مربع شامل ۶ تایل است. قیمت برای خرید عمده است.
۱۳۹۷/۴/۱۹
واحد: مترمربع
قیمت : ۱۸۰,۰۰۰ (تومان)
هر متر مربع شامل ۹ تایل است. قیمت برای خرید عمده است.
۱۳۹۷/۴/۱۹
واحد: مترمربع
قیمت : ۲۳۰,۰۰۰ (تومان)
هر متر مربع شامل ۱۷ تایل است. قیمت برای خرید عمده است.
۱۳۹۷/۴/۱۹
واحد: مترمربع
قیمت : ۱۶۰,۰۰۰ (تومان)
هر متر مربع شامل ۶ تایل است. قیمت برای خرید عمده است.
۱۳۹۷/۴/۱۹
واحد: مترمربع
قیمت : ۱۵۵,۰۰۰ (تومان)
هر متر مربع شامل ۶ تایل است. قیمت ها برای خرید عمده است.
۱۳۹۷/۴/۱۹
واحد: مترمربع
قیمت : ۱۵۵,۰۰۰ (تومان)
هر متر مربع شامل ۶ تایل است. قیمت برای خرید عمده است.
۱۳۹۷/۴/۱۹
واحد: متر مربع
قیمت : ۱۶۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت برای خرید عمده است.
۱۳۹۷/۴/۱۹
واحد: ورق
قیمت : ۳۷,۰۰۰ (تومان)
محصول دارای ابعاد ۶*۲۵ سانتی متر است. قیمت برای خرید عمده است.
۱۳۹۷/۴/۱۹
واحد: ورق
قیمت : ۲۴,۰۰۰ (تومان)
محصول دارای ابعاد ۶*۲۰ سانتی متر است. قیمت برای خرید عمده است.
۱۳۹۷/۴/۱۹
واحد: ورق
قیمت : ۱۲,۰۰۰ (تومان)
محصول دارای ابعاد ۶*۱۵ سانتی متر است. قیمت برای خرید عمده است.
۱۳۹۷/۴/۱۹
واحد: ورق
قیمت : ۲۲,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۶/۱۲/۲۴
واحد: ورق
قیمت : ۲۸۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول در ابعاد استاندارد ۲۴۴*۱۲۲ تولید میشود. قیمت برای پنل خام و به صورت عمده میباشد.
۱۳۹۶/۱۲/۸
واحد: ورق
قیمت : ۳۳۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول در ابعاد استاندارد ۲۴۴*۱۲۲ تولید میشود. قیمت برای پنل خام و به صورت عمده میباشد.
۱۳۹۶/۱۲/۸
واحد: ورق
قیمت : ۴۵۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول در ابعاد استاندارد ۲۴۴*۱۲۲ تولید میشود. قیمت برای پنل خام و به صورت عمده میباشد.
۱۳۹۶/۱۲/۸
واحد: ورق
قیمت : ۲۶۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول در ابعاد استاندارد ۲۴۴*۱۲۲ تولید میشود. قیمت برای پنل خام و به صورت عمده میباشد.
۱۳۹۶/۱۲/۸
واحد: ورق
قیمت : ۳۲,۵۰۰ (تومان)
قیمت برای پنل خام و به صورت عمده میباشد.
۱۳۹۶/۱۲/۸
واحد: ورق
قیمت : ۴۲۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول در ابعاد استاندارد ۲۴۴*۱۲۲ تولید میشود. قیمت برای پنل رنگ سفید و به صورت عمده میباشد.
۱۳۹۶/۱۲/۸
واحد: ورق
قیمت : ۵۵۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول در ابعاد استاندارد ۲۴۴*۱۲۲ تولید میشود. قیمت برای پنل رنگ سفید و به صورت عمده میباشد.
۱۳۹۶/۱۲/۸
واحد: ورق
قیمت : ۷۰۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول در ابعاد استاندارد ۲۴۴*۱۲۲ تولید میشود. قیمت برای پنل رنگ سفید و به صورت عمده میباشد.
۱۳۹۶/۱۲/۸
  • ۱
  • از ۳

دیده شو