مصالح

کارفرمایان و سازندگان صنعت ساختمان بعد از تهیه نقشه های اجرایی هر ساختمان (پروژه) و یا حتی در برخی موارد قبل از تصمیم گیری در خصوص آغاز یک پروژه ساختمانی، نیاز دارند که دید شفافی نسبت به هزینه های اجرایی آن پروژه داشته باشند. یکی از نیازهای ضروری این دید شفاف اطلاع از هزینه های مستقیم و غیر مستقیم اجرای پروژه مورد نظر است. در وضعیت موجود بازار صنعت ساختمان، کانال های دسترسی منسجمی به اطلاعات قیمت روز مصالح و تجهیزات گوناگون وجود نداشته و اگر موجود باشد به روزرسانی نشده و یا در حد محدود در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
این دپارتمان امید دارد موجب ایجاد یک رقابت سالم و مبتنی بر مشتری مداری در بین تولید کنندگان و عرضه کنندگان و مجریان صنعت ساختمان شده و شاهد اصلاح برخی قیمت ها در راستای منافع مصرف کنندگان نهایی باشیم.

واحد: قالب
قیمت : ۶,۴۰۰ (تومان)
قیمت محصول بر اساس تحویل درب کارخانه است. هر ۳ قالب برابر ۱ مترمربع است.
۱۳۹۷/۵/۲۷
واحد: قالب
قیمت : ۶,۶۰۰ (تومان)
قیمت محصول بر اساس تحویل درب کارخانه است. هر ۳ قالب برابر ۱ مترمربع است.
۱۳۹۷/۵/۲۷
واحد: قالب
قیمت : ۱,۸۵۰ (تومان)
قیمت محصول بر اساس تحویل درب کارخانه است.
۱۳۹۶/۸/۳۰
واحد: قالب
قیمت : ۲,۸۳۰ (تومان)
قیمت به همراه کرایه حمل است..
۱۳۹۶/۸/۳۰
واحد: قالب
قیمت : ۲,۹۶۰ (تومان)
قیمت به همراه کرایه حمل است.
۱۳۹۶/۸/۳۰
واحد: قالب
قیمت : ۲,۹۰۰ (تومان)
قیمت به همراه کرایه حمل است.
۱۳۹۶/۸/۳۰
واحد: قالب
قیمت : ۱,۸۰۰ (تومان)
قیمت محصول بر اساس تحویل درب کارخانه است.
۱۳۹۶/۸/۳۰
واحد: قالب
قیمت : ۲,۰۰۰ (تومان)
قیمت محصول بر اساس تحویل درب کارخانه است.
۱۳۹۶/۸/۳۰
واحد: قالب
قیمت : ۲,۸۳۳ (تومان)
قیمت محصول بر اساس تحویل درب کارخانه است.
۱۳۹۶/۸/۳۰
واحد: قالب
قیمت : ۵,۰۰۰ (تومان)
قیمت محصول بر اساس تحویل درب کارخانه است.
۱۳۹۶/۸/۳۰
واحد: قالب
قیمت : ۲,۴۳۳ (تومان)
قیمت بر اساس تحویل درب پروژه است.
۱۳۹۶/۸/۳۰
واحد: قالب
قیمت : ۴,۰۰۰ (تومان)
قیمت بر اساس تحویل درب پروژه است.
۱۳۹۶/۸/۳۰
  • ۱
  • از ۱