کابینت های گلاس گروه مهندسی ماچوب

کابینت های گلاس گروه مهندسی ماچوب ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

قیمت :۵۸۰,۰۰۰ تومان
واحد :متر طول
توضیحات :

با طراحی 3 بعدی رایگان (قیمت کابینت ها باتوجه به استعلام قیمت در همان روز است.)

ملاحظات :

محاسبه کابینت زمینی و دیواری با متراژ طول است که 60 درصد هر متر طول به کابینت های زمینی و 40 درصد به کابینت دیواری تعلق می گیرد. یعنی در مجموع یک متر کابینت دیواری (40%) و یک متر کابینت زمینی (60%) را یک متر کابینت می نامیم.

برای محاسبه متراژ کابینت آشپزخانه بایستی دو مفهوم اصلی کابینت زمینی و کابینت دیواری را دانست:

کابینت زمینی که عموما با پایه های زمینی بر روی زمین نصب می گردد و عمق آن بین ۵۵ تا ۷۵ سانتی متر و ارتفاع آن بین ۷۲ تا ۲۴۰ سانتی متر بسته به نیاز طراحی و توافق طرفین متغیر است. هر اندازه طول کابینت زمینی، پس از محاسبه ضریب آن (بر حسب عمق و ارتفاع) ۶۰ درصد متراژ طول کابینت محاسبه می گردد.
کابینت دیواری که عموما با بستهای دیواری بر روی دیوار نصب می گردد و عمق آن بین ۳۵ تا ۵۵ سانتی متر و ارتفاع آن بین ۷۵ تا ۲۴۰ سانتی متر بسته به نیاز طراحی و توافق طرفین متغیر است. هر اندازه طول کابینت دیواری، پس از محاسبه ضریب آن (برحسب عمق و ارتفاع) ۴۰درصد کل متراژ طول کابینت محاسبه می گردد.

دیده شو