مصالح

کارفرمایان و سازندگان صنعت ساختمان بعد از تهیه نقشه های اجرایی هر ساختمان (پروژه) و یا حتی در برخی موارد قبل از تصمیم گیری در خصوص آغاز یک پروژه ساختمانی، نیاز دارند که دید شفافی نسبت به هزینه های اجرایی آن پروژه داشته باشند. یکی از نیازهای ضروری این دید شفاف اطلاع از هزینه های مستقیم و غیر مستقیم اجرای پروژه مورد نظر است. در وضعیت موجود بازار صنعت ساختمان، کانال های دسترسی منسجمی به اطلاعات قیمت روز مصالح و تجهیزات گوناگون وجود نداشته و اگر موجود باشد به روزرسانی نشده و یا در حد محدود در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
این دپارتمان امید دارد موجب ایجاد یک رقابت سالم و مبتنی بر مشتری مداری در بین تولید کنندگان و عرضه کنندگان و مجریان صنعت ساختمان شده و شاهد اصلاح برخی قیمت ها در راستای منافع مصرف کنندگان نهایی باشیم.

واحد:
قیمت : ۸۵۰ (تومان)
۱۳۹۷/۱۰/۲۵
واحد:
قیمت : ۷۰۰ (تومان)
۱۳۹۷/۱۰/۲۵
واحد:
قیمت : ۹۷۰ (تومان)
۱۳۹۷/۱۰/۲۵
واحد:
قیمت : ۱,۱۲۰ (تومان)
۱۳۹۷/۱۰/۲۵
واحد:
قیمت : ۱,۴۴۰ (تومان)
۱۳۹۷/۱۰/۲۵
واحد:
قیمت : ۱,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۷/۱۰/۲۵
واحد:
قیمت : ۱,۲۲۰ (تومان)
۱۳۹۷/۱۰/۲۵
واحد:
قیمت : ۱,۱۰۰ (تومان)
۱۳۹۷/۱۰/۲۵
واحد:
قیمت : ۱,۱۸۰ (تومان)
۱۳۹۷/۱۰/۲۵
واحد:
قیمت : ۱,۸۶۰ (تومان)
۱۳۹۷/۱۰/۲۵
واحد:
قیمت : ۳,۳۰۰ (تومان)
۱۳۹۷/۱۰/۲۵
واحد:
قیمت : ۷۰۰ (تومان)
۱۳۹۷/۱۰/۲۵
واحد:
قیمت : ۸۹۰ (تومان)
۱۳۹۷/۱۰/۲۵
واحد:
قیمت : ۱,۷۸۰ (تومان)
۱۳۹۷/۱۰/۲۵
واحد:
قیمت : ۷۸۰ (تومان)
۱۳۹۷/۱۰/۲۵
واحد:
قیمت : ۲,۷۰۰ (تومان)
۱۳۹۷/۱۰/۲۵
واحد:
قیمت : ۳,۲۰۰ (تومان)
۱۳۹۷/۱۰/۲۵
واحد:
قیمت : ۳,۳۶۰ (تومان)
۱۳۹۷/۱۰/۲۵
واحد:
قیمت : ۳,۴۸۰ (تومان)
۱۳۹۷/۱۰/۲۵
واحد:
قیمت : ۳,۶۰۰ (تومان)
۱۳۹۷/۱۰/۲۵
واحد:
قیمت : ۱,۱۴۰ (تومان)
۱۳۹۷/۱۰/۲۵
واحد:
قیمت : ۳۶۰ (تومان)
۱۳۹۷/۱۰/۲۵
واحد: عدد
قیمت : ۹۰ (تومان)
۱۳۹۷/۱۰/۲۴
واحد: عدد
قیمت : ۱۶۰ (تومان)
۱۳۹۷/۱۰/۲۴
واحد: عدد
قیمت : ۱۲۰ (تومان)
۱۳۹۷/۱۰/۲۴
واحد: عدد
قیمت : ۲۳۰ (تومان)
۱۳۹۷/۱۰/۲۴
واحد: عدد
قیمت : ۳۶۰ (تومان)
۱۳۹۷/۱۰/۲۴
واحد: عدد
قیمت : ۴۶۰ (تومان)
۱۳۹۷/۱۰/۲۴
واحد: عدد
قیمت : ۱۳۰ (تومان)
۱۳۹۷/۱۰/۲۴
واحد: عدد
قیمت : ۱۳۰ (تومان)
۱۳۹۷/۱۰/۲۴
واحد: عدد
قیمت : ۱۸۰ (تومان)
۱۳۹۷/۱۰/۲۴
واحد: عدد
قیمت : ۷۰۰ (تومان)
۱۳۹۷/۱۰/۲۴