مصالح

کارفرمایان و سازندگان صنعت ساختمان بعد از تهیه نقشه های اجرایی هر ساختمان (پروژه) و یا حتی در برخی موارد قبل از تصمیم گیری در خصوص آغاز یک پروژه ساختمانی، نیاز دارند که دید شفافی نسبت به هزینه های اجرایی آن پروژه داشته باشند. یکی از نیازهای ضروری این دید شفاف اطلاع از هزینه های مستقیم و غیر مستقیم اجرای پروژه مورد نظر است. در وضعیت موجود بازار صنعت ساختمان، کانال های دسترسی منسجمی به اطلاعات قیمت روز مصالح و تجهیزات گوناگون وجود نداشته و اگر موجود باشد به روزرسانی نشده و یا در حد محدود در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
این دپارتمان امید دارد موجب ایجاد یک رقابت سالم و مبتنی بر مشتری مداری در بین تولید کنندگان و عرضه کنندگان و مجریان صنعت ساختمان شده و شاهد اصلاح برخی قیمت ها در راستای منافع مصرف کنندگان نهایی باشیم.

واحد: متر طول
قیمت : ۵,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: متر طول
قیمت : ۲,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: متر طول
قیمت : ۱,۵۰۰,۰۰۰ (تومان)
خوب
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: متر طول
قیمت : ۱,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
خوب
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: متر طول
قیمت : ۹۵۰,۰۰۰ (تومان)
استاندارد
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: متر طول
قیمت : ۹۰۰,۰۰۰ (تومان)
استاندارد
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۸,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۲,۲۵۴,۰۰۰ (تومان)
خوب
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۲,۴۷۰,۰۰۰ (تومان)
خوب
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۴۰۰,۰۰۰ (تومان)
استاندارد
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۶,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۲,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
خوب
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۴۰۰,۰۰۰ (تومان)
استاندارد
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: متر طول
قیمت : ۲,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: متر طول
قیمت : ۱,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: متر طول
قیمت : ۹۵۰,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: متر طول
قیمت : ۹۰۰,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: عدد
قیمت : ۸,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: عدد
قیمت : ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: عدد
قیمت : ۲,۲۵۴,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: عدد
قیمت : ۲,۴۷۰,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: عدد
قیمت : ۴۰۰,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: عدد
قیمت : ۶,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: عدد
قیمت : ۲,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: عدد
قیمت : ۴۰۰,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: متر
قیمت : ۱,۴۰۰,۰۰۰ (تومان)
بدنه MDF ایرانی درب هایگلاس ایرانی یراق درجه یک
۱۳۹۸/۲/۸
واحد: متر
قیمت : ۱,۸۰۰,۰۰۰ (تومان)
بدنه MDF ایرانی درب هایگلاس ترک یراق درجه یک
۱۳۹۸/۲/۸
واحد: متر
قیمت : ۲,۵۰۰,۰۰۰ (تومان)
بدنه MDF مالزی/تایلند/ترک درب MDF اسپانیایی یراق درجه یک
۱۳۹۸/۲/۸
واحد: متر
قیمت : ۱,۱۰۰,۰۰۰ (تومان)
بدنه MDF ایرانی درب MDF ایرانی یراق درجه یک
۱۳۹۸/۲/۸
واحد: متر
قیمت : ۱,۶۰۰,۰۰۰ (تومان)
بدنه MDF ایرانی درب MDF ترک یراق درجه یک
۱۳۹۸/۲/۸
واحد: متر
قیمت : ۳,۸۰۰,۰۰۰ (تومان)
بدنه MDF ترک درب چوب یراق درجه یک
۱۳۹۸/۲/۸
واحد: متر
قیمت : ۱,۹۰۰,۰۰۰ (تومان)
بدنه MDF ایرانی درب پلی گلاس ایرانی یراق درجه یک
۱۳۹۸/۲/۸
واحد: متر
قیمت : ۲,۸۰۰,۰۰۰ (تومان)
بدنه MDF ترک درب پلی گلاس آلمانی یراق درجه یک
۱۳۹۸/۲/۸
واحد: متر
قیمت : ۲,۳۰۰,۰۰۰ (تومان)
بدنه MDF ترک درب MDF مالزی با روکش کره ای یراق درجه یک
۱۳۹۸/۲/۸
واحد: متر
قیمت : ۱,۱۲۰,۰۰۰ (تومان)
لولا گازور آرام بند، ارتفاع دیواری۷۰ سانت با تاج دوبل، صفحه شرکتی ۳ سانت، کف کشو ها ۱۶ میل، نوار بدنه PVC دو میل
۱۳۹۸/۱/۲۸
واحد: متر
قیمت : ۱,۰۲۰,۰۰۰ (تومان)
لولا گازور آرام بند، ارتفاع دیواری ۷۰ سانت با تاج سه تیکه ۹ سانت، کف کشو ها ۱۶ میل، نوار بدنه PVC دو میل
۱۳۹۸/۱/۲۸
واحد: متر
قیمت : ۱,۴۲۰,۰۰۰ (تومان)
لولا گازور آرام بند، درب MDF ترک AGT&AISIK ،ارتفاع دیواری ۷۰ سانت با تاج دوبل، صفحه شرکتی ۵ سانت، کف کشو ها ۱۶ میل، نوار بدنه PVC دو میل
۱۳۹۸/۱/۲۸
واحد: متر
قیمت : ۱,۳۴۰,۰۰۰ (تومان)
لولا گازور آرام بند، درب MDF ترک AGT&AISIK ،ارتفاع دیواری ۷۰ سانت با تاج دوبل، صفحه شرکتی ۵ سانت، کف کشو ها ۱۶ میل، نوار بدنه PVC دو میل
۱۳۹۸/۱/۲۸
واحد: متر
قیمت : ۱,۴۸۰,۰۰۰ (تومان)
لولا گازور آرام بند، درب MDF ترک، ارتفاع دیواری ۷۰ سانت با تاج دوبل، صفحه شرکتی ۵ سانت، کف کشو ها ۱۶ میل، نوار بدنه PVC دو میل
۱۳۹۸/۱/۲۸
واحد: متر
قیمت : ۱,۳۷۰,۰۰۰ (تومان)
لولا گازور آرام بند، درب هایگلاس ترک و MDF فرامید، ارتفاع دیواری ۷۰ سانت با تاج دوبل، صفحه شرکتی ۵ سانت، کف کشو ها ۱۶ میل، نوار بدنه PVC دو میل
۱۳۹۸/۱/۲۸
واحد: متر
قیمت : ۱,۵۲۰,۰۰۰ (تومان)
لولا گازور آرام بند، درب شرکتی(نوین چوب، آکس، دکوآرت)، ارتفاع دیواری ۷۰ سانت با تاج دوبل، بدون صفحه، تاج و سرستون و صفحه جداگانه محاسبه می شود، کف کشو ها ۱۶ میل، نوار بدنه PVC دو میل
۱۳۹۸/۱/۲۸
واحد: متر
قیمت : ۳,۸۷۰,۰۰۰ (تومان)
لولا گازور آرام بند، درب چوبی روکش بلوط، راش، ملچ، ارتفاع دیواری ۷۰ سانت با تاج دوبل، بدون صفحه، تاج و سرستون و صفحه جداگانه محاسبه می شود. کف کشو ها ۱۶ میل، نوار بدنه PVC دو میل
۱۳۹۸/۱/۲۸
واحد: متر
قیمت : ۴,۵۷۰,۰۰۰ (تومان)
لولا گازور آرام بند، بدنه و درب چوبی روکش بلوط، راش، ملچ، ارتفاع دیواری ۷۰ سانت با تاج دوبل، بدون صفحه، تاج و سرستون و صفحه جداگانه محاسبه می شود، کف کشو ها ۱۶ میل، نوار بدنه PVC دو میل
۱۳۹۸/۱/۲۸
واحد: ورق
قیمت : ۳۷۹,۳۷۵ (تومان)
این قیمت برای صفحه ی یک لب گرد ۶۴ ميل میباشد.
۱۳۹۷/۱۱/۱۴
واحد: ورق
قیمت : ۴۰۹,۳۷۵ (تومان)
این قیمت برای صفحه ی یک لب گرد ۶۴ ميل میباشد.
۱۳۹۷/۱۱/۱۴
واحد: ورق
قیمت : ۴۴۴,۳۷۵ (تومان)
این قیمت برای صفحه ی یک لب گرد ۶۴ ميل میباشد.
۱۳۹۷/۱۱/۱۴
واحد: ورق
قیمت : ۴۹۱,۲۵۰ (تومان)
این قیمت برای صفحه ی یک لب گرد ۶۴ ميل میباشد.
۱۳۹۷/۱۱/۱۴
  • ۱
  • از ۱۰

دیده شو