مصالح

کارفرمایان و سازندگان صنعت ساختمان بعد از تهیه نقشه های اجرایی هر ساختمان (پروژه) و یا حتی در برخی موارد قبل از تصمیم گیری در خصوص آغاز یک پروژه ساختمانی، نیاز دارند که دید شفافی نسبت به هزینه های اجرایی آن پروژه داشته باشند. یکی از نیازهای ضروری این دید شفاف اطلاع از هزینه های مستقیم و غیر مستقیم اجرای پروژه مورد نظر است. در وضعیت موجود بازار صنعت ساختمان، کانال های دسترسی منسجمی به اطلاعات قیمت روز مصالح و تجهیزات گوناگون وجود نداشته و اگر موجود باشد به روزرسانی نشده و یا در حد محدود در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
این دپارتمان امید دارد موجب ایجاد یک رقابت سالم و مبتنی بر مشتری مداری در بین تولید کنندگان و عرضه کنندگان و مجریان صنعت ساختمان شده و شاهد اصلاح برخی قیمت ها در راستای منافع مصرف کنندگان نهایی باشیم.

واحد: عدد
قیمت : ۹۰۰ (تومان)
بلوک سیمانی مجتمع تولیدی راد
۱۳۹۸/۲/۸
واحد: عدد
قیمت : ۹۵۰ (تومان)
بلوک سیمانی مجتمع تولیدی راد
۱۳۹۸/۲/۸
واحد: عدد
قیمت : ۱,۱۵۰ (تومان)
بلوک سیمانی مجتمع تولیدی راد
۱۳۹۸/۲/۸
واحد: عدد
قیمت : ۱,۲۰۰ (تومان)
بلوک سیمانی مجتمع تولیدی راد
۱۳۹۸/۲/۸
واحد: عدد
قیمت : ۱,۴۰۰ (تومان)
بلوک سیمانی مجتمع تولیدی راد
۱۳۹۸/۲/۸
واحد: عدد
قیمت : ۱,۴۰۰ (تومان)
بلوک سیمانی مجتمع تولیدی راد
۱۳۹۸/۲/۸
واحد: عدد
قیمت : ۱,۱۰۰ (تومان)
بلوک سیمانی مجتمع تولیدی راد
۱۳۹۸/۲/۸
واحد: عدد
قیمت : ۱,۴۰۰ (تومان)
بلوک سیمانی مجتمع تولیدی راد
۱۳۹۸/۲/۸
واحد: عدد
قیمت : ۱,۷۰۰ (تومان)
بلوک سیمانی مجتمع تولیدی راد
۱۳۹۸/۲/۸
واحد: عدد
قیمت : ۹۵۰ (تومان)
قیمت درب کارخانه مجتمع تولیدی مانا
۱۳۹۸/۲/۸
واحد: عدد
قیمت : ۱,۰۵۰ (تومان)
قیمت درب کارخانه مجتمع تولیدی مانا
۱۳۹۸/۲/۸
واحد: عدد
قیمت : ۱,۵۰۰ (تومان)
قیمت درب کارخانه مجتمع تولیدی مانا
۱۳۹۸/۲/۸
واحد: عدد
قیمت : ۱,۵۰۰ (تومان)
قیمت درب کارخانه مجتمع تولیدی مانا
۱۳۹۸/۲/۸
واحد: عدد
قیمت : ۱,۸۰۰ (تومان)
قیمت درب کارخانه مجتمع تولیدی مانا
۱۳۹۸/۲/۸
واحد: عدد
قیمت : ۱,۲۰۰ (تومان)
قیمت درب کارخانه مجتمع تولیدی مانا
۱۳۹۸/۲/۸
واحد: عدد
قیمت : ۱,۸۰۰ (تومان)
قیمت درب کارخانه مجتمع تولیدی مانا
۱۳۹۸/۲/۸
واحد: عدد
قیمت : ۲۳,۸۰۰ (تومان)
قیمت بر اساس تحویل درب کارخانه است.
۱۳۹۷/۱۱/۱۶
واحد: عدد
قیمت : ۳۵,۷۰۰ (تومان)
قیمت بر اساس تحویل درب کارخانه است.
۱۳۹۷/۱۱/۱۶
واحد: عدد
قیمت : ۴۷,۶۰۰ (تومان)
قیمت بر اساس تحویل درب کارخانه است.
۱۳۹۷/۱۱/۱۶
واحد:
قیمت : ۸۵۰ (تومان)
۱۳۹۷/۱۰/۲۵
واحد:
قیمت : ۷۰۰ (تومان)
۱۳۹۷/۱۰/۲۵
واحد:
قیمت : ۹۷۰ (تومان)
۱۳۹۷/۱۰/۲۵
واحد:
قیمت : ۱,۱۲۰ (تومان)
۱۳۹۷/۱۰/۲۵
واحد:
قیمت : ۱,۴۴۰ (تومان)
۱۳۹۷/۱۰/۲۵
واحد:
قیمت : ۱,۰۰۰ (تومان)
۱۳۹۷/۱۰/۲۵
واحد:
قیمت : ۱,۲۲۰ (تومان)
۱۳۹۷/۱۰/۲۵
واحد:
قیمت : ۱,۱۰۰ (تومان)
۱۳۹۷/۱۰/۲۵
واحد:
قیمت : ۱,۱۸۰ (تومان)
۱۳۹۷/۱۰/۲۵
واحد:
قیمت : ۱,۸۶۰ (تومان)
۱۳۹۷/۱۰/۲۵
واحد:
قیمت : ۳,۳۰۰ (تومان)
۱۳۹۷/۱۰/۲۵
واحد:
قیمت : ۷۰۰ (تومان)
۱۳۹۷/۱۰/۲۵
واحد:
قیمت : ۸۹۰ (تومان)
۱۳۹۷/۱۰/۲۵
واحد:
قیمت : ۱,۷۸۰ (تومان)
۱۳۹۷/۱۰/۲۵
واحد:
قیمت : ۷۸۰ (تومان)
۱۳۹۷/۱۰/۲۵
واحد:
قیمت : ۲,۷۰۰ (تومان)
۱۳۹۷/۱۰/۲۵
واحد:
قیمت : ۳,۲۰۰ (تومان)
۱۳۹۷/۱۰/۲۵