مصالح

کارفرمایان و سازندگان صنعت ساختمان بعد از تهیه نقشه های اجرایی هر ساختمان (پروژه) و یا حتی در برخی موارد قبل از تصمیم گیری در خصوص آغاز یک پروژه ساختمانی، نیاز دارند که دید شفافی نسبت به هزینه های اجرایی آن پروژه داشته باشند. یکی از نیازهای ضروری این دید شفاف اطلاع از هزینه های مستقیم و غیر مستقیم اجرای پروژه مورد نظر است. در وضعیت موجود بازار صنعت ساختمان، کانال های دسترسی منسجمی به اطلاعات قیمت روز مصالح و تجهیزات گوناگون وجود نداشته و اگر موجود باشد به روزرسانی نشده و یا در حد محدود در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
این دپارتمان امید دارد موجب ایجاد یک رقابت سالم و مبتنی بر مشتری مداری در بین تولید کنندگان و عرضه کنندگان و مجریان صنعت ساختمان شده و شاهد اصلاح برخی قیمت ها در راستای منافع مصرف کنندگان نهایی باشیم.

واحد: کیلوگرم
قیمت : ۸,۱۰۰ (تومان)
عالی-خوب
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: مترطول
قیمت : ۱۵,۰۰۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: مترطول
قیمت : ۱۶,۵۰۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: مترطول
قیمت : ۲۲,۰۰۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: مترطول
قیمت : ۲,۴۵۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: مترطول
قیمت : ۱,۵۰۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: مترطول
قیمت : ۲,۱۰۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: مترطول
قیمت : ۱۲,۲۰۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: مترطول
قیمت : ۹,۷۰۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: مترطول
قیمت : ۳,۳۰۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: مترطول
قیمت : ۲۱,۰۰۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: مترطول
قیمت : ۲,۱۰۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: مترطول
قیمت : ۹,۶۰۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: مترطول
قیمت : ۲۱,۰۰۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۱,۰۳۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۴۵,۰۶۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۴۵,۴۹۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۴۴,۶۲۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۴۴,۶۶۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۴۴,۷۶۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۴۵,۷۷۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۴,۹۷۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۵,۷۰۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۴,۵۰۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۲۶۵,۰۰۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۶۰۰,۰۰۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۶۰۲,۰۰۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۵۰,۰۰۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۳۶,۰۰۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۳۶,۰۰۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۳۴,۵۶۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۶۲,۵۷۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۰۲,۰۰۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۳۲۰,۰۰۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۸۰,۰۰۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۹,۴۰۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۵۳,۶۶۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۶,۸۲۰,۰۰۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۲۰,۰۰۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۲۰,۰۰۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۲۰۵,۰۰۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۶۱۰,۰۰۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۶۹۰,۰۰۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۲۷,۰۰۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۱۵,۰۰۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۷۰۰,۰۰۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۱,۵۴۰,۰۰۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۲۵,۰۰۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
واحد: عدد
قیمت : ۲,۰۰۰,۰۰۰ (تومان)
عالی
۱۳۹۹/۳/۳۱
  • ۱
  • از ۲۳

دیده شو