مصالح

کارفرمایان و سازندگان صنعت ساختمان بعد از تهیه نقشه های اجرایی هر ساختمان (پروژه) و یا حتی در برخی موارد قبل از تصمیم گیری در خصوص آغاز یک پروژه ساختمانی، نیاز دارند که دید شفافی نسبت به هزینه های اجرایی آن پروژه داشته باشند. یکی از نیازهای ضروری این دید شفاف اطلاع از هزینه های مستقیم و غیر مستقیم اجرای پروژه مورد نظر است. در وضعیت موجود بازار صنعت ساختمان، کانال های دسترسی منسجمی به اطلاعات قیمت روز مصالح و تجهیزات گوناگون وجود نداشته و اگر موجود باشد به روزرسانی نشده و یا در حد محدود در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
این دپارتمان امید دارد موجب ایجاد یک رقابت سالم و مبتنی بر مشتری مداری در بین تولید کنندگان و عرضه کنندگان و مجریان صنعت ساختمان شده و شاهد اصلاح برخی قیمت ها در راستای منافع مصرف کنندگان نهایی باشیم.

واحد: قالب
قیمت : ۳,۳۰۲ (تومان)
تعداد در هر متر مربع ۷۰ قالب
۱۳۹۷/۸/۲۴
واحد: قالب
قیمت : ۱,۴۰۰ (تومان)
تعداد در هر متر مربع ۳۷ قالب
۱۳۹۷/۸/۲۴
واحد: قالب
قیمت : ۱,۷۰۰ (تومان)
تعداد در هر متر مربع ۳۷ قالب
۱۳۹۷/۸/۲۴
واحد: قالب
قیمت : ۱,۸۱۳ (تومان)
تعداد در هر متر مربع ۳۷ قالب
۱۳۹۷/۸/۲۴
واحد: قالب
قیمت : ۲,۶۸۹ (تومان)
تعداد در هر متر مربع ۳۷ قالب
۱۳۹۷/۸/۲۴
واحد: قالب
قیمت : ۱,۸۱۳ (تومان)
تعداد در هر متر مربع ۳۷ قالب
۱۳۹۷/۸/۲۴
واحد: قالب
قیمت : ۲,۲۰۰ (تومان)
تعداد در هر متر مربع ۳۷ قالب
۱۳۹۷/۸/۲۴
واحد: قالب
قیمت : ۲,۴۰۰ (تومان)
تعداد در هر متر مربع ۳۷ قالب
۱۳۹۷/۸/۲۴
واحد: قالب
قیمت : ۳,۳۰۲ (تومان)
تعداد در هر متر مربع ۳۷ قالب
۱۳۹۷/۸/۲۴
واحد: قالب
قیمت : ۲,۲۳۱ (تومان)
تعداد در هر متر مربع ۲۵ قالب
۱۳۹۷/۸/۲۴
واحد: قالب
قیمت : ۲,۶۱۳ (تومان)
تعداد در هر متر مربع ۲۵ قالب
۱۳۹۷/۸/۲۴
واحد: قالب
قیمت : ۲,۸۰۰ (تومان)
تعداد در هر متر مربع ۲۵ قالب
۱۳۹۷/۸/۲۴
واحد: قالب
قیمت : ۴,۵۷۲ (تومان)
تعداد در هر متر مربع ۲۵ قالب
۱۳۹۷/۸/۲۴
واحد: قالب
قیمت : ۸۱۳ (تومان)
تعداد در هر متر مربع ۶۸ قالب
۱۳۹۷/۸/۲۴
واحد: قالب
قیمت : ۱,۵۱۱ (تومان)
تعداد در هر متر مربع ۶۸ قالب
۱۳۹۷/۸/۲۴
واحد: قالب
قیمت : ۱,۳۸۸ (تومان)
تعداد در هر متر مربع ۱۶ قالب
۱۳۹۷/۸/۲۴
واحد: قالب
قیمت : ۱,۵۲۵ (تومان)
تعداد در هر متر مربع ۱۶ قالب
۱۳۹۷/۸/۲۴
واحد: قالب
قیمت : ۱,۶۶۳ (تومان)
تعداد در هر متر مربع ۱۶ قالب
۱۳۹۷/۸/۲۴
واحد: قالب
قیمت : ۲,۹۵۹ (تومان)
تعداد در هر متر مربع ۱۶ قالب
۱۳۹۷/۸/۲۴
واحد: قالب
قیمت : ۲,۲۳۱ (تومان)
تعداد در هر متر مربع ۱۶ قالب
۱۳۹۷/۸/۲۴
واحد: قالب
قیمت : ۲,۶۱۳ (تومان)
تعداد در هر متر مربع ۱۶ قالب
۱۳۹۷/۸/۲۴
واحد: قالب
قیمت : ۲,۸۰۰ (تومان)
تعداد در هر متر مربع ۱۶ قالب
۱۳۹۷/۸/۲۴
واحد: قالب
قیمت : ۴,۵۷۲ (تومان)
تعداد در هر متر مربع ۱۶ قالب
۱۳۹۷/۸/۲۴
واحد: قالب
قیمت : ۲,۵۰۰ (تومان)
تعداد در هر متر مربع ۱۳ قالب
۱۳۹۷/۸/۲۴
واحد: قالب
قیمت : ۳,۱۲۵ (تومان)
تعداد در هر متر مربع ۱۳ قالب
۱۳۹۷/۸/۲۴
واحد: قالب
قیمت : ۲,۹۶۳ (تومان)
تعداد در هر متر مربع ۱۳ قالب
۱۳۹۷/۸/۲۴
واحد: قالب
قیمت : ۱,۱۷۵ (تومان)
تعداد در هر متر مربع ۸۷ قالب
۱۳۹۷/۸/۲۴
واحد: قالب
قیمت : ۱,۲۱۳ (تومان)
تعداد در هر متر مربع ۸۷ قالب
۱۳۹۷/۸/۲۴
واحد: قالب
قیمت : ۱,۳۲۱ (تومان)
تعداد در هر متر مربع ۸۷ قالب
۱۳۹۷/۸/۲۴
واحد: قالب
قیمت : ۱,۱۵۰ (تومان)
تعداد در هر متر مربع ۱۱۰ قالب
۱۳۹۷/۸/۲۴
واحد: قالب
قیمت : ۱,۱۵۰ (تومان)
تعداد در هر متر مربع ۱۱۰ قالب
۱۳۹۷/۸/۲۴
واحد: قالب
قیمت : ۱,۱۸۸ (تومان)
تعداد در هر متر مربع ۱۱۰ قالب
۱۳۹۷/۸/۲۴
واحد: قالب
قیمت : ۱,۳۷۲ (تومان)
تعداد در هر متر مربع ۱۱۰ قالب
۱۳۹۷/۸/۲۴
واحد: قالب
قیمت : ۱,۶۵۰ (تومان)
تعداد در هر متر مربع ۱۶ قالب
۱۳۹۷/۸/۲۴
واحد: قالب
قیمت : ۱,۶۶۳ (تومان)
تعداد در هر متر مربع ۱۶ قالب
۱۳۹۷/۸/۲۴
واحد: قالب
قیمت : ۱,۶۶۳ (تومان)
تعداد در هر متر مربع ۱۶ قالب
۱۳۹۷/۸/۲۴
واحد: قالب
قیمت : ۲,۰۸۳ (تومان)
تعداد در هر متر مربع ۱۶ قالب
۱۳۹۷/۸/۲۴
واحد: قالب
قیمت : ۱,۶۵۰ (تومان)
تعداد در هر متر مربع ۱۶ قالب
۱۳۹۷/۸/۲۴
واحد: قالب
قیمت : ۱,۶۶۳ (تومان)
تعداد در هر متر مربع ۱۶ قالب
۱۳۹۷/۸/۲۴
واحد: قالب
قیمت : ۱,۶۶۳ (تومان)
تعداد در هر متر مربع ۱۶ قالب
۱۳۹۷/۸/۲۴
واحد: قالب
قیمت : ۲,۰۸۳ (تومان)
تعداد در هر متر مربع ۱۶ قالب
۱۳۹۷/۸/۲۴
واحد: قالب
قیمت : ۵۰۰ (تومان)
تعداد در هر متر مربع ۱۰۰ قالب
۱۳۹۷/۸/۲۳
واحد: قالب
قیمت : ۵۸۸ (تومان)
تعداد در هر متر مربع ۱۰۰ قالب
۱۳۹۷/۸/۲۳
واحد: قالب
قیمت : ۵۰۰ (تومان)
تعداد در هر متر مربع ۱۰۰ قالب
۱۳۹۷/۸/۲۳
واحد: قالب
قیمت : ۶۱۳ (تومان)
تعداد در هر متر مربع ۱۰۰ قالب
۱۳۹۷/۸/۲۳
واحد: قالب
قیمت : ۹۹۱ (تومان)
تعداد در هر متر مربع ۱۰۰ قالب
۱۳۹۷/۸/۲۳
واحد: قالب
قیمت : ۸۲۵ (تومان)
تعداد در هر متر مربع ۶۰ قالب
۱۳۹۷/۸/۲۳
واحد: قالب
قیمت : ۹۹۲ (تومان)
تعداد در هر متر مربع ۶۰ قالب
۱۳۹۷/۸/۲۳
واحد: قالب
قیمت : ۱,۰۳۸ (تومان)
تعداد در هر متر مربع ۶۰ قالب
۱۳۹۷/۸/۲۳
واحد: قالب
قیمت : ۱,۶۶۴ (تومان)
تعداد در هر متر مربع ۶۰ قالب
۱۳۹۷/۸/۲۳
  • ۱
  • از ۵

دیده شو