مصالح

کارفرمایان و سازندگان صنعت ساختمان بعد از تهیه نقشه های اجرایی هر ساختمان (پروژه) و یا حتی در برخی موارد قبل از تصمیم گیری در خصوص آغاز یک پروژه ساختمانی، نیاز دارند که دید شفافی نسبت به هزینه های اجرایی آن پروژه داشته باشند. یکی از نیازهای ضروری این دید شفاف اطلاع از هزینه های مستقیم و غیر مستقیم اجرای پروژه مورد نظر است. در وضعیت موجود بازار صنعت ساختمان، کانال های دسترسی منسجمی به اطلاعات قیمت روز مصالح و تجهیزات گوناگون وجود نداشته و اگر موجود باشد به روزرسانی نشده و یا در حد محدود در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
این دپارتمان امید دارد موجب ایجاد یک رقابت سالم و مبتنی بر مشتری مداری در بین تولید کنندگان و عرضه کنندگان و مجریان صنعت ساختمان شده و شاهد اصلاح برخی قیمت ها در راستای منافع مصرف کنندگان نهایی باشیم.

واحد: قالب
قیمت : ۱۳۵ (تومان)
قیمت برای محصول به صورت بسته بندی است.
۱۳۹۷/۴/۱۰
واحد: قالب
قیمت : ۱۳۵ (تومان)
قیمت برای محصول به صورت بسته بندی است.
۱۳۹۷/۴/۱۰
واحد: قالب
قیمت : ۱۳۵ (تومان)
قیمت برای محصول به صورت بسته بندی است.
۱۳۹۷/۴/۱۰
واحد: قالب
قیمت : ۱۳۵ (تومان)
قیمت برای محصول به صورت بسته بندی است.
۱۳۹۷/۴/۱۰
واحد: قالب
قیمت : ۱۳۵ (تومان)
قیمت برای محصول به صورت بسته بندی است.
۱۳۹۷/۴/۱۰
واحد: قالب
قیمت : ۲۳۰ (تومان)
قیمت برای محصول به صورت بسته بندی است.
۱۳۹۷/۴/۱۰
واحد: قالب
قیمت : ۲۳۰ (تومان)
قیمت برای محصول به صورت بسته بندی است.
۱۳۹۷/۴/۱۰
واحد: قالب
قیمت : ۲۳۰ (تومان)
قیمت برای محصول به صورت بسته بندی است.
۱۳۹۷/۴/۱۰
واحد: قالب
قیمت : ۲۱۰ (تومان)
قیمت برای محصول به صورت بسته بندی است.
۱۳۹۷/۴/۱۰
واحد: قالب
قیمت : ۲۱۰ (تومان)
قیمت برای محصول به صورت بسته بندی است.
۱۳۹۷/۴/۱۰
واحد: قالب
قیمت : ۲۳۰ (تومان)
قیمت برای محصول به صورت بسته بندی است.
۱۳۹۷/۴/۱۰
واحد: قالب
قیمت : ۲۳۰ (تومان)
قیمت برای محصول به صورت بسته بندی است.
۱۳۹۷/۴/۱۰
واحد: قالب
قیمت : ۲۱۰ (تومان)
قیمت برای محصول به صورت بسته بندی است.
۱۳۹۷/۴/۱۰
واحد: قالب
قیمت : ۲۱۰ (تومان)
قیمت برای محصول به صورت بسته بندی است.
۱۳۹۷/۴/۱۰
واحد: قالب
قیمت : ۲۳۰ (تومان)
قیمت برای محصول به صورت بسته بندی است.
۱۳۹۷/۴/۱۰
واحد: قالب
قیمت : ۲۳۰ (تومان)
قیمت برای محصول به صورت بسته بندی است.
۱۳۹۷/۴/۱۰
واحد: قالب
قیمت : ۲۱۰ (تومان)
قیمت برای محصول به صورت بسته بندی است.
۱۳۹۷/۴/۱۰
واحد: قالب
قیمت : ۲۱۰ (تومان)
قیمت برای محصول به صورت بسته بندی است.
۱۳۹۷/۴/۱۰
واحد: قالب
قیمت : ۲۳۰ (تومان)
قیمت برای محصول به صورت بسته بندی است.
۱۳۹۷/۴/۱۰
واحد: قالب
قیمت : ۲۳۰ (تومان)
قیمت برای محصول به صورت بسته بندی است.
۱۳۹۷/۴/۱۰
واحد: قالب
قیمت : ۲۱۰ (تومان)
قیمت برای محصول به صورت بسته بندی است.
۱۳۹۷/۴/۱۰
واحد: قالب
قیمت : ۲۱۰ (تومان)
قیمت برای محصول به صورت بسته بندی است.
۱۳۹۷/۴/۱۰
واحد: قالب
قیمت : ۱,۰۸۰ (تومان)
قیمت درب کارخانه است.
۱۳۹۶/۸/۲۷
واحد: قالب
قیمت : ۹۶۰ (تومان)
قیمت درب کارخانه و به صورت فله ای است.
۱۳۹۶/۸/۲۷
واحد: قالب
قیمت : ۸۵۰ (تومان)
قیمت درب کارخانه
۱۳۹۶/۸/۲۷
واحد: قالب
قیمت : ۶۰۰ (تومان)
قیمت درب کارخانه
۱۳۹۶/۸/۲۷
واحد: قالب
قیمت : ۵۵۰ (تومان)
قیمت درب کارخانه
۱۳۹۶/۸/۲۷
واحد: قالب
قیمت : ۲,۴۳۰ (تومان)
قیمت درب کارخانه
۱۳۹۶/۸/۲۷
واحد: قالب
قیمت : ۲,۰۰۰ (تومان)
قیمت درب کارخانه
۱۳۹۶/۸/۲۷
واحد: قالب
قیمت : ۲,۱۰۰ (تومان)
قیمت درب کارخانه
۱۳۹۶/۸/۲۷
واحد: قالب
قیمت : ۵۵۰ (تومان)
قیمت درب کارخانه
۱۳۹۶/۸/۲۷
واحد: قالب
قیمت : ۱,۰۰۰ (تومان)
قیمت درب کارخانه
۱۳۹۶/۸/۲۷
واحد: قالب
قیمت : ۲,۲۰۰ (تومان)
قیمت درب کارخانه
۱۳۹۶/۸/۲۷
واحد: قالب
قیمت : ۱,۰۵۰ (تومان)
قیمت درب کارخانه
۱۳۹۶/۸/۲۷
  • ۱
  • از ۱

دیده شو