مصالح

کارفرمایان و سازندگان صنعت ساختمان بعد از تهیه نقشه های اجرایی هر ساختمان (پروژه) و یا حتی در برخی موارد قبل از تصمیم گیری در خصوص آغاز یک پروژه ساختمانی، نیاز دارند که دید شفافی نسبت به هزینه های اجرایی آن پروژه داشته باشند. یکی از نیازهای ضروری این دید شفاف اطلاع از هزینه های مستقیم و غیر مستقیم اجرای پروژه مورد نظر است. در وضعیت موجود بازار صنعت ساختمان، کانال های دسترسی منسجمی به اطلاعات قیمت روز مصالح و تجهیزات گوناگون وجود نداشته و اگر موجود باشد به روزرسانی نشده و یا در حد محدود در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
این دپارتمان امید دارد موجب ایجاد یک رقابت سالم و مبتنی بر مشتری مداری در بین تولید کنندگان و عرضه کنندگان و مجریان صنعت ساختمان شده و شاهد اصلاح برخی قیمت ها در راستای منافع مصرف کنندگان نهایی باشیم.

واحد: کیلوگرم
قیمت : ۲۳۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: مترمکعب
قیمت : ۱۲۰,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: کیلوگرم
قیمت : ۲۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: مترمکعب
قیمت : ۲۲۲,۶۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: مترمکعب
قیمت : ۲۲۲,۶۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: قالب
قیمت : ۹,۵۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: قالب
قیمت : ۸,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: قالب
قیمت : ۶,۷۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: قالب
قیمت : ۵,۶۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: قالب
قیمت : ۳,۳۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: قالب
قیمت : ۱,۹۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: قالب
قیمت : ۱,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: قالب
قیمت : ۸۵۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: تن
قیمت : ۱۴۰,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: مترمکعب
قیمت : ۳۲۴,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: تن
قیمت : ۱۴۰,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: تن
قیمت : ۱۶۰,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: عدد
قیمت : ۱۲۰,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: عدد
قیمت : ۱۱۵,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: عدد
قیمت : ۱۱۵,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: مترمکعب
قیمت : ۸۰,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: مترمربع
قیمت : ۲۵۰,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: کیلوگرم
قیمت : ۴۵۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: کیلوگرم
قیمت : ۲۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: مترمربع
قیمت : ۲۳۰,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: مترمربع
قیمت : ۲۰۰,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: مترمربع
قیمت : ۱۶۰,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: مترمربع
قیمت : ۳۵۰,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: مترمکعب
قیمت : ۸۰,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: کیلوگرم
قیمت : ۲۳۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: مترمرکعب
قیمت : ۵۴۳,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: مترمکعب
قیمت : ۵۰۰,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: مترمکعب
قیمت : ۶۰۰,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: کیلوگرم
قیمت : ۴,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: مترمکعب
قیمت : ۵۴۳,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: مترمکعب
قیمت : ۳۵۰,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: عدد
قیمت : ۱۷,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۹/۲/۲۰
واحد: مترمکعب
قیمت : ۱۶۰,۰۰۰ (تومان)
منظور از عیار میزان سیمان استفاده شده در بتن است.
۱۳۹۸/۴/۱۶
واحد: مترمکعب
قیمت : ۱۷۲,۰۰۰ (تومان)
منظور از عیار میزان سیمان استفاده شده در بتن است.
۱۳۹۸/۴/۱۶
واحد: مترمکعب
قیمت : ۱۸۴,۰۰۰ (تومان)
منظور از عیار میزان سیمان استفاده شده در بتن است.
۱۳۹۸/۴/۱۶
واحد: مترمکعب
قیمت : ۱۹۶,۰۰۰ (تومان)
منظور از عیار میزان سیمان استفاده شده در بتن است.
۱۳۹۸/۴/۱۶
واحد: مترمکعب
قیمت : ۲۰۸,۰۰۰ (تومان)
منظور از عیار میزان سیمان استفاده شده در بتن است.
۱۳۹۸/۴/۱۶
واحد: مترمکعب
قیمت : ۲۲۰,۰۰۰ (تومان)
منظور از عیار میزان سیمان استفاده شده در بتن است.
۱۳۹۸/۴/۱۶
  • ۱
  • از ۱۵

دیده شو