مصالح

کارفرمایان و سازندگان صنعت ساختمان بعد از تهیه نقشه های اجرایی هر ساختمان (پروژه) و یا حتی در برخی موارد قبل از تصمیم گیری در خصوص آغاز یک پروژه ساختمانی، نیاز دارند که دید شفافی نسبت به هزینه های اجرایی آن پروژه داشته باشند. یکی از نیازهای ضروری این دید شفاف اطلاع از هزینه های مستقیم و غیر مستقیم اجرای پروژه مورد نظر است. در وضعیت موجود بازار صنعت ساختمان، کانال های دسترسی منسجمی به اطلاعات قیمت روز مصالح و تجهیزات گوناگون وجود نداشته و اگر موجود باشد به روزرسانی نشده و یا در حد محدود در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
این دپارتمان امید دارد موجب ایجاد یک رقابت سالم و مبتنی بر مشتری مداری در بین تولید کنندگان و عرضه کنندگان و مجریان صنعت ساختمان شده و شاهد اصلاح برخی قیمت ها در راستای منافع مصرف کنندگان نهایی باشیم.

واحد: پاکت
قیمت : ۷,۸۰۰ (تومان)
قیمت محصول بر اساس تحویل تهران است.
۱۳۹۸/۴/۱۵
واحد: پاکت
قیمت : ۴,۳۵۰ (تومان)
قیمت محصول بر اساس تحویل درب کارخانه است.
۱۳۹۸/۴/۱۵
واحد: پاکت
قیمت : ۵,۳۰۰ (تومان)
قیمت محصول بر اساس تحویل درب کارخانه است.
۱۳۹۸/۴/۱۵
واحد: پاکت
قیمت : ۳,۸۰۰ (تومان)
قیمت محصول بر اساس تحویل درب کارخانه است.
۱۳۹۸/۴/۱۵
واحد: پاکت
قیمت : ۱۱,۰۰۰ (تومان)
قیمت درب کارخانه است. قیمت این آیتم با تغییرات نرخ دلار تغییر خواهد کرد.
۱۳۹۸/۴/۱۵
واحد: پاکت
قیمت : ۴,۰۰۰ (تومان)
قیمت محصول بر اساس تحویل درب کارخانه است.
۱۳۹۸/۴/۱۵
واحد: پاکت
قیمت : ۳,۵۰۰ (تومان)
قیمت محصول بر اساس تحویل درب کارخانه است.
۱۳۹۸/۴/۱۵
واحد: پاکت
قیمت : ۴,۵۰۰ (تومان)
قیمت محصول بر اساس تحویل درب کارخانه است.
۱۳۹۸/۴/۱۵
واحد: پاکت
قیمت : ۴,۰۰۰ (تومان)
قیمت محصول بر اساس تحویل درب کارخانه است.
۱۳۹۸/۴/۱۵
واحد: پاکت
قیمت : ۵,۱۰۰ (تومان)
قیمت محصول بر اساس تحویل درب کارخانه است.
۱۳۹۸/۴/۱۵
واحد: پاکت
قیمت : ۴,۰۰۰ (تومان)
قیمت محصول بر اساس تحویل درب کارخانه است.
۱۳۹۸/۴/۱۵
واحد: پاکت
قیمت : ۳,۵۰۰ (تومان)
قیمت محصول بر اساس تحویل درب کارخانه است.
۱۳۹۸/۴/۱۵
واحد: پاکت
قیمت : ۵,۱۰۰ (تومان)
قیمت محصول بر اساس تحویل درب کارخانه است.
۱۳۹۸/۴/۱۵
واحد: پاکت
قیمت : ۴,۱۰۰ (تومان)
قیمت محصول بر اساس تحویل درب کارخانه است.
۱۳۹۸/۴/۱۵
واحد: پاکت
قیمت : ۵,۳۰۰ (تومان)
قیمت محصول بر اساس تحویل درب کارخانه است.
۱۳۹۸/۴/۱۵
واحد: پاکت
قیمت : ۴,۸۰۰ (تومان)
قیمت محصول بر اساس تحویل درب کارخانه است.
۱۳۹۸/۴/۱۵
واحد: پاکت
قیمت : ۲۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت محصول بر اساس تحویل درب کارخانه است.
۱۳۹۸/۴/۱۵
واحد: پاکت
قیمت : ۲۵,۰۰۰ (تومان)
قیمت محصول بر اساس تحویل درب کارخانه است.
۱۳۹۸/۴/۱۵
واحد: پاکت
قیمت : ۲۳,۰۰۰ (تومان)
قیمت محصول بر اساس تحویل درب کارخانه است.
۱۳۹۸/۴/۱۵
واحد: پاکت
قیمت : ۳۲,۰۰۰ (تومان)
قیمت درب کارخانه است.قیمت این آیتم با تغییرات نرخ دلار تغییر خواهد کرد.
۱۳۹۷/۹/۲۰
واحد: پاکت
قیمت : ۲۱,۳۵۰ (تومان)
قیمت درب کارخانه است. قیمت این آیتم با تغییرات نرخ دلار تغییر خواهد کرد.
۱۳۹۷/۹/۲۰
واحد: پاکت
قیمت : ۲۲,۶۷۰ (تومان)
قیمت درب کارخانه است. قیمت این آیتم با تغییرات نرخ دلار تغییر خواهد کرد.
۱۳۹۷/۹/۲۰
واحد: پاکت
قیمت : ۳,۱۰۰ (تومان)
قیمت محصول بر اساس تحویل درب کارخانه است.
۱۳۹۷/۵/۲۹
واحد: پاکت
قیمت : ۳,۱۰۰ (تومان)
قیمت محصول بر اساس تحویل درب کارخانه است.
۱۳۹۷/۵/۲۹
واحد: پاکت
قیمت : ۲,۶۰۰ (تومان)
قیمت محصول بر اساس تحویل درب کارخانه است.
۱۳۹۷/۵/۲۹
واحد: پاکت
قیمت : ۴,۴۰۰ (تومان)
قیمت محصول بر اساس تحویل تهران است.
۱۳۹۷/۵/۲۹
واحد: پاکت
قیمت : ۲,۹۰۰ (تومان)
قیمت محصول بر اساس تحویل درب کارخانه است.
۱۳۹۷/۵/۲۹
واحد: پاکت
قیمت : ۲,۶۰۰ (تومان)
قیمت محصول بر اساس تحویل درب کارخانه است.
۱۳۹۷/۵/۲۹
واحد: پاکت
قیمت : ۳,۵۰۰ (تومان)
قیمت محصول بر اساس تحویل تهران است.
۱۳۹۷/۵/۲۹
واحد: پاکت
قیمت : ۲,۷۰۰ (تومان)
قیمت محصول بر اساس تحویل درب کارخانه است.
۱۳۹۷/۵/۲۹
واحد: پاکت
قیمت : ۲,۹۰۰ (تومان)
قیمت محصول بر اساس تحویل درب کارخانه است.
۱۳۹۷/۵/۲۹
واحد: پاکت
قیمت : ۳,۵۰۰ (تومان)
قیمت محصول بر اساس تحویل درب کارخانه است.
۱۳۹۷/۵/۲۹
واحد: پاکت
قیمت : ۴,۴۰۰ (تومان)
قیمت محصول بر اساس تحویل درب کارخانه است.
۱۳۹۷/۵/۲۹
واحد: پاکت
قیمت : ۷,۶۰۰ (تومان)
قیمت درب کارخانه است .قیمت این آیتم با تغییرات نرخ دلار تغییر خواهد کرد.
۱۳۹۷/۵/۲۹
واحد: تن
قیمت : ۲۵۳,۰۰۰ (تومان)
قیمت درب کارخانه است. قیمت این آیتم با تغییرات نرخ دلار تغییر خواهد کرد.
۱۳۹۷/۵/۲۹
واحد: تن
قیمت : ۵۹۹,۴۰۰ (تومان)
قیمت درب کارخانه است.قیمت این آیتم با تغییرات نرخ دلار تغییر خواهد کرد.
۱۳۹۷/۵/۲۹
واحد: پاکت
قیمت : ۱۷,۰۰۰ (تومان)
قیمت درب کارخانه است.قیمت این آیتم با تغییرات نرخ دلار تغییر خواهد کرد.
۱۳۹۷/۵/۲۹
واحد: تن
قیمت : ۴۹۹,۵۰۰ (تومان)
قیمت درب کارخانه است. قیمت این آیتم با تغییرات نرخ دلار تغییر خواهد کرد.
۱۳۹۷/۵/۲۹
واحد: پاکت
قیمت : ۶,۷۰۰ (تومان)
قیمت درب کارخانه است.قیمت این آیتم با تغییرات نرخ دلار تغییر خواهد کرد.
۱۳۹۷/۵/۲۹
واحد: تن
قیمت : ۲۲۳,۰۰۰ (تومان)
قیمت درب کارخانه است.قیمت این آیتم با تغییرات نرخ دلار تغییر خواهد کرد.
۱۳۹۷/۵/۲۹
واحد: پاکتی
قیمت : ۶,۹۰۰ (تومان)
قیمت درب کارخانه است.قیمت این آیتم با تغییرات نرخ دلار تغییر خواهد کرد.
۱۳۹۷/۵/۲۹
واحد: پاکت
قیمت : ۷,۸۰۰ (تومان)
قیمت درب کارخانه است. قیمت این آیتم با تغییرات نرخ دلار تغییر خواهد کرد.
۱۳۹۷/۵/۲۹
واحد: پاکت
قیمت : ۲۶,۸۰۰ (تومان)
قیمت درب کارخانه است. قیمت این آیتم با تغییرات نرخ دلار تغییر خواهد کرد.
۱۳۹۷/۵/۲۹
واحد: تن
قیمت : ۸۹۵,۰۰۰ (تومان)
قیمت درب کارخانه است. قیمت این آیتم با تغییرات نرخ دلار تغییر خواهد کرد.
۱۳۹۷/۵/۲۹
واحد: پاکت
قیمت : ۲,۶۰۰ (تومان)
قیمت محصول بر اساس تحویل درب کارخانه است.
۱۳۹۷/۵/۲۹
واحد: پاکت
قیمت : ۳,۱۰۰ (تومان)
قیمت محصول بر اساس تحویل درب کارخانه است.
۱۳۹۷/۵/۲۹
واحد: پاکت
قیمت : ۴,۰۰۰ (تومان)
قیمت محصول بر اساس تحویل تهران است.
۱۳۹۷/۵/۲۹
واحد: تن
قیمت : ۵۶۶,۰۰۰ (تومان)
قیمت برای تحویل تهران است. قیمت این آیتم با تغییرات نرخ دلار تغییر خواهد کرد.
۱۳۹۷/۵/۲۹
واحد: پاکت
قیمت : ۱۷,۰۰۰ (تومان)
قیمت برای تحویل تهران است. قیمت این آیتم با تغییرات نرخ دلار تغییر خواهد کرد.
۱۳۹۷/۵/۲۹
واحد: پاکت
قیمت : ۳,۵۰۰ (تومان)
قیمت محصول بر اساس تحویل تهران است.
۱۳۹۷/۵/۲۹